Region Midtjylland udbyder udarbejdelse af perspektivplan for 50 % vedvarende energi i Region Midtjylland i 2025.

Beskrivelse af opgaven:
Region Midtjylland har i den regionale udviklingsplan fastlagt en vision om, at anvendelsen af vedvarende energi i 2025 udgør mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug til varme, el og transport mod de nuværende 26 %. Det er ambitionen, at realiseringen heraf i høj grad kan ske ved anvendelse af lokale ressourcer i form af f.eks. vindenergi, biomasse, biogas, solvarme, elpatroner, varmepumper, geotermisk varme og andre kommercielle eller ”tæt-på-kommercielle” vedvarende energiteknologier.

Region Midtjylland indhenter nu forslag og beskrivelse til, hvorledes denne opgave kan udføres inden for givne rammer. Forslag og beskrivelse må ikke være på over 10 sider. Prisen for opgavens samlede udførelse må beløbe sig på op til 500.000 kr. eksklusive moms. Rammerne fremgår af udbudsmaterialet nedenfor.

Download udbudsmateriale her:

Kriterier for tildeling af opgaven:
Der vil ved tildeling af opgaven blive lagt vægt på en sammenvejning af:

  • Tilbuddets indhold og omfang
  • Tilbudsgivers faglige spidskompetencer
  • Tilbudsgivers erfaring med tilsvarende eller lignende energiprojekter
  • Tilbudsgivers erfaring med procesforløb med inddragelse af eksterne aktører
  • Prissætningen med udspecificering på opgavens enkelte hovedelementer, jf. ovenfor

Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere udbuddet og eventuelt at gennemføre et nyt udbud, såfremt de modtagne tilbud har betydende mangler i forhold til den udbudte opgave eller at tilbuddene af regionen vurderes ikke at kunne udgøre et tilstrækkeligt fagligt grundlag for et procesforløb med eksterne aktører, der kan føre frem til et afsluttende stormøde med regionens aktører inden for energiområdet.

Yderligere information:
Yderligere information kan indhentes hos Jørgen Krarup på telefon 8728 5179 eller på mail: joergen.krarup@ru.rm.dk.  

Frist for aflevering:
Frist for aflevering af bud er mandag den 10. januar 2011.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Modtagelse af bud sker på adressen:

Region Midtjylland
Regional Udvikling
Att.: Jørgen Krarup
Skottenborg 26
8800 Viborg
Eller på mailadresse: joergen.krarup@ru.rm.dk  


  • Publiceret: 30.11.2010.
  • Revideret: