I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

  • Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
  • Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E03 og dækker etablering af bygningsautomation og sikringsanlæg i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af bygningsautomation og sikringsanlæg i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af:

  • Bygningsautomation: Komplet BMS, CTS og IBI-anlæg for styring og overvågning af alle tekniske anlæg, herunder VVS-, køle- og ventilationsanlæg, overvågning af diverse teknisk og medicoteknisk udstyr, overvågning af el-produktions- og fordelingsanlæg, elevatorer og øvrige logistisk udstyr, rumstyringer for lys, varme, ventilation og persienner. Endvidere tilslutning til alarm- og overvågningsanlæg. Etablering af komplet overvågningscentral for ovenstående anlæg og forberedt for anlæg for etape 2 og 3.
  • Brandsikring: Etablering af komplet ABA- og ABDL-anlæg, tonevarsling i administrative- og kælderområder, og talevarslingsanlæg i enkelte områder (Foyer og kantine) samt aktivering af personalevarsling i områder med patienter. ARS-anlæg i 2 IT-centraler og tavlerum for generatoranlæg. Etablering af komplet managementsystem for alle ovennævnte sikringsanlæg inkl. forberedelse for etape 2 og 3.
  • Person og bygningssikring: Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af etablering af ADK-anlæg, porttelefonanlæg og indendørs og udendørs videoovervågning af udvalgte områder, samt etablering af AIA anlæg i apoteksområdet. Desuden integration af anlæg i sikringsmanagement system inkl. forberedelse for etape 2 og 3.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016 for etape 1, 3. kvartal 2017 for etape 2 og 2. kvartal 2017 for etape 3. Aflevering forventes at være: 4. kvartal 2018 for etape 1, 3. kvartal 2019 for etape 2 og 2. kvartal 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af etape 1’s afgivne enhedspriser, når projektmaterialet herfor foreligger.

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk. Byggeweb udbudsnummer TN772271.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN772271.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Onsdag den 27. januar 2016 kl. 12.00.

Ændringer til udbuddet pr. 21. januar 2016:

Ændringer til udbuddet pr. 27. januar 2016:

 

Publiceret: 21.12.2015.

Revideret: 27.01.2016.