Region Midtjylland ønsker at anskaffe et nyt apparaturregistreringssystem. Medico-teknisk Afdeling bruger på Århus Universitetshospital p.t. et andet system til registrering af medicoteknisk apparatur, samt til at håndtere reparationsjobs, service- og -indkøbsydelser. I andre dele af Region Midtjylland benyttes forskellige andre programmer til at varetage samme opgaver MTA har et ønske om at udskifte det eksisterende apparaturregistreringssystem til et mere tidssvarende system. Denne kravspecifikation er udarbejdet med henblik på at vurdere det-te. Formålet er at anskaffe et moderne apparaturregistreringssystem. Systemet skal være et standardsystem, som bør være i drift hos et antal kunder. Tilbud om deciderede nyudviklin-ger vil ikke blive inddraget i processen.

Region Midtjylland ønsker at anskaffe et nyt apparaturregistreringssystem.

Medico-teknisk Afdeling bruger på Århus Universitetshospital p.t. et andet system  til registrering af medicoteknisk apparatur, samt til at håndtere reparationsjobs, service- og -indkøbsydelser. I andre dele af Region Midtjylland benyttes forskellige andre programmer til at varetage samme opgaver

MTA har et ønske om at udskifte det eksisterende apparaturregistreringssystem til et mere tidssvarende system. Denne kravspecifikation er udarbejdet med henblik på at vurdere dette.

Formålet er at anskaffe et moderne apparaturregistreringssystem. Systemet skal være et standardsystem, som bør være i drift hos et antal kunder. Tilbud om deciderede nyudviklinger vil ikke blive inddraget i processen.

Systemet skal fortrinsvist være web-baseret eller alternativt kunne køre i et citrix-miljø. Systemet skal have snitflader til forskellige faggrupper, både tekniske, kliniske og administrative. For eksempel skal systemet kunne håndtere apparaturregistrering, rekvirering af service, planlægning af forebyggende vedligehold, overblik over medicotekniske anlæg, ydelsesregistrering (både job og projekt og fakturering, samt styring af anskaffelsesøkonomi, herunder aktivering og afskrivning på udstyr).

Nærværende kravspecifikation omfatter såvel krav til software som hardware, men indkøbet omfatter kun software. Kravene bedes besvaret punkt for punkt, og prissætningen i budgivningen bedes udspecificeret i så udstrakt grad som muligt.

Det økonomiske tilbud skal indeholde samtlige omkostninger i forbindelse med indkøb, implementering, samt omkostninger til support og drift i 5 år. Det skal af tilbuddet tydeligt fremgå, hvilke omkostninger der er omkostninger ved anskaffelse (licens, implementering, samt snitflader), samt hvilke omkostninger der er årligt tilbagevendende, som f.eks. omkostninger til support, hotline, fejlfinding og opgraderingsaftaler.

Der skal ligeledes være udarbejdet en oversigt indeholdende summen af alle omkostninger indeholdende både anskaffelsesomkostninger og driftsomkostningerne for de første 5 år. Fremgår dette ikke tydeligt vil tilbuddet blive fravalgt. Den samlede økonomiske oversigt skal indeholde alle relevante moduler for at opfylde nærværende krav. Der skal ligeledes angives en liste over moduler, der ikke er omfattet af tilbuddet.

Der ønskes anskaffet et færdigudviklet standardsystem. Der skelnes ikke mellem ”skal” krav og ”bør” krav, da der udover snitflader ikke forventes at indgå specifik udvikling i anskaffel-sesprocessen.

Udbuddet består af følgende bilag:

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • 30 % - Økonomi
 • 40 % - Funktionalitet og teknisk platform
 • 15 % - Service, support og opgraderingsaftale
 • 15 % - Udviklingspotentiale, herunder referencer, brugerfora m.m.

Tidsplan:

 • Der afholdes tilbudspræsentation fra 18. januar 2010 - 20. januar 2010, begge dage inkl.
 • Ordregiver forbeholder sig ret til at besigtige det tilbudte system i drift på en lokation med tilsvarende funktioner som anført for Ordregivers
  installationssted, i perioden fra tilbudsfristens udløb til valg af leverandør.
 • Kontraktindgåelse forventes i uge 5


Kontaktoplysninger:
Yderligere oplysninger vedr. krav til systemet kan indhentes hos:
Projektleder Jørgen Schmidt, Email: joergen.schmidt@stab.rm.dk,
Tel: 89498510

Yderligere henvendelse vedrørende udbuddet rettes pr. mail til begge nedenstående kontaktpersoner:
Projektleder Jørgen Schmidt joergen.schmidt@stab.rm.dk,
Projektsekretær Helle Slotsdal helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbuddet fremsendes i to eksemplarer samt 7 datamedier (CD el. USB) til:

Region Midtjylland, Medico-teknisk Afdeling
c/o Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej
8200 Århus N
8949 8510
Mrk: projektnr. 7664

Tilbudsfrist:
Mandag den 4. januar 2009 kl. 12.00

Spørgsmål og svar
Hent spørgsmål og svar herunder:

 


 • Publiceret: 26.11.09
 • Revideret: 18.12.09