Region Midtjylland udbyder let modulbyggeri i totalentreprise på Regionshospitalet Horsens-Brædstrup (prækvalifikation).

Beskrivelse af opgaven:
Regionshospitalet Horsens - Brædstrup, Udbud af let modulbyggeri i totalentreprise:

Prækvalifikation og udbud af let modulbyggeri i totalentreprise på Regionshospitalet Horsens-Brædstrup ANNULLERES hermed.

Det vil på Region Midtjyllands hjemmeside senere blive angivet, hvornår projektet genoptages til prækvalifikation og udbud.

 


Såfremt der skulle være spørgsmål, kan man henvende sig til

1. Ordregiver:
Region Midtjylland
Regionshospitalet Horsens - Brædstrup
Sundvej 30
8700 Horsens
Telefon: 79274404
E-mail: Jorgen.laurs.jensen@horsens.rm.dk 

2. Bygherrerådgiver:
COWI A/S
Thulebakken 34
9000 Aalborg
Att.: Bo Pehrson
Tlf.: 99367700
Mobil: 23847077
E-mail: bope@cowi.dk 

Indrykket:  10-12-2010


Annoncering (prækvalifikation), udbud af totalentreprise i forbindelse med opførelse af ca. 1.760 m² let, præfabrikeret montagebyggeri, der skal indeholde  gynækologisk ambulatorium og senge, fødeafdeling og fertilitetsklinik.

Byggeriet er et led i en samlet rokadeplan for nogle af sygehusets afdelinger herunder flytning af IVF klinikken/fertilitetsklinikken fra Brædstrup til Horsens i den eksisterende bygning, hvor apoteket p.t. er placeret.

Modulbyggeriet, der er et nybyggeri, skal indeholde gynækologisk ambulatorium og senge, fødeafdeling og fertilitetsklinik.

Fertilitetsklinikken strækker sig ind i modulbyggeriet.

Nærværende modulbyggeriet udbydes i totalentreprise og udgør et bruttoetageareal på ca. 1.760 m² let, præfabrikeret montagebyggeri.

Den del af fertilitetsklinikken, der vil blive palceret i den eksisterende bygning stødende op til modulbyggeriet, udbydes senere i fagentreprise.

Prækvalifikation
Opgaven udbydes i henhold til bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d.

1. Ordregiver:
Region Midtjylland
Regionshospitalet Horsens - Brædstrup
Sundvej 30
8700 Horsens
Telefon: 79274404
E-mail: Jorgen.laurs.jensen@horsens.rm.dk 
 
2. Beskrivelse af opgaven:
Opgaven omfatter udbud i totalentreprise af ca. 1.760 m² let, præfabrikeret montagebyggeri, der skal indeholde gynækologisk ambulatorium og senge, fødeafdeling og fertilitetsklinik.

3. Prækvalifikationsansøgning:
De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister:
Dokumentationen, der skal følge med tilbuddet, må ikke indsendes i løse omslag eller lignende.

Dokumentationen skal indsættes i et ringbind eller tilsvarende.

a. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (Word, 69 kb)

b. Serviceattest i forhold til Bygge- og anlægsdirektiv 93/37/EØF som ændret ved Rdir. 97/52/EF og Kdir. 2001/78/E, udstedt inden for de seneste 6 måneder inden ansøgningsfristens udløb, jf. pkt. iV.3.3.

 
Økonomisk og finansiel kapacitet:

a. Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold.

b. Tilbudsgivers revisorpåtegnede regnskabstal - nettoomsætning, resultat efter skat, samlede aktiver, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste tre regnskabsår, samt budgettal for det igangværende regnskabsår.


Teknisk kapacitet:

a. Referenceliste med byggerier af tilsvarende karakter og kompleksitet som tilbudsgiver har deltaget i inden for de seneste 5 år.

Af referencerne skal fremgå størrelsen af opgaven, bygherrens navn, og tidsinterval for udførelsen af opgaven.

På mindst tre af referencerne skal anføres kontaktinformationer på den ansvarlige hos bygherren.

b. Oplysning om tilbudsgivers gennemsnitlige antal medarbejdere inden for de seneste 3 år, fordelt på personer med entreprenørekspertiser herunder funktionærer og timelønnede, samt øvrige personer.

c. Tilbudsgivere skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste tre år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv.

Hvis tilbudsgiver har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste tre år, skal tilbudsgiver tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal, samt oplysninger om helt eller delvis afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog").

Hvis tilbudsgiver ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal tilbudsgiver aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.

Såfremt alle nævnte oplysninger i pkt. 1 fremgår for minimum 3 referencer, vil det blive betragtet som tilsvarende oplysninger.


4. Tidsplan:

  • Afsendelse af opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive bud: 23. december 2010
  • Udbudsmaterialet forventes udsendt: 4. januar 2011
  • med tilbudsaflevering: 26. januar 2011


Aftalen forventes at strække sig over perioden ultimo februar 2011 - medio oktober 2011.


5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation:
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er 17. december 2010, kl. 12.00.

6. Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes:
COWI A/S
Thulebakken 34
9000 Aalborg
Att.: Bo Pehrson
Tlf.: 99367700
Mobil: 23847077
E-mail: bope@cowi.dk 

7. Spørgsmål: 
Eventuelle spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation kan senest stilles 10. december 2010 til:
COWI A/S
Thulebakken 34
9000 Aalborg
Att.: Bo Pehrson
Tlf.: 99367700
Mobil: 23847077
E-mail: bope@cowi.dk 

8. Tildeling af ordre:
Den endelige ordre tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet. 

9. Andre oplysninger:
Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive bud: 3-5.
De indkomne tilbud vil blive åbnet uden de bydendes tilstedeværelse.


  • Publiceret: 26.11.2010.
  • Revideret: 10.12.2010.