Region Midtjylland udbyder indkøb, installation og idriftsættelse af et Telemetri System på Hjertemedicinsk Afdeling M1, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Udbud af:
Etablering af en komplet telemetricentral til 10 patienter inklusive 4 overvågningsmonitorer.

Kravspecifikation er vedlagt (Pdf, 23 kb)

Ordregivende myndighed
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro

Omfanget af de tjenesteydelser, der skal udføres, herunder eventuelle optioner
Region Midtjylland ønsker at indgå kontrakt med en tjenesteyder om etablering af en komplet telemetricentral inklusive 4 overvågningsmonitorer til overvågning af patienter på et kardiologisk afsnit af. Option på 2 ekstra overvågningsmonitorer ønskes.

Antal leverandører, som Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest agter at indgå aftale med:
1 leverandør inden for det udbudte materiale.

Kontraktens varighed
Kontrakten udbydes denne ene gang, og forventes vil blive indgået i marts måned.

Tilbudsspecifikationer
Alle enheder der tilbydes i tilbuddet skal være udspecificeret i forhold til funktion og tekniske parametre, som minimum via udførlige datablade.

Sprog
Tilbuddet skal leveres på dansk. Tekniske specifikationer må dog gerne være på engelsk.

Alternative bud
Der kan ikke afgives alternative tilbud.

Afgivelse af pris
Tilbuddet skal være prissat i forhold til den komplette funktionsdygtige installation med det ønskede udstyr som beskrevet i udbudsmaterialet.

Sidste frist for tilbud
Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag, den 16. marts 2009 kl. 10.00.

Tilbud skal inden tilbudsfristens udløb afleveres på følgende adresse:
Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 holstebro
Att: Indkøber Knud-Erik Christensen
E-mail: akec@ringamt.dk

Tilbuddet accepteres afgivet på elektronisk form med elektronisk underskrift. Sendes det i hard copy skal der leveres 3 komplette kopier.

Besigtigelse (uge 11) kan ske efter forudgående aftale med:
Medicoingeniør Basem William
Tlf: 99272805 / 51253542
E-mail: bawil@ringamt.dk  

Udbudsform
Udbuddet er et offentligt nationalt udbud

Tjenesteydelsens kategori og beskrivelse, cpv-nr.
CPV: 32441100-7
Kategori: Telemetriovervågningssystem

Udvælgelseskriterier:
For at komme i betragtning som tilbudsgiver skal tjenesteyderen i sit tilbud vedlægge følgende oplysninger om tjenesteyderens egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering af de minimumskrav af økonomisk og teknisk art, som tjenesteyderen skal opfylde.

  • Der stilles ingen krav til konsortiets juridiske status. I givet fald skal et konsortiums deltagere hæfte solidarisk for hverandre, og mindst en af konsortiedeltagerne skal repræsentere konsortiet.
  • Oplysninger om tilbudsgiver som virksomhed, herunder virksomhedstype, ejerforhold, kerneydelser/-produkter, samlet omsætning og antal beskæftigede.
  • Skriftlig tro og love erklæring (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger eller skatter og afgifter, jf. lov nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

Udvælgelse af kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af ordren
Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud på basis af delkriterierne:

Pris: 40 %
Leverings- og installationshastighed: 20 %
Kvalitet og funktionalitet: 40 %

 


  • Publiceret: 03.03.09.
  • Revideret: