Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation), anlægsprojekt, etablering af testceller med spunsjern ved depot ved Høfde 42, Lemvig.

Udbudsform og beskrivelse af opgaven:
Udbud i begrænset licitation med forudgående prækvalifikation indenfor bygge- og anlægsområdet i henhold til tilbudsindhentningsloven.

Udbuddet omfatter etablering af 3 til 4 stk. ca. 10 x 10 m testceller bestående af nedbragte spunsjern med låsetætning samt 2 til 6 stk. lodrette stålrør Ø 2 m i det spunsafgrænsede område i depot ved Høfde 42 på Harboøre Tange. Testcellerne skal anvendes i et udviklingsprojekt "NorthPestClean" for afklaring af aktuelle oprensningsmetoder ved høfdedepotet.

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder ved høfdedepotet:

 • I alt ca. 140 lbm. fri stålspunsindfatning med tætnede spunslåse til dybde ca. 14 m omfattende en sammenhængende 3-cellet indfatning og en separat enkelt-cellet indfatning.
 • 2-6 stk. Ø 2 m stålrør nedrammet i høfdedepotet til dybde ca. 14 m.
 • Sandoverdækning og tæt membran af bentonitmåtte på testcelleareal.
 • Faciliteter i form af container til mandskab og opmagasinering under udførelse af udviklingsprojektet.
 • Indhegning og etablering af køreveje for udførelse af udviklingsprojektet.

Udvælgelseskriterier:
Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet.

Vurderingen af den økonomiske og finansielle kapacitet vil være koncentreret om status og udvikling i omsætningen og egenkapital/soliditetsgrad i virksomheden i forhold til den aktuelle anlægsstørrelse. Det vil primært blive kontrolleret, at virksomhederne har tilstrækkelig kapacitet til opgaven, hvorfor dette hovedkriterium vægtes lavt i forhold til den tekniske og faglige kapacitet.
 
Vurderingen af den tekniske og faglige kapacitet vil være koncentreret om følgende:

 • Firmaorganisation og den tilbudte projektorganisation for opgaven, idet der lægges vægt på klare kompetence- og ansvarsforhold.
 • Kvalifikationer hos de tilbudte ansvarlige personer på opgaven, idet der lægges vægt på dokumenteret erfaring fra opgaver tilsvarende spunscellearbejder med låsetætning og nedbringning af stålrør med stor diameter.
 • Antal referencer med relevans for projektet samt nutidighed og entreprisestørrelse i forhold til den aktuelle opgave.
 • Virksomhedens kvalitetssikrings- og miljøledelsessystem med hensyn til detaljebeskrivelse, certificeringer, systematik og standarder m.v.

Region Midtjylland vil således udvælge de virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste kompetencer indenfor arbejdsområder tilsvarende den aktuelle entreprise og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Tildelingskriterium:
Tildelingskriteriet for vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede virksomheder er laveste bud.

Ansøgning om prækvalifikation:
Ansøgning om prækvalifikation skal sendes til:

COWI A/S
Thulebakken 34
9000 Aalborg
att.: Claus Quist Nielsen
Tlf.: 99367752, e-mail: cqn@cowi.dk  

og være modtageren i hænde senest mandag den 22. november 2010, kl. 15.00.

Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumentation i 1 trykt eksemplar samt som samlet pdf-fil på CD-rom eller USB-stik. Ved uoverensstemmelse er det trykte eksemplar gældende:

 1. Firmapræsentation med angivelse af adresse, telefonnummer og kontaktperson.
 2. Erklæring om, at ansøger ikke har ubetaltm forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse. nr. 336 af 13. maj 1997 (Word, 69 kb) 
 3. De seneste 3 års reviderede regnskaber som skal fremvise udviklingen i omsætning, resultat og egenkapital.
 4. Oplysning om virksomhedens organisation samt antal medarbejdere inden for de seneste 3 år.
 5. Oplysning om virksomhedens kvalitetssikringssystem og miljøledelsessystem.
 6. Angivelse af den tilbudte projektorganisation for opgaven samt dokumentation for uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for ansvarlige personer i entreprenørens projektorganisation, som vil blive tilknyttet entreprisen. Som minimum i form af CV for entrepriseleder, formand og rammeformand.
 7. Referenceliste over tilsvarende arbejder, herunder spunsarbejder med låsetætning og nedbringning af stålrør med stor diameter, som virksomheden har udført i løbet af de seneste 5 år med angivelse af entreprisebeløb og udførelsesår.
 8. Oplysning om hvilke underentreprenører der forudsættes tilknyttet opgaven samt hvilke opgaver underentreprenørerne i givet fald skal udføre.
 9. Underentreprenører, som skal udføre spunsarbejder eller andre arbejder i et omfang større end 15 % af det samlede arbejde, skal indsende tilsvarende oplysninger og dokumentation som under pkt. 1-7.

Region Midtjylland forbeholder sig ret til senere i processen at kræve serviceattest udleveret af de prækvalificerede.
 
Udvælgelse af de bydende samt udbud og udførelse:
Der udvælges min. 5 og maks. 7 bydende på grundlag af den fremsendte dokumentation.

Ansøgerne vil blive underrettet herom senest den 1. december 2010.
 
Udbud og kontrahering påregnes foretaget i perioden december 2010 til primo januar 2011, og anlægsarbejdet påregnes udført i perioden frem til maj 2011.


 • Publiceret: 29.10.2010.
 • Revideret: 01.11.2010.