Region Midtjylland/Regionshospitalet Silkeborg udbyder nedrivning af 6 parcelhusejendomme i Silkeborg. Udbuddet sker i henhold til tilbudslovens afsnit I om udbud i offentlig licitation. Bygningerne skal nedrives og grundene ryddes og indhegnes som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Grundene skal efterfølgende indgå i opførelsen af Psykiatriens Hus.

Beskrivelse af opgaven
Region Midtjylland/Regionshospitalet Silkeborg udbyder nedrivning af 6 parcelhusejendomme i Silkeborg. Udbuddet sker i henhold til tilbudslovens afsnit I om udbud i offentlig licitation. Bygningerne skal nedrives og grundene ryddes og indhegnes som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Grundene skal efterfølgende indgå i opførelsen af Psykiatriens Hus.

Ejendommene er beliggende Falkevej 9, 11, 13, 15 og 17, samt Glentevej 2, alle 8600 Silkeborg. Nedrivningen skal påbegyndes den 6. april 2010 og skal være forskriftsmæssigt afslut-tet og afleveret til bygherren senest den 29. april 2010.

Der afholdes besigtigelse tirsdag den 9. marts, kl. 13.00.

Åbning af tilbud
Tilbuddene åbnes tirsdag den 18. marts 2010, kl. 12.00 hos Niras, Århus. Efterfølgende vil alle de bydende modtage en oversigt over alle de afgivne tilbud.

Krav til økonomisk og teknisk formåen for at tilbuddet er konditionsmæssigt
Tilbuddet skal indeholde oplysninger om tilbudsgivers økonomiske og tekniske formåen, idet følgende oplysninger skal vedlægges tilbuddet:

 1. Underskrevet og dateret tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997(anvend blanket vedlagt udbudsmaterialet som bilag)
 2. Dokumentation for erhvervsansvarsforsikring
 3. Oplysning om tilbudsgivers udførelse af 5 tilsvarende opgaver, som er afsluttede in-den for de seneste 3 år med oplysning om bygningstype, som er nedrevet, adresse, bygherre, entreprisesum og tidspunkt for opgavens udførelse (anvend referenceskema vedlagt udbudsmaterialet som bilag)

Udbudsmaterialet (som kan hentes samlet som ét dokument her (Zip, 16.229 kb) består af:

Arkivtegninger

Kriterier for tildeling af opgaven

 • Tildelingskriteriet er laveste pris.
 • Der modtages kun et tilbud fra hver tilbudsgiver og alternative tilbud accepteres ikke. 
 • Tilbuddet skal være affattet på dansk.
 • Forbehold, udover branchens standardforbehold accepteres ikke og vil medføre afvisning af tilbuddet.
 • Omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivningen er ordregiver uvedkommende.

Kontaktoplysninger
Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes skriftligt pr. mail til:
Jens Bernhard Poulsen, e-mail jbp@niras.dk senest tirsdag den 13. marts 2010.

Eventuelle rettelsesblade med svar på stillede spørgsmål m.v. vil blive lagt på hjemmesiden senest den 15. marts. Det er entreprenørernes eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelle rettelsesblade.

Tilbuddet skal sendes i 2 trykte eksemplarer til:
NIRAS A/S
Att. Jens Bernhard Poulsen
jbp@niras.dk
Åboulevarden 80
8000 Århus C
Mærket: Projektnr. P10-05 – licitation

Frist for modtagelse af tilbud
Tilbuddet skal være modtaget på ovennævnte adresse fredag den 18. marts 2010, kl. 12.00.

Rettelser pr. 24. februar 2010:

 • Fristen for modtagelse af spørgsmål til udbudsmaterialet er ændret til 13. marts 2010.
 • Spørgsmål og svar vil blive lagt på hjemmesiden senest den 15. marts 2010.
   

Rettelser pr. 15. marts 2010:

 • Tilbudslisten er rettet med hensyn til mængder. Revideret tilbudsliste kan ses her (Pdf, 12 kb)
 • Byggepladshegn skal opstilles umiddelbart indenfor områdets ydre skel, som vist med fed streg på oversigtsplanen
 • Eternittage skal forudsættes at bestå af asbest-cementplader. Bortskaffelse af disse skal være indeholdt i prisen
 • Drivhus på nabogrund ved Falkevej 9, demonteres af ejeren, så det ikke er til gene for nedbrydningen
 • Havemur i skel mod Falkevej 19 skal bevares
 • Knusning af brokker må ikke foregå på området
 • Entreprenøren skal dække alle omkostninger i forbindelse med afbrydelse af forsynings- og afløbsledninger

 


 • Publiceret: 22.02.10.
 • Revideret: 15.03.10.