Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation) udførelsen af to nye generatorer G og I til Århus Universitetshospital, Skejby.

Beskrivelse af opgaven
Udbud indenfor Bygge- og Anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter levering og installation af 2 stk. nye dieselgeneratoranlæg á ca. 1000 kVA.

Udbudsform
Begrænset udbud.

Århus Universitetshospital, Skejby ønsker at udvide nødforsyningen på hospitalet. Opgaven omfatter levering af 2 stk. nye generatoranlæg samt flytning af 2 eksisterende generatoranlæg således, at der er plads i de eksist. generatorrum til de nye anlæg.

Arbejdet forventes afsluttet primo 2011.

Udvælgelseskriterier
Der vil blive prækvalificeret 3-5 virksomheder til at afgive bud.

Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgninger vil Århus Universitetshospital, Skejby udvælge minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet, og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, med hovedvægten på sidstnævnte.

AAU Skejby vil således udvælge de 3 – 5 virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse og kontaktperson

  • Referenceliste for levering af nøddieselgeneratoranlæg på sygehuse i Danmark/tilsvarende projekter, ikke ældre end 5 år.
  • Oplysninger om serviceorganisation, antal medarbejdere, geografisk placering, vagtordninger o.lign.
  • Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år.
  • Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
  • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige
  • Firmapræsentation.

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Der skal kunne afgives tro- og loveerklæring (Word, 69 kb).

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Tildelingskriterier
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Kriteriet for tildeling er laveste pris.

Frist for aflevering
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er onsdag den 19. maj 2010, kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
Anmodning om prækvalifikation sendes til:

ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Att.: Ingeniør Erik Jensen
Tlf. 2761 8580
E-mail: erje@alectia.com

Yderligere information
Ordregivende myndighed:

Region Midtjylland
Århus Universitetshospital, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
Att.: Leder af teknisk afsnit, Poul Hvid Nielsen

Udførelsessted
Århus Universitetshospital, Skejby.
 


  • Publiceret: 21.04.10.
  • Revideret: