Region Midtjylland udbyder køb af energiregnskaber for Region Midtjylland og en række kommuner i regionen samt kursusforløb i udarbejdelse af handlingsplaner.

Beskrivelse af opgaven
Der skal udarbejdes energiregnskaber for Region Midtjylland og en række kommuner i regionen. Regnskaberne være geografisk baserede og vise det faktiske energiforbrug af fossile og vedvarende energikilder, energiomsætningen, det samlede slutforbrug samt den CO2-emission, som er forbundet med energiproduktionen fra de forskellige energikilder. Energiregnskaberne skal i videst muligt omfang konstrueres efter standarderne i Energistyrelsens Energistatistik.

Kursusforløbet skal sikre, at kommuner og region får praktiske redskaber til at omsætte data fra energiregnskaberne til handlingsplaner. Kursusdeltagerne kan f.eks. indføres i 1) hvordan energiregnskabet er konstrueret mhp. at kommuner og region selv kan fremstille grafiske præsentationer af data 2) mulighederne for fremtidige potentialeberegninger mhp. udarbej-delse af handlingsplaner. Samtidig skal der i kurset inddrages praktiske eksempler f.eks. på budgettering, lovmæssige muligheder og barrierer, ansvarsfordeling, mm.

Pris pr. energiregnskab er 30.000 DKK for hvert kommunalt regnskab, som udarbejdes, og 50.000 DKK for udarbejdelsen af et regionalt dækkende regnskab. Pt. har 11 kommuner ønsket at få udarbejdet energiregnskab. Hvis der i perioden indtil opgavens færdiggørelse er flere end de 11 kommuner, som ønsker deltage i regnskabsudarbejdelsen, skal de ligeledes kunne få dette gjort for en pris på 30.000 DKK.  

Region Midtjylland forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud

Kriterier for tildeling af opgaven
Ved udvælgelsen lægges der vægt på følgende tildelingskriterier:

  1. Erfaring med udarbejdelse af energiregnskaber, herunder med reference til Energisty-relsens Energistatisk
  2. Erfaring med afholdelse af kursusforløb i relation til praktisk anvendelse af energi-regnskaber  
  3. Pris på kursusforløb
  4. Medarbejdernes kompetencer i fht. opgaverne 
  5. Fleksibilitet og frist for hvor hurtigt opgaven kan påbegyndes

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven

Anne Mette Langvad
Skottenborg 26, 8800 Viborg
8728 5179
AM.Langvad@ru.rm.dk

Jan Seidelin Christensen
Skottenborg 26, 8800 Viborg
8728 5087
Jan.Christensen@ru.rm.dk

Frist for modtagelse af tilbud
Tilbudfrist (skal være i hænde) onsdag den 5. marts 2008 kl. 12:00

Tilbud sendes til/afleveres til:

Region Midtjylland
Skottenborgvej 26
8800 Viborg

Att.: Anne Mette Langvad

Mrk.: "Må ikke åbnes af poståbningen"