Udbud Et-hovedet gammakamera.

Der skal anskaffes ét et-hovedet gamma kamera til Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-center. Gamma kameraet skal primært anvendes til isotopkardiografi og thy-roidea scintigrafier og sekundært til bl.a. iod-131 optagelsesmålinger.

For yderligere oplysninger henvises til kravspecifikationen der kan downloades herunder.

Besigtigelse af referenceinstallationssted
Ordregiver forbeholder sig i perioden fra tilbudsfristens udløb til valg af leveran-dør ret til at besigtige det tilbudte udstyr i klinisk drift på en afdeling med kliniske funktioner tilsvarende de, som er anført for ordregivers installationssted i krav-specifikationen.

En evt. besigtigelse foretages af repræsentanter fra brugergruppen samt den medicotekniske rådgiver for udbuddet (5 personer).

Referenceinstallationer skal være indenfor Danmarks grænser. Ordregiver forbe-holder sig ret til ikke at foretage besigtigelse af referenceinstallationer udenfor Danmark.

Tilbudsgiver skal på ordregivers opfordring stå for at arrangere hele besigtigel-sesforløbet, inkl. transport og evt. overnatning.

Tilbudsgiver skal på ordregivers opfordring fremsende en detaljeret besigtigel-sesplan for hver referenceinstallation, således at ordregiver har mulighed for at sikre sig at få udbytte af besigtigelsen.

Ordregiver afholder egne udgifter i forbindelse med besigtigelse (rejse og op-hold).
Dog bedes tilbudsgiver være opmærksom på de gældende takster for hotelover-natning. Disse takster fremgår af Bilag 5 Hoteldispositionsbeløb i Cirkulære af 20. december 2010 om Statsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser. Cirku-læret kan hentes på Finansministeriet, Personalestyrelsens hjemmeside:

http://perst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circular/2010/049-10.aspx 

Det er tilbudsgivers ansvar, at det er en konfiguration svarende til det tilbudte som ordregiver har mulighed for at besigtige på en referenceinstallation. Såfremt dette viser sig ikke at være tilfældet, forbeholder ordregiver sig ret til at kræve godtgørelse for alle direkte omkostninger ved besigtigelsen.

Det bemærkes, at disse besigtigelser alene vil have karakter af teknisk afklaring, og at ingen form for forhandling af Tilbudsgivers tilbud vil finde sted. Viden opnå-et i forbindelse med en eventuel besigtigelse vil endvidere indgå i evalueringen af de kvalitative underkriterier, idet tilbudsgiver dog ikke kan ændre eller supplere det afgivne tilbud i forbindelse med besigtigelsen.


Beskrivelse af A- & B-krav:

A-krav = Mindstekrav
Tilbudsgiver skal i Kravspecifikationen bekræfte ud for det enkelte A-krav, at A-kravet opfyldes af det tilbudte udsyr.

B-krav = Evalueringskrav
Tilbudsgiver kan her kun angive løsninger der er inkluderet i tilbudskonfigurationen.


Udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet kan downloades herunder og består af følgende:
Kravspecifikation (excel)
Generelle oplysninger (word)
Tro og loveerklæring (word)
Ovenstående bilag skal afleveres i udfyldt stand i samme format son ovenfor anført.
Afleverings- og overtagelsesdokument (word)
Danske Regioners standardbetingelser (pdf)

Økonomisk mest fordelagtige tilbud
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med afdelingen det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).


• Økonomi 30 %
• Funktionalitet 70 %

Der indkøbes iht. Danske regioners Standardbetingelser

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk, Dog accepteres dokumentation af de tilbudte produkter og tekniske specifikationer på engelsk.


REVIDERET UDBUDSMATERIALE
Revideret kravspecifikation (excel)

Ændringerne i kravspecifikationen er marekeret med fed skrift.

Det kan oplyses, at der påtænkes afholdt besigtigelse af referanceinstallationssted onsdag den 3. december 2014.

Tilbud skal afleveres i 8 elektroniske eksemplarer (USB) og i et underskrevet papireksemplar.

 

Tilbud skal afleveres til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Att Helle Slotsdal
Mærket "14770 Gammakamera"

Kontaktoplysninger:
Al henvendelse vedr. ovenstående udbud skal være skriftlig og bedes sent til:

im.projektsektionen@stab.rm.dk.


Tilbudsfrist

Torsdag den 27. november 2014 kl. 12.00

 


• Publiceret: 4.11.2014
• Revideret: 7.11.2014