Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation), rådgivning (totalrådgivning) indenfor bygge- og anlægsområdet. Udbuddet omfatter ombygning af Retspsykiatrisk Afdeling, ÅUH Risskov

Prækvalifikation
Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, lov nr. 338 af den 18. maj 2005, med de ændringer, der følger af lov nr. 572 af den 6. juni 2007.

1. Ordregiver:
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

2. Beskrivelse af opgaven
Opgaven omfatter ombygning af Bygning 14 H på AUH Risskov retspsykiatrisk afdeling.

Bygningen har en størrelse på i alt 1980 m² fordelt på en kælder, stueetage, en 1. sal og en loft/tekniketage.

Ombygningen omfatter stueetagen og 1. sal samt en del af kælderen, i alt ca.1400 m².

Formålet med ombygningen er et ønske om at samle de retspsykiatriske patienter under samme fysiske rammer i den del af hospitalet, der i forvejen huser denne type patienter.
 
Bygning 14 H anvendes i øjeblikket til forskning. Det er således ønsket at flytte denne funktion andetsteds og derved frigøre bygningen til retspsykiatriske patienter.

Ved ombygningen skal lægges særlig vægt på brand og sikkerhed på grund af høj brandrisiko og risiko for absentering. Dette indebærer det bl.a. kendskab til ABA anlæg, skærmede afsnit, slusede indgange, elektronisk aflåsning og anvendelse af sikringsglas.

Det er således afgørende, at den totalrådgiver, der præ-kvalificeres, har indgående kendskab til disse forhold foruden lyst og evne til nytænkning og videreudvikling. 

3. Prækvalifikationsansøgning
Ansøgning om prækvalifikation skal indgives af totalrådgiverteams, der dækker alle nødvendige fagområder for byggeriets programmering og projektering.
Nedenstående punkter a - e skal oplyses for såvel arkitekt(er) som ingeniør(er), der deltager i totalrådgivningsteamet.

a) Fuldstændig firmanavn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail adresse.

b) Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til  lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (Word, 69 kb).

c) Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår.

d) Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år, herunder særligt oplysninger om opgaver omfattende psykiatrisk/retspsykiatrisk byggeri, herunder sikrede bygninger.

e) Øvrige relevante oplysninger om kompetencer indenfor psykiatrisk/retspsykiatrisk byggeri og andre lignende sikrede bygninger.

4. Tidsplan
Udbudsmaterialet forventes udsendt 25. august 2010 med tilbudsaflevering 15. september 2010.

Tilbuddet skal omfatte pris (afgives på tilbudsliste) samt forslag til opgaveløsning og organisation samt CV’er på nøglepersoner. Tilbudsgivningen vil ikke omfatte udarbejdelse af tegningsmateriale.

Kontraktens startdato forventes ca. 1. oktober 2010, med forventet afholdes af licitation i februar 2011. Byggeriet forventes påbegyndt i marts 2011 til ibrugtagning primo oktober 2011. 

5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er fredag den 20. august 2010 kl. 12.00.

6. Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes
Bascon A/S
Att.: Morten Strunge
Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Århus C
Tlf. 8731 4489
E-mail: mst@bascon.dk 

7. Spørgsmål 
Spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation kan rettes til:

AUH Risskov
Serviceafdelingen
Søren Sørensen
Tlf. 7789 3080
E-mail: soesoere@rm.dk 

8. Tildeling af ordre 
Ordren tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud
vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet. 

9. Andre oplysninger
3-5 totalrådgiverteams vil blive opfordret til at afgive bud.

Ansøgere, der ikke kan dokumentere erfaring med psykiatrisk/retspsykiatrisk byggeri, herunder sikrede bygninger, vil ikke komme i betragtning.

Der betales ikke tilbudsvederlag.

 


  • Publiceret: 14.07.2010.
  • Revideret: