Indledning

Hospitalsenhed Midt søger en lejer til at drive kiosken på Regionshospitalet Silkeborg. Kiosken skal være klar til drift senest den 1. maj 2023.

Regionshospitalet Silkeborg er et udviklingshospital og betjener borgere specielt i Viborg og Silkeborg Kommuner, men også de resterende kommuner i Region Midtjylland. Hospitalet har 69 senge, ca. 150.000 ambulante besøg og ca. 6-7.000 indlæggelser årligt. Hospitalet er arbejdsplads for 1.000 medarbejdere, og er placeret i centrum af Silkeborg med beboelse rundt om hospitalet.

Kiosken ligger indenfor hospitalets mure i forlængelse af hovedindgangen og forhallen. Afstanden mellem kiosken og hospitalets hovedindgang er ca. 50 meter. Hovedparten af besøgende til hospitalet kommer ind via hovedindgangen. Det anslås, at der dagligt kommer 700 patienter via hovedindgangen på hverdage, og derudover kommer der også pårørende, andre besøgende og chauffører ind og ud af hospitalet.  Der er placeret venteareal/kioskområde overfor kiosken med plads til ca. 30 siddende, som kan anvendes til serveringsområde. Tæt på kiosken, men i en anden bygning, ligger den hospitalsdrevne kantine, med adgang for såvel personale som patienter og pårørende. Herfra sælges kolde og varme retter, frisk frugt, diverse mejerivarer, friskbagt brød og kage.

Kioskens areal er 43 m2 og et depot på 21 m2 tæt på.

Aftaleforholdets form

Der indgås en 4-årig lejeaftale startende den 1. april 2023. I aftaleperioden stiller Regionshospitalet Silkeborg lokaler til rådighed, indenfor hvilke lejer i aftaleperioden kan drive kiosk og herunder oppebære det fulde overskud, som kioskdriften genererer. Kiosken vil være underlagt minimumsåbningstider (08-14 på hverdage og mulighed for åbning ved eventuel ekstraaktivitet i weekender) og varesortimentet skal leve op til bl.a. Region Midtjyllands retningslinjer for salg af alkohol- og tobaksvarer. Ansøgere bedes i ansøgningen beskrive et forslag til varer/typer af varer i varesortimentet. Det endelige varesortiment aftales mellem Regionshospitalet Silkeborg og lejer i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Her aftales efter behov også andre vilkår for aftalen, eksempelvis omkring tidspunkt for aftalens ikrafttræden, håndteringen af nødvendige fysiske tilpasninger i kiosken o.lign. I lejeaftalen ligger, at lejer har ret til at opstille og drive selvbetjeningsautomater på placeringer indenfor hospitalets mure, i henhold til nærmere aftale med hospitalet.

Lejeafgift

Lejer betaler i aftaleperioden udlejer i alt 32.400 kr. (2022-p/l) årligt, hvori varme indgår. El og vand afregnes særskilt efter forbrug.

Fremvisning

Inden ansøgningsfristens udløb arrangeres en fremvisning af kiosken og dens nære omgivelser på Regionshospitalet Silkeborg. Datoen for fremvisningen fremgår af tidsplanen nedenfor. Deltagelse i fremvisningen forudsætter forudgående tilmelding.

På fremvisningen kan der ikke forventes mulighed for at besigtige alle lokaliteter, adgangsveje mv. med betydning for lejeaftalen. Der henvises til oversigtstegningerne i bilagsmaterialet. Efter fremvisningen vil der blive mulighed for at fremsende spørgsmål til annonceringen til oekonomi.plan@midt.rm.dk

Tidsplan

  Dato
Sidste frist for tilmelding til fremvisning. Tilmelding sendes til oekonomi.plan@midt.rm.dk. Antal deltagere skal oplyses

 

Ons. 11.01.2023 kl. 15.00

Fremvisning kl. 10.00 Tor. 12.01.2023
Frist for fremsendelse af spørgsmål til annonceringen (sendes til oekonomi.plan@midt.rm.dk) Ons. 18.01.2023
Meddelelse af svar på spørgsmål til annonceringen Ons. 25.01.2023
Sidste frist for fremsendelse af ansøgning til oekonomi.plan@midt.rm.dk Man. 06.02.2023
Svar på ansøgninger meddeles Ons. 01.03.2023
Aftaleindgåelse senest Ons. 15.03.2023
Aftale i kraft Lør. 01.04.2023
Kioskens første åbningsdag (senest) Man. 01.05.2023

 

Krav til ansøgning, herunder aflevering

Ansøgning skal affattes på dansk, og bilægges en kort redegørelse for ansøgers samt evt. ledende medarbejderes erfaringer med lignende opgaver, herunder CV, samt dokumentation for ansøgers økonomiske soliditet i form af regnskaber, bankgaranti eller lignende.

Ansøgning samt bilag fremsendes i PDF-format til oekonomi.plan@midt.rm.dk senest d. 6. februar 2023.

Andet

Tilldeling af opgaven forudsætter, at der kan afleveres tilfredsstillende børneattester for ansøger samt personalet i kiosken. Hospitalsenhed Midt forbeholder sig ret til at annullere annonceringen og eventuelt at gennemføre en ny annoncering.

Bilag

Erhvervslejekontrakt

Bilag 1 til Erhvervslejekontrakt - Kiosk

Bilag 2 til Erhvervslejekontrakt - Checkliste

Offentliggjort: 05.01.2023