Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation), levering og installation af 2 dieselgeneratoranlæg med tilhørende hoved- og fordelingstavler på Regionshospitalet Holstebro.

Beskrivelse af opgaven:
Udbud indenfor Bygge- og Anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter levering og installation af 2 stk. nye dieselgeneratoranlæg á ca. 825 kVA samt levering og installation af tilhørende hoved- og fordelingstavler.

Udbudsform:
Begrænset udbud.

Hospitalsenheden Vest ønsker at renovere el-forsyningen på Regionshospitalet Holstebro.

Opgaven omfatter levering af 2 stk. nye generatoranlæg samt udskiftning af 2 stk. nye hovedeltavler samt udskiftning af 3-5 stk. fordelingstavler.

Endvidere omfatter opgaven demontering af eksisterende generatoranlæg og alle omkoblinger mellem eksisterende og nye el-anlæg.

Arbejdet forventes afsluttet ultimo 2010.

Udvælgelseskriterier:
Der vil blive prækvalificeret 3-5 virksomheder til at afgive bud.

Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgninger vil Region Midtjylland udvælge minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet, og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, med hovedvægten på sidstnævnte.

Region Midtjylland vil således udvælge de 3 – 5 virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse og kontaktperson
  • Referenceliste for levering af nøddieselgeneratoranlæg på sygehuse i Danmark/tilsvarende projekter, ikke ældre end 5 år.
  • Referenceliste for udførelse af tilsvarende el-arbejder på sygehuse i Danmark, ikke ældre end 3 år.
  • Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år.
  • Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
  • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Word, 69 kb)
  • Firmapræsentation.

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Tildelingskriterier:
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Kriteriet for tildeling er ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Frist for aflevering:
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er 26. marts 2010 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
Anmodning om prækvalifikation sendes til:

ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Att.: Ingeniør Erik Jensen
Tlf. 2761 8580
E-mail: erje@alectia.com  

Yderligere information:
Ordregivende myndighed:

Hospitalsenheden Vest
Regionshospitalet Holstebro
Lægaardsvej 12
7500 Holstebro
Att.: Teknisk chef Bjørn Barbré Pedersen

Udførelsessted:
Regionshospitalet Holstebro.

 


  • Publiceret: 09.03.10.
  • Revideret: