Region Midtjylland udbyder konsulentbistand til ”Projekt Store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø” - et 2½-årigt dokumentations- og udviklingsprojekt med en samlet økonomiske ramme på 4 mio. kr.

Beskrivelse af opgaven:
For at give alle tilbudsgivere adgang til samme oplysninger, har Region Midtjylland, HR Organisation og Ledelse valgt at annullere udbuddet af 6. februar 2009 og udbyder hermed opgaven igen.

                                         ----------

”Projekt Store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø” er et 2½-årigt dokumentations- og udviklingsprojekt med en samlet økonomiske ramme på 4 mio. kr.

Baggrund for iværksættelse projektet:
Nye organiseringer og ledelsesformer vinder indpas på hospitalerne bl.a. pga. sammenlægninger til større afdelinger og afsnit. Det er uklart, hvilken betydning dette har for trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Fremtidens hospitalsudvikling tegner et billede af meget store afdelinger og afsnit. Der er således brug for en dybdegående undersøgelse af, hvilke ledelsesmæssige konsekvenser og udfordringer store afdelinger og afsnit har for relationen mellem ledelse og medarbejdere, for organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdsgange, for udvikling af de kliniske, de faglige og de personalemæssige forhold, for sygefravær og trivsel.   

Formål:
Der arbejdes ud fra den tese, at der er brug for et sporskifte i retning af et mere tydeligt og sammenhængende ledelsessystem, indenfor og på tværs af monofaglige søjler til gavn for patienter, ledelse og medarbejdere. 

Projektet skal således belyse, hvad store hospitalsafdelinger betyder for ledelse og psykisk arbejdsmiljø og bidrage til vilkår, der fremmer psykisk arbejdsmiljø, rekruttering, udvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere. 

Metode:
I forbindelse med det to-årige dokumentations- og udviklingsprojekt (2. kvartal 2009 – 3. kvartal 2011) skal der bl.a. designes, gennemføres og indsamles såvel kvantitative som kvalitative data, udvikles og implementeres konkrete handlinger og eksperimenter, foretages eftermålinger samt rapporteres, formidles internt og eksternt. 

Projektet vil blive gennemført på henholdsvis et universitetshospital, et mellemstort hospital og et mindre hospital. Der vil være en spredning på specialerne medicin, kirurgi og service.

Køb af konsulentydelser:
Region Midtjylland, HR Organisation og Ledelse har modtaget tilsagn om tildeling af fondsmidler fra Forebyggelsesfondet til at gennemføre projektet. En del af disse midler ønskes anvendt til indkøb af ekstern konsulent til følgende opgaver: 

- Gennemgående opgaver i hele projektforløbet:

 • Projektdeltager i projektgruppen
 • Deltagelse i koordinerende møder på de 3 hospitaler i forbindelse med opstart, fastholdelse og afslutning af projektet
 • Bidrage til delrapporter og endelig rapport til forebyggelsesfondet

- Fase 1

 • Bidrage med design og gennemførelse af en før- og eftermåling
 • Bidrage med gennemførelse af en før- og eftermåling i form af fokusgruppeinterviews på alle niveauer i organisationen i de udvalgte afdelinger
 • Bidrage med sparring til indsamling og analyse af kvantitative data på sygefravær, personalegennemtræk, arbejdsklimaundersøgelser, m.m.
 • Bidrage til udvikling og gennemførelse af workshop og seminar
 • Bidrage med litteraturresearch på området

- Fase 2

 • Sparring til nye metoder og strategier, evt. deltagelse med oplæg eller lign. på temamøder

- Fase 3

 • Gentagelse af dataindsamling.

Økonomiske ramme vedrørende projektet:
Den oprindelige projektansøgning og økonomiske ramme som ligger til grund for Forebyggelsesfondets tilsagn vedlægges til orientering.

Der gøres opmærksom på, at den kvalitative dataindsamling vedr. observationsstudier er udgået af projektet.

Endvidere gøres opmærksom på, at DSI (Dansk Sundhedsinstitut) har bidraget med rådgivning og ideer forud for ansøgningen til Forebyggelsesfondet.

Kriterier for tildeling af opgaven:

Kriteriet for tildeling af opgaven er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

Den tilbudte løsningsbeskrivelse, 25 %

 • herunder om tilbudsgiver har forholdt sig til projektemnet og dets problemstillinger
 • om tilbudsgiver har udarbejdet en relevant løsningsbeskrivelse i forhold til opgavepunkterne, holdt op imod ressourceforbrug

Tilbudsgivers indsigt i sygehuskulturen, 25 %

 • herunder om tilbudsgiver har viden og erfaring med sygehuskultur
 • om tilbudsgiver har arbejdet på alle niveauer i sygehuse

Anerkendt erfaring med forskningslignende design og formidling, 30 %

 • herunder relevant forskningslignende opgaver og design, samt evt. publikationer

Pris pr. time i forhold til de skitserede opgaver, 20 %

For at kunne vurdere tilbudsgiveres erfaring skal dokumentation og referencer for lignende opgaver derfor fremsendes sammen med tilbuddet.

Erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige .

Erklæringen vedlægges som bilag i udfyldt og underskrevet stand.

For aftalen finder dansk ret anvendelse. Der vil blive udarbejdet en kontrakt med den vindende tilbudsgiver.

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det som er tilgængelig via denne portal.

Bilag: 

Adgang til at stille spørgsmål:
Der kan stilles uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stilles elektronisk på mail: susanne.oestergaard@stab.rm.dk senest torsdag den 2. april 2009 kl. 12.00. 

Der vil blive udarbejdet en samlet svarskrivelse i anonymiseret form, som vil blive offentliggjort på www.rm.dk og www.regionsudbud.dk fredag den 3. april 2009.

Frist for modtagelse af tilbud
Torsdag den 30. april 2009 kl. 14.30.

Til nedenstående adresse fremsendes tilbud 2 eksemplarer i papirform samt 1 eksemplar på USB-nøgle eller CD-rom til:

HR Organisation og Ledelse
Olof Palmes allé 15
8200 Århus N
Att.: Projektleder Susanne Østergaard

Tilbud der modtages efter tilbudsfristens udløb, eller som ikke er vedlagt et underskrevet tro og love erklæring om hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gælde til det offentlige, vil blive afvist umiddelbart.

Tilføjelser pr. 3. april 2009: 
Region Midtjylland har besluttet at forlænge tilbudsfristen frem til torsdag den 30. april 2009 kl. 14:30

Der er i dag fremlagt svar på indkomne spørgsmål. 

Som led i at tilbudsfristen forlænges vil der ligeledes være yderligere en mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet:

Der kan stilles uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål skal stilles elektronisk på mail: susanne.oestergaard@stab.rm.dk  senest mandag den 20. april 2009 kl. 12.00. 

Der vil blive udarbejdet en samlet svarskrivelse i anonymiseret form, som vil blive offentliggjort på www.rm.dk  og www.regionsudbud.dk  onsdag den 22. april 2009.

Spørgsmål og svar:
Anonymiserede spørgsmål og svar til udbudsmaterialet pr. 2. april 2009
(Pdf, 23 kb)


 • Publiceret: 27.03.09.
 • Revideret: 03.04.09.