Region Midtjylland udbyder udførelse af mammaradiologi (sundhedsydelser).

Formålet med dette udbud af mammaradiologi er at sikre patienter en kort ventetid til udredning og behandling samt at sikre overholdelse af behandlings- og udredningsfristen. Region Midtjylland ønsker derfor at indgå samarbejdsaftale med et eller flere privathospitaler eller klinikker, der kan udføre undersøgelse henholdsvis senest 14 dage og 7 dage fra henvisningstidspunktet, afhængigt af om det er inden for delaftale 1 og 2 eller 3 og 4.

Udbuddet har desuden til formål at understøtte regionens overordnede målsætning om at kunne levere behandling på et højt niveau. Dette skal ske ud fra hensynet til den rette kvalitet, det rette serviceniveau, og den mest fordelagtige pris. 

Udbuddet er opdelt i fire delaftaler; henholdsvis kliniske mammografier på baggrund af mistanke om benigne fund (delaftale 1 og 2) og kliniske mammografier på baggrund af mistanke om maligne fund (delaftale 3 og 4). Der kan inden for delaftale 3 og 4 også blive omvisiteret patienter til kontrol efter kræftbehandling. De fire delaftaler udbydes som 2-årige rammeaftaler med mulighed for forlængelse i op til 2 gange 12 måneder. Regionen agter at indgå rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Samme leverandør kan byde på flere delaftaler. 

Region Midtjylland forventer et årligt behov for henholdsvis ca. 6.960 udredningsforløb for delaftale 1 og 2 (3.480 udredningsforløb pr. delaftale) og 4.560 udredningsforløb/kontroller for delaftale 3 og 4 (2.280 udredningsforløb/kontroller pr. delaftale). Det skal dog understreges, at det forventede antal udredninger er baseret på et skøn fra udbyders side. Skønnet er baseret på regionens hospitalers tilbagemeldinger omkring kapacitetsudfordringer. Ordregiver kan således ikke garantere en vis volumen, idet antallet af udredningsforløb er baseret på et skøn. Delaftalerne er således rammeaftaler. 

Hent udbudsmaterialet herunder:

Publiceret: 18.10.2017.