I forbindelse med opførelsen af akutcenter Viborg, umiddelbart syd for Regionshospitalet Viborg skal der udføres råhusarbejder.

Det samlede byggeprojektet omfatter ca. 24.500 m² nybygning og ca. 7000 m² ombygning i det eksisterende hospital.

Entreprisen indeholder blandt andet følgende arbejder:

Opførelse af råhus med tilhørende beton- og stålarbejder. Råhuset opføres med et søjle/dæk system med præfabrikerede betonsøjler og filigrandæk, det vil være tilladt at afgive sideordnet tilbud på f.eks. insitu støbte dæk. I kælderen udføres kældervæggene insitu støbte, ligesom også de stabiliserende kerner som findes længere oppe i huset udføres med insitu støbte vægge. På de nederste niveauer af nybygningen udføres en stor del af facaderne som tunge facader med blankt murværk. Under nærværende entreprise leveres og monteres bagvægselementerne til de tunge facader mens det tilhørende murerarbejde udføres under E05 lukningsentreprisen.

E04 Råhusentreprisen indeholder en del stålarbejder, herunder blandt andet en etagehøj stålgitterdrager, stålkonstruktioner for forbindelsesgang i to etager mellem nyt og eksisterende hospital, altaner samt stålkonstruktionen i forbindelse med tagteknikhuset.

Under entreprisen gennemføres også nedbrydning af eksisterende facader i forbindelse med sammenbygningen med det eksisterende hospital.

I forbindelse med ombygningen i det eksisterende hospital skal der under denne entreprise udføres en del gennembrydninger i eksisterende vægge, oplægges bjælker til bæring over nye åbninger, udføres forstærkning af eksisterende dækkonstruktion samt støbes stribefundamenter for nye facader.

Under E04 indeholdes størstedelen af arbejderne i forbindelse med etablering og drift af byggepladsen fra opstart af entreprisen til afleveringen af det samlede byggeprojekt. Herunder arbejder i forbindelse med etablering og drift af byggeplads, logistik, velfærdsforanstaltninger, adgangskontrol, overvågning, hegn, kran, hejs, tekniske hjælpemidler, renovation, oprydning og vinterforanstaltninger samt interimslukninger.
Arbejder i forbindelse med byggepladsdrift indeholdt under E04 er fortrinsvis i forhold til de udendørs byggepladser, men der vil også være områder indvendig i eksisterende hospital og i nybygningen, der indgår under entreprisen. Herunder generel oprydning, rengøring og slutrengøring.

Råhusarbejdet inkl. byggepladsdrift forventes på nuværende tidspunkt at have opstart medio juli 2015 og aflevering ultimo august 2016. Det endelige udførelsestidspunkt for nærværende entreprise fastlægges i forbindelse med udbuddet.

Bygherren afholder orienteringsmøde for eventuelt interesserede deltager i udbuddet tidspunkt, mødested, tilmelding og yderligere information fremgår af Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk. 


Der er adgang til uddybende materiale om projektet for eventuelt interesserede deltager i udbuddet på Projekt Afdelingens hjemmeside http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk. 


EU-udbud

Yderligere oplysninger:
Udbuddet er digitalt udbud og de bydende skal anvende følgende udbudsportal: www.byggeweb.dk.  Byggeweb udbudsnummer TN589672.

Prækvalifikationsanmodning skal afgives elektronisk til www.byggeweb.dk - udbudsnummer TN589672.

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
Torsdag den 9. april 2015 kl. 12.00.

 

 • Publiceret:   12.03.2015.

 • Revideret: