Region Midtjylland udbyder rådgivningsopgave i forbindelse med energioptimering af ventilationsanlæg og køleanlæg på Regionshospitalet Herning og Holstebro.

Region Midtjylland udbyder rådgivningsopgave i forbindelse med energioptimering af ventilationsanlæg og køleanlæg på Regionshospitalet Herning og Holstebro.

Ordregivende myndighed:
Hospitalsenheden Vest
Teknisk afdeling
Gl. Landevej 61
7400 Herning

Udbudsform:
Rådgiverudbud

Udførelsessted og kontaktperson:
Hovedanlæg for ventilation og køling placeret på Regionshospitalet Herning, bygning 26 og Regionshospitalet Holstebro, bygning 23, 14 og 25.

Kontaktperson:
Teknisk chef Bjørn B. Pedersen;
Tlf. 99 27 28 20.

Arbejdets omfang:
Processen omfatter beregninger af energibesparelser, projektering, udbud i storentreprise, projektopfølgning og fagtilsyn i forbindelse med udførelse af energioptimerende foranstaltninger samt heraf følgende udskiftning af enkelte ventilationsanlæg og omlægning af eksisterende køleanlæg til frikøling på henholdsvis Herning og Holstebro Sygehus.

Formålet er at opnå besparelse på el- og varmeforbrug.

Bygherren udarbejder energieftersyn, før processen igangsættes.

Endvidere må det forventes, at der skal foretages nogle kapacitetsvurderinger på rumniveau. 

Det kan ligeledes, fra bygherres side, fremkomme ønsker om indarbejdelse af ekstra kapacitet på anlæg for ventilation og køling. Dette kan betyde, at der skal tages højde herfor i energiberegningerne.

Ydelsen omfatter ligeledes eftervisning af opnåede energibesparelser 1 år efter idriftsætning.

Kontrakten vil blive baseret på en håndværkerudgift svarende til ca. 8 mio. kr. Kontrakten bliver faseopdelt med mulighed for at stoppe efter hver fase.

Ombygningen forventes afsluttet ultimo oktober 2009.

Tilbudsfrist:

Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag den 27. april 2009 kl. 14.00.

Tilbuddet skal mærkes tydeligt med ”Energioptimering Herning og Holstebro”.

Tilbuddet skal sendes til:
Leif Hansen Engineering A/S
Katrinebjergvej 107
8200 Århus N.
Att. Michael Hyllegaard
Tlf. 96 85 86 11

Yderligere:
Tilbuddet afleveres i 2 eksemplarer.

Tilbuddet skal tilstræbes at være i størrelsesorden 15 sider (A4).

Tilbudsgiver skal vedlægge:

Erklæring om tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Word, 69 kb).

Opgaven forventes opstartet medio maj 2009.

Spørgsmål:

Spørgsmål til opgaven sendes til Cristina Jægerup; crj@leifhansen.dk 

Spørgefrist:
Spørgefristen er torsdag d. 16. april 2009 kl. 12.00.

Spørgsmål og tilhørende svar vil, i anonymiseret form, blive offentliggjort mandag den 20. april 2009.

Åbning af tilbud:
Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af tilbuddene.

Vedståelse af tilbud:
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud i 3 måneder regnet fra dato for aflevering af tilbud.

Tilbudskriterier:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

  • Beskrivelse af, hvorledes processen gennemføres – 30 %
  • Organisering - 30 %

- medarbejdere (CV) - projekteringsfasen
- medarbejdere (CV) - udførelsesfasen

  • Referencer fra lignende opgaver – 15 %

- firmamæssigt

  • Pris – 25 %

Spørgsmål og svar pr. 17. april 2009:

Anomymiserede spørgsmål og svar til udbuddet (Pdf, 55 kb)  • Publiceret: 27.03.09.
  • Revideret: 20.04.09