Projektet omfatter bygge- og anlægsarbejde ved etablering af Serviceby til Det Nye hospital i Vest i daglig tale DNV-Gødstrup. 

Nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside: www.dnv.rm.dk 

Det samlede hospitalsbyggeri er opdelt i tre etaper, hvor nærværende entrepriser indgår som en del i projektets 3. etape Serviceby DP32-33: 

Servicebyen er bygget op omkring den centrale varemodtagelse samt affalds- og linnedcentralen, som udgør kernefunktionen i bygningsafsnittet. Herudover indeholder Servicebyen Centralkøkken, Sterilcentral, Cytostatica, Apotek, Post, Arkiver, Affald, Kælder, Teknikhus på tag samt et område med Fælles kontorer og Personalefaciliteter. Herunder Garderober og Motionsrum med Omklædning og Bad til Servicebyens personale. 

Bygningsdele:

Projektet indeholder udgravning for kælder, inkl. grundvandssænkning og øvrigt tørholdelse, hvor anden entreprenør forud for dette arbejde har rammet betonpæle som overtages og kappes under nærværende projekt. 

Der udføres bygningsvvs og -ventilation, samt afløbs- og afvandingsanlæg.

Facader er betonsandwichelementer, teknikhus på tag er bærende stålkonstruktion med lette vægge. 

Tagflader er varmt tag med pap på underlag af betondæk og ståltrapezplader.

Facadepartier er en kombination af alu/alu partier og træ/alupartier, samt enkelte vareindleveringsporte.

Indvendige vægge er en kombination af lette stål/gipsvægge, pore/betonvægge samt kølerumsvægge.

Gulvoverflader består af vinyl og linoleum, samt malede gulvoverflader

Lofter er stålkassettelofter og renrumslofter. 

Teknikhus DP33:

Teknikhus i terræn er et selvstændigt Teknikhus til VVS. 

Arealer:

DP32-33 Serviceby og Teknikhuse er på ialt 7244 m² brutto, heraf udgør 836 m² teknikhuse i terræn, 521m² udgør teknikhuse på tag samt 46m² udgør kælder under Serviceby. 

Landskab:

Landskabsarbejder for Serviceby og teknikhuse er følgende:

  • Grusplads mellem teknikhus Øst og Serviceby, samt grusplads mod sydvest
  • Varegård med belægningssten og anlæg for læsseramper og trapper
  • Forbindelsessti mellem Teknikhus vest og Serviceby
  • Tre lysgårde i Serviceby 

Projektet er opdelt i følgende delprojekter:

  • Storentreprise E3-DP32-33_E1 Råhusentreprisen
  • Storentreprise E3-DP32-33_E2 VVS- og Ventilationsentreprisen
  • Fagentreprise E3-DP32-33_E3 Tømrer/Snedkerentreprisen
  • Fagentreprise E3-DP32-33_E4 Gulvbelægningsentreprisen
  • Fagentreprise E3-DP32-33_E5 Malerentreprisen
  • Fagentreprise E3-DP32-33_E6 EL-entreprisen

Forventet opstart på byggepladsen primo august 2016. 

Yderligere oplysninger:

Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN026759.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN026759.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Mandag den 22. februar 2016 kl. 12.00.

Supplerende oplysninger pr. 1. februar 2016:

 

Publiceret: 13.01.2016.

Revideret: 01.02.2016.