Region Midtjylland udbyder indkøb og idriftsættelse af 1 stk. stråleterapiudstyr til behandling mod hudkræft til Hospitalsenheden Vest.

Beskrivelse af opgaven:
Indkøb og idriftsættelse af 1 stk. stråleterapiudstyr til behandling mod hudkræft.

Kravspecifikation (Word, 31 kb)

Ordregivende myndighed:
Region Midtjylland
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro

Omfanget af de tjenesteydelser, der skal udføres, herunder eventuelle optioner
1 stk. stråleterapiudstyr til behandling mod hudkræft.

Antal leverandører, som Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest agter at indgå aftale med:
1 leverandør inden for det udbudte materiale.

Kontraktens varighed
Kontrakten udbydes denne ene gang og forventes at ville blive indgået i juni måned 2009.

Alternative bud
Der kan ikke afgives alternative tilbud.

Konsortiets retslige form
Der stilles ingen krav til konsortiets juridiske status. I givet fald skal et konsortiums deltagere hæfte solidarisk for hverandre, og mindst en af konsortiedeltagerne skal repræsentere konsortiet.

Sidste frist for tilbud
Sidste frist for modtagelse af tilbud er torsdag den 8. juni 2009 kl. 10:00. 

Tilbud skal inden tilbudsfristens udløb afleveres på følgende adresse:
Regionshospitalet Herning
Gl. landevej 61
7400 Herning
Att: Afsnitsleder, medicoingeniør René Edslev
E-mail: reras@ringamt.dk

Tilbuddet accepteres afgivet på elektronisk form. Sendes det i hard copy, skal der leveres 2 komplette kopier.

Besigtigelse
Der afholdes ingen besigtigelse.

Udbudsform
Udbuddet er et offentligt nationalt udbud.

Tjenesteydelsens kategori og beskrivelse, cpv-nr.
CPV: 33111000-5
Kategori: Apparatur til røntgenterapi.

Udvælgelseskriterier
For at komme i betragtning som tilbudsgiver skal tjenesteyderen i sit tilbud vedlægge følgende oplysninger om tjenesteyderens egne forhold og de nødvendige oplysninger og formaliteter til vurdering af de minimumskrav af økonomisk og teknisk art, som tjenesteyderen skal opfylde.

 • Oplysninger om tilbudsgiver som virksomhed, herunder virksomhedstype, ejerforhold, kerneydelser/-produkter, samlet omsætning og antal beskæftigede.
 • Redegørelse for tilbudsgivers faglige kvalifikationer.
 • Redegørelse for tilbudsgivers eventuelle erfaringer fra lignende opgaver, herunder opgaver indenfor lovområdet.
 • Skriftlig tro og love erklæring (Word, 69 kb) om, hvorvidt tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige vedrørende bidrag til sociale sikringsordninger eller skatter og afgifter, jf. lov nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
 • Tilbuddet skal være prissat i forhold til den komplette funktionsdygtige installation med det ønskede udstyr som beskrevet i udbudsmaterialet.
 • Alle enheder der tilbydes i tilbuddet skal være udspecificeret i forhold til funktion og tekniske parametre, som minimum via udførlige datablade.
 • Tilbudsgiver skal være villig til at levere tekniske manualer til Medicoteknisk afsnit, Hospitalsenheden Vest over det komplette anlæg. Antal er specificeret i udbudsmaterialet.
 • Der skal i tilbudet være tilbudt applikationstræning til brugerne og teknisk uddannelse til medicoteknikerne. Antal er specificeret i udbudsmaterialet.
 • Tilbuddet skal leveres på dansk. Tekniske specifikationer må dog gerne være på engelsk.
 • Der lægges vægt på en rimelig leverancetid, senest midt august 2009.
 • Tilbudsgiver skal kunne give mindst 1 års garanti på det leverede udstyr.

Udvælgelse af kriterier, der vil blive lagt til grund for tildeling af ordren
Tildeling af kontrakten vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud på basis af delkriterierne:

 • Pris: 40 %
 • Kvalitet og funktionalitet: 40 %
 • Brugervenlighed og ergonomi: 20 %

 

Andre oplysninger
Navn og adresse på det kontor, hvortil der kan rettes henvendelse for at få udleveret udbudsmaterialet samt andre oplysninger:

Regionshospitalet Herning
Gl. landevej 61
7400 Herning
Att: Afsnitsleder, medicoingeniør René Edslev
E-mail: reras@ringamt.dk

Udbudsmaterialet er ligeledes tilgængeligt på Region Midtjyllands hjemmeside for udbud samt Regionsudbud.dk på følgende adresse: 
www.regionsudbud.dk

 


 • Publiceret: 26.05.09.
 • Revideret: