Fødeafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby ønsker tilbud på 10 fødelejer.

Beskrivelse af opgaven
Fødeafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby ønsker at købe 10 fødelejer.

BEMÆRK RETTELSE NEDERST PÅ SIDEN

Nærmere detaljer fremgår af kravspecifikationen (Word, 106 kb) (ny version uploaded 280710).

Kriterier for tildeling af opgaven
Tildelingskriterium: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende under-kriterier:

  • Pris 40 %
  • Kvalitet og funktionalitet 40 %
  • Service og fleksibilitet hos Leverandøren 20 %

Ved pris forstås den samlede pris for 10 fødelejer. I den angivne pris skal være indeholdt tilpasninger til de lokale forhold.

Ved kvalitet og funktionalitet forstås bevægelighed, funktioner, tilbehør, rengøringsvenlighed, sikkerhed for den fødende samt sikring af godt fysisk arbejdsmiljø.

Ved service og fleksibilitet forstås mulighederne for service og reparation, relevant service-organisation, kompetent servicepersonale samt fleksibilitet og kompetence i forhold til tilpas-ninger til lokale behov samt ændringer i forbindelse med ændrede behov.

Dokumentation
Tilbuddet skal vedlægges:

  • Tro- og loveerklæring (Word, 69 kb) om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige,
  • Brugsanvisning, og
  • Tekniske specifikationer,

Kontraktgrundlag
Region Midtjyllands standardbetingelser (pdf, 1540 kb) vil være gældende for kontrakten. Tilbudsgivers egne standardbetingelser vil ikke finde anvendelse.

Sprogkrav
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven

Uge 26, 27, 28:
Rikke Eliassen (Afdelingsjordemoder)
Århus Universitetshospital, Skejby
Fødeafdelingen
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Århus N

Tlf.nr. 8949 6607
E-mail riikkelia@rm.dk 

Uge 29-31:
Joke Habben
Århus Universitetshospital, Skejby
Fødeafdelingen
Brendstrupgaardsvej 100
8200 Århus N

Tlf.nr. 8949 6634
E-mail jokehabben@rm.dk 

Adresse for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om prækvalifikation
Indkøb og Logistik
Olof Palmes Allé 15
8200 Århus N
Att.: Receptionen/Bodil M. Hesel

Tilbud skal sendes i 1 papirversion og 1 elektronisk version (cd-rom eller USB), som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet.

Frist for modtagelse af tilbud
6. august 2010 kl. 14.30 (ændret til 23. august 2010 kl. 14.30).
 
Rettelse pr. 5. juli 2010
Region Midtjylland har modtaget en henvendelse fra en potentiel tilbudsgiver, som bl.a. stiller spørgsmålstegn ved formuleringen af visse af de i materialet opstillede mindstekrav.

Denne henvendelse kan muligvis give anledning til en justering af kravspecifikationen. Da den sagkyndige medarbejder, som kan tage stilling til disse spørgsmål imidlertid er bortrejst på ferie, kan en eventuel justering af kravspecifikationen først ske i uge 30. På denne baggrund har Region Midtjylland besluttet i første omgang at forlænge tilbudsfristen med 3 uger.

Ny tilbudsfrist er således 27. august 2010 kl. 14:30.

Spørgsmål og svar pr. 28. juli 2010 samt rettelse:

 


  • Publiceret: 24.06.09.
  • Revideret: 28.07.10.