Til anvendelse på Regionshospitalet Viborg ønsker Region Midtjylland at erhverve tilbud på granskning og beskrivelse af konventionelle thorax- og knogleundersøgelser for Billeddiagnostisk Afdeling. Tilbud ønskes for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010.

Til anvendelse på Regionshospitalet Viborg ønsker Region Midtjylland at erhverve tilbud på "granskning og beskrivelse" af konventionelle thorax- og knogleundersøgelser for Billeddiagnostisk Afdeling.

Beskrivelse af opgaven
Tilbud ønskes for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010, idet det be-mærket, at der forventes ca. 7.000-8.000 beskrivelser fra 1. oktober til 31. december 2009, medens den øvrige del af perioden er efter behov uden garanti for noget forbrug.

Kriterier for tildeling af opgaven
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

 • Pris...................................................................  60%
 • Funktionalitet udfra klinisk personales vurdering ... 20%
 • Brugervenlighed, herunder tidsforbrug ................. 20% 

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger
Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængelig via denne portal.

Tilbud
Til nedenstående adresse fremsendes tilbud i to eksemplarer i papirform til:

Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg
Økonomi/planafdelingen
DK-8800 Viborg
Att.: Mads G. Holm
Tlf.: 8927 2572
Mail: mads.holm@viborg.rm.dk

Frist for modtagelse af tilbud
1. september 2009.

Yderligere oplysninger:
Tilbud skal indeholde beskrivelse af:

 • Hospitalet vil formentlig foretrække lydfiler, med såvel tekstfiler som lydfiler bedes beskrevet.
 • Kvalitetssikring af beskrivelse
 • Svartider
 • Honorar/priser
 • Krav/pris til opkoblinger, service, volumen og lignende.
 • Krav til teknik, herunder beskrivelse af datatransmission, kryptering m.v.

For aftalen finder dansk ret anvendelse og begge partner forpligter sig til gensidig i enhver henseende at overholde gældende regler i Persondataloven, Sundhedsloven og Forvaltningsloven.

Ejendomsretten til de udførte analyser med tilhørende billedmateriel og øvrige dokumenter tilkommer Region Midtjylland.

Tilbudsgiver skal vedlægge:
Erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. (Udbudsdirektivets art. 45. stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2 litra a-c. Erklæringen vedlægges som bilag i udfyldt og underskrevet stand.
 


 • Publiceret: 04.08.09.
 • Revideret: