Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation) entrepriser til ombygning af ITA (intensivafdeling) på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Begrænset udbud med prækvalifikation
Region Midtjylland udbyder herved i begrænset udbud med prækvalifikation nedenstående entrepriser til ombygning af ITA (intensivafdeling) beliggende på 1. sal i bygning 9, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Arbejdets omfang:
Ombygning af eksisterende sengestuer med tilhørende birum samt kontorer og personalefaciliteter.

Etagen har et bruttoareal på ca. 1.400 m2. Bygningen er opført med ydervægge af murværk og bagvægge af tegl eller beton. Etageadskillelser er af pladsstøbt armeret beton. Ombygningen omfatter diverse sammenlægninger af rum, ændring af vand-, luftarts- og el. installationer, nyt kanalsystem for ventilation samt renovering af overflader og udskiftning af vinduer i facade. Nye indervægge opføres som systemgipsskillevægge og glaspartier.

Udførelsesperiode:
Oktober 2010 – november 2011

Entrepriser:
01 Råhusentreprisen
13 Tømrer-/ Snedkerentreprisen
15 Gulventreprisen
16 Malerentreprisen
41 VVS-entreprisen
43 Ventilationsentreprisen
51 El-entreprisen

Der vil blive udvalgt fem til syv bydende pr. entreprise.

Prækvalifikationsmaterialet skal indeholde:

  • Oplysning om hvilket firma, der anmoder om prækvalifikation, telefonnummer, e-mail-adresse og kontaktperson.
  • Fremlæggelse af liste over de betydeligste arbejder af sygehusbyggeri indenfor de sidste 3 år.
  • Oplysninger om, hvordan virksomheden i forbindelse med de senest udførte opgaver har sikret, at arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Redegørelse for virksomhedens antal beskæftigede samt oplysning om uddannelses- og ansættelsesforhold.
  • Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen maks. seks måneder gammel.
  • Tro og love erklæring der angiver tilbudsgivers ubetalte forfaldne gæld til det offentlige (Word, 69 kb).

Tildelingskriterier:
Tildelingskriteriet er lavest bud.

Anmodning om prækvalifikation:
Anmodningen skal være Rådgivergruppen DNU i hænde senest den 28. juni 2010 kl. 16.00.

Rådgivergruppen DNU
Hedeager 3, 2. sal
8200 Århus N
Att.. Jens Balle Christensen.

 


  • Publiceret: 03.06.2010.
  • Revideret: