Region Midtjylland udbyder konsulentbistand i forbindelse med et dokumentations- og udviklingsprojekt - store hospitalsafdelinger - vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø.

Beskrivelse af opgaven:
Region Midtjylland, HR Organisation og Ledelse har besluttet at iværksætte et 2-årigt dokumentations- og udviklingsprojekt.
 
Den samlede økonomiske ramme for projektet er 4 mio. kr., hvori indgår såvel intern som ekstern konsulentbistand, kørselsgodtgørelse, workshops, m.m.

Baggrund:
Nye organiseringer og ledelsesformer vinder indpas på hospitalerne bl.a. pga. sammenlægninger til større afdelinger og afsnit. Det er uklart, hvilken betydning dette har for trivsel og psykisk arbejdsmiljø.
 
Fremtidens hospitalsudvikling tegner et billede af meget store afdelinger og afsnit. Der er således brug for en dybdegående undersøgelse af, hvilke ledelsesmæssige konsekvenser og udfordringer store afdelinger og afsnit har for relationen mellem ledelse og medarbejdere, for organiseringen og tilrettelæggelsen af arbejdsgange, for udvikling af de kliniske, de faglige og de personalemæssige forhold, for sygefravær og trivsel.

Der arbejdes ud fra den tese, at der er brug for et sporskifte i retning af et mere tydeligt og sammenhængende ledelsessystem, indenfor og på tværs af monofaglige søjler til gavn for patienter, ledelse og medarbejdere.
 
I forbindelse med et to-årigt dokumentations- og udviklingsprojekt (2. kvartal 2009 – 3. kvartal 2011), skal der bl.a. designes, gennemføres og indsamles såvel kvantitative som kvalitative data, udvikles og implementeres konkrete handlinger og eksperimenter, foretages eftermålinger samt rapporteres, formidles internt og eksternt.

Projektet vil blive gennemført på henholdsvis et universitetshospital, et mellemstort hospital og et mindre hospital. Der vil være en spredning på specialerne medicin, kirurgi og service.
 
Projektet skal belyse hvad store hospitalsafdelinger betyder for ledelse og psykisk arbejdsmiljø og bidrage til vilkår, der fremmer psykisk arbejdsmiljø, rekruttering, udvikling og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Konsulentopgaven består i:

 • Deltage i projektgruppen i hele forløbet
 • Deltage i koordinerende møder på de 3 hospitaler i forbindelse med opstart, fastholdelse og afslutning af projektet
 • Bidrage med design og gennemførelse af en før- og eftermåling
 • Bidrage med gennemførelse af en før- og eftermåling i form af fokusgruppeinterviews på alle niveauer i organisationen i de udvalgte afdelinger
 • Bidrage med sparring til indsamling og analyse af kvantitative data på sygefravær, personalegennemtræk, arbejdsklimaundersøgelser, m.m.
 • Bidrage til udvikling og gennemførelse af workshop og seminar
 • Bidrage til delrapporter og endelig rapport til forebyggelsesfondet
 • Bidrage med litteratur-research på området

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ved tildeling af opgaven lægges vægt på følgende:

 • Den tilbudte løsningsbeskrivelse
 • Leverandørens indsigt i sygehuskulturen, samt anerkendt erfaring med forskningslignende design og formidling indenfor blandt andet organisationssociologiske analyser
 • Pris i form af timer og timepris i forhold til de skitserede opgaver.

For at kunne vurdere tilbudsgiveres erfaring skal dokumentation og referencer for lignende opgaver derfor fremsendes sammen med tilbuddet.

Yderligere oplysninger:
Tilbudsgiver skal vedlægge:
Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra abc.(Word, 69 kb). 
Erklæringen vedlægges som bilag i udfyldt og underskrevet stand.

For aftalen finder dansk ret anvendelse.

Kontaktoplysninger for yderligere om oplysninger:
Projektleder Susanne Østergaard
Oluf Palmes allé 34, 8200 Århus N
Tlf. 8728 5560. Mobil 2129 7050
Susanne.oestergaard@stab.rm.dk 

Frist for modtagelse af tilbud:
Fredag den 27. februar 2009 kl. 14:30.

Til nedenstående adresse fremsendes tilbud 2 eksemplarer i papirform samt 1 eksemplar på USB-nøgle eller CD-rom til:

HR Organisation og Ledelse
Olof Palmes Allé 34
8200 Århus N
Att.: Susanne Østergaard

Tilbud der modtages efter tilbudsfristens udløb vil blive afvist umiddelbart. 

Tilføjelse 11. februar 2009:
Projektbeskrivelse - store hospitalsafdelinger- vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø  (Pdf, 30 kb)

 


 • Publiceret: 06.02.09.
 • Revideret: 11.02.09.