Region Midtjylland udbyder indkøb af el-gryder til Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro.

Beskrivelse af opgaven:
Regionshospitalet Holstebro, Patientkøkkenet/kantine ønsker at udskifte eksisterende damp-gryder med el-gryder, der fordeles således:

Antal til patientkøkkenet:
2 stk. á 40 liter
2 stk. á 60 liter
1 stk. á 80 liter
1 stk. á 80 liter, med integreret omrører og rengøringsudstyr.
1 stk. á 100 liter, ø70 cm. med integreret omrører og rengøringsudstyr.
2 stk. á 150 liter, ø80 cm. med integreret omrører og rengøringsudstyr.

Antal til kantinen:
1 stk. á 80 liter
1 stk. á 60 liter

Størrelse og mål er angivet som ønskede bestykning, der vil kunne afgives tilbud på anden størrelse, som dog ikke bør afvige mere end +/- 15 % med hensyn til rumindhold. Ø-mål er ønskede mål.

Opgaven omfatter:

1. Demontering:
Af eksisterende gryder og installation, som har tilknytning til gryderne.

2. Levering:
Af nye gryder og montering.

3. Tidspunkt for arbejdets udførelse:
Køkken og kantinen skal være fuldt leveringsdygtig i perioden, hvorfor der skal udarbejdes en detailtidsplan i samarbejde med cheføkonomaen. Køkkenets arbejdstid er normalt dagligt i tidsrummet kl. 06 til kl. 14.

Arbejdsområdet skal løbende ryddes og materiale fjernes, således at køkkenets produktion kan gennemføres planmæssig efter aftale med cheføkonomaen.

El-gryderne skal leveres medio oktober 2010 efter nærmere aftale.

4. Dokumentation:
Der skal i forbindelse med tilbuddet være en udførlig beskrivelse af snitflade til VVS- og el-installation, således at gryderne kan tilsluttes på den mest optimale måde.

Der skal være oplyst/beregnet maks. effektforbrug for hver enkelt gryde.

VVS- og el-installation fremføres af hospitalet til tilslutningssted i henhold til beskrivelsen fra leverandøren.

5. Kravspecifikation gryder

Gryderne bør være med:

 • elektrisk højkipbart og med tiltback for opfyldelse af ergonomisk korrekt arbejdshøjde,
 • digital styring og visning af kernetemperaturen / madtemperaturen,
 • elektronisk vandmængdemåler og waterLevelAutomatik.
 • drejeligt plast låg med rustfrit inspektions gitter,
 • visning af koder for fejlbetjening og apparatfejl,
 • være med faste programmer med mulighed for lagring af flere sæt programværdier,
 • mulighed for styring af temperaturen med flere dynamiske varmetrin,
 • justerbar betjeningsboks i god arbejdshøjde.

Gryderne skal være med:

 • gennemgående aksel for røreværk, dvs. ingen pakdåse i maden, et effektiv og brugervenlig let monterbar rengøringsværktøj (kun gryder med rengøringsudstyr),
 • stor fleksibilitet på røreværkets hastighed,
 • uopvarmet top.

6. Udformning af tilbud:

 • Tilbuddet skal udformes, således at hver gryde type / størrelse inkl. opstilling og installation er prissat hver for sig.
 • Etablering af gulvafløb inkl. den deraf følgende gulvreparation mv. prissættes særskilt.
 • Der skal være vedlagt forslag til indretning og opstilling af gryderne, således at den mest optimale logistik tilgodeses.
 • Der skal være vedlagt tekniske specifikationer (på dansk, svensk, norsk eller engelsk) samt dansk brugsanvisning.
 • Der skal være vedlagt udførlig arbejdsbeskrivelse og tegning over etablering af gulvafløb mv.
 • Tilbuddet skal være vedlagt en beskrivelse af muligheder og vilkår for service, der kan ydes. Herunder skal serviceorganisationen og relevante medarbejderes faglige baggrund beskrives.

7. Forbehold:
Hospitalsenheden Vest forbeholder sig ret til at fravælge enkelte gryder, såfremt afsatte budgetmidler ikke er tilstrækkelige til køb af alle ovennævnte gryder.

8. Optioner:
8.1 Suppleringskøb:
Hospitalsenheden Vest forbeholder sig ret til supplering af eventuelt fravalgte gryder til tilbudt pris inden for et år fra godkendt levering.

8.2 Renovering:
Tilbudsgiver skal som særskilt prissat option tilbyde renovering.

Sådan renovering omfatter gulve mv., som har været berørt i forbindelse med demonteringen og montering, skal udføres, således at det samlede areal fremtræder som en helhed.

8.3 Montering og udførelse:
Tilbudsgiver skal som særskilt prissat option tilbyde montering og udførelse af afløbsskål etc.

Denne montering og udførelse skal udover afløbsskål omfatte gulvarbejde i forbindelse hermed. Afløbsskål mv. skal være udformet, således at den nødvendige kapacitet er til stede, så væske mv. ikke sprøjter eller løber uden for afløbssystemet.

Optionerne vil indgå 100 % i evaluering af tilbuddet.

Bilag:

Kriterier for tildeling af opgaven:
Tildelingskriterium:
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på baggrund af følgende underkriterier:

 • Pris 50 %
 • Kvalitet og funktionalitet 20 %
 • Ergonomi 20 %
 • Service og fleksibilitet hos leverandøren 10 %

Ved pris forstås den samlede totale pris for udførelsen af opgaven, anskaffelse af gryder, montering, demontering, renovering af gulv og afløb, montering og udførelse af gulvafløb tilpasset nye gryder.

Ved kvalitet og funktionalitet forstås relevante funktioner, nem betjening, rengøringsvenlighed og sikkerhed for brugeren.

Ved ergonomi forstås ergonomien i forbindelse med betjening og rengøring af gryderne, herunder grydens indretning og indstillingsmuligheder samt dennes påvirkning i forhold til brugerens arbejdsstilling, arbejdsgange og arbejdsopgaver.

Ovennævnte bør medføre en minimering af følgende forhold: løft af byrder, foroverbøjninger af og vrid af krop, rækkeafstande og træk og skub.

Ovennævnte bør endvidere medføre, at følgende forhold undgås: fastlåste og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, arbejde over skulderhøjde og under midtlårshøjde samt stor kraftanvendelse. Ligeledes skal betjeningsgreb, tastatur og håndtag være af en beskaffenhed, der sikrer gode arbejdsstillinger.

Ved service og fleksibilitet forstås mulighederne for service og reparationer, relevant serviceorganisation, kompetent servicepersonale samt fleksibilitet og kompetence i forhold til tilpasning til lokale behov.

Kontraktgrundlag:
Region Midtjyllands standardbetingelser vil finde anvendelse på kontrakten.

Sprogkrav:
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontakt for yderligere oplysninger:

Besigtigelse af køkken og kantinen
Der vil være mulighed for at besigtige og stille spørgsmål til projektet den 17. august 2010 kl. 14.00 på Regionshospitalet Holstebro.

Mødested: Administrationen, mødelokale 4 – indgang S

Kontaktoplysninger for yderligere om opgaven:
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Teknisk afdeling
Att.: Teknisk chef Bjørn Barbré Pedersen
Mail: bjoern.barbre.pedersen@vest.rm.dk  

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængeligt via denne portal.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Indkøb
Lægaardvej 12
7500 Holstebro
Att.: Knud-Erik Christensen

Tilbuddet skal sendes i 1 papirversion og 1 elektronisk version (Cd-rom eller USB), som af hensyn til den videre bearbejdning af tilbuddene ikke bør være skrivebeskyttet.

Frist for modtagelse af tilbud:
Onsdag den 1. september 2010 kl. 14.00.

 


 • Publiceret: 04.08.2010.
 • Revideret: