I forbindelse med aftale om regionernes og kommunernes økonomi for 2016 blev regeringen, regionerne og kommunerne enige om en række nye principper for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet indenfor rammerne af det nationale kvalitetsprogram.
På baggrund af denne aftale planlægger Danske Regioner på vegne af samtlige danske regioner og kommuner samt Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen at igangsætte et nationalt ledelsesprogram for personer i sundhedsvæsenet, der er ledere af ledere med driftsansvar. Programmet skal bygge oven på igangværende indsatser for styrket ledelse i regioner og kommuner.

Ledelsesprogrammet skal øge ledelsernes kompetencer inden for forbedringsmetoder, forandringsledelse, synlighed, datadrevet kliniknært kvalitetsudvikling og patientinddragelse.

Danske Regioner forbereder derfor udbud af udvikling og gennemførelse af et ledelsesprogram, der kan sikre dette.

Det ønskes at få udviklet og gennemført et ledelsesprogram, der kan bidrage til at:

Styrke ledelsernes kompetencer til at identificere regionale/kommunale kvalitetsudfordringer, opstille kliniske meningsfulde mål for den regionale/kommunale kvalitetsudvikling og på baggrund heraf designe lokale kvalitetsindsatser, der bidrager til opfyldelse af de nationale mål for sundhedsvæsenet og andre key performance indikatorer.
Styrke ledelsernes kompetencer til at reducere spild, skabe omkostningseffektive løsninger af høj kvalitet, fremme systematisk inddragelse af patienter og pårørende og understøtte sammenhæng i samlede behandlingsforløb.
Styrke ledelsernes kompetencer til at lede, understøtte og sikre fremdrift i det lokale arbejde med datadrevne, kliniknære kvalitetsforbedringer, herunder understøtte arbejdet i lærings- og kvalitetsteams.
Skabe et fælles sprog for forbedringsarbejdet ved at fremme udbredelse af viden om og anvendelse af moderne forbedringsmetoder.


Danske Regioner har primo maj gennemført en markedsdialog. Dialogen blev indledt med et generelt dialogmøde den 3. maj 2016, hvor alle interesserede kunne deltage. Efterfølgende blev der afholdt en række bilaterale dialogmøder med fem af de potentielle leverandører. Manglende deltagelse i dialogmøderne har ingen betydning for den efterfølgende mulighed for at blive prækvalificeret til at byde på opgaven.

Udbudsmaterialet for det nationale ledelsesprogram er nu klar og ligger tilgængeligt på Danske regioners hjemmeside:

http://regioner.dk/sundhed/kvalitet-og-styring/det-nationale-kvalitetsprogram/udbud-af-nationalt-ledelsesprogram