Region Midtjylland ønsker tilbud på uddannelse af medarbejdere samt gennemførelse af kognitive behandlingsforløb på Den sikrede døgninstitution Grenen.

Region Midtjylland ønsker tilbud på uddannelse af medarbejdere samt gennemførelse af  kognitive behandlingsforløb på Den sikrede døgninstitution Grenen.

Beskrivelse af opgaven
I satspuljeaftalerne for 2010-2013 er der afsat en pulje til kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger. Der kan læses yderligere herom på Socialministeriets hjemmeside www.sm.dk. Region Midtjylland har til Den sikrede døgninstitution Grenen søgt om midler til at uddanne medarbejdere samt gennemføre kognitive behandlingsforløb for de unge anbragt på institutionen.
 
Fra januar 2011 skal de børn og unge, der er anbragt på Den sikrede døgninstitution Grenens afdelinger således have mulighed for at gennemføre et kognitivt terapiforløb, Aggression Replacement Training (ART). For at gennemføre ART programmet skal der uddannes både terapeuter og co-terapeuter på institutionen.
 
Der påtænkes en model med uddannelse af 1-2 terapeuter og 5 co-terapeuter således ART–programmet på Grenen kører stabilt til trods for sygdom eller andet fravær. Både terapeuterne og co-terapeuterne skal uddannes i ART i perioden november til december 2010.
 
I 2011 og 2012 skal der være et mindre kursus i kognitiv adfærdsterapi for samtlige, ca. 130 medarbejdere på Grenen. Meningen med dette er, at alle medarbejdere skal have indsigt og forståelse for, hvad der sker i løbet af ART programmet og kunne støtte de unge i deres udvikling.
 
Vi har på Grenen brug for en ekstern partner, der kan varetage uddannelsen af vores medarbejdere i den nævnte periode. Tilbuddet skal angive en timepris og et foreslået timeantal samt indeholde oplysninger om indholdet i uddannelsesforløbet, redegørelse for kendskab til/erfaring med ART, omfanget af supervision samt en begrundelse for det foreslåede timeantal.
 
Tilbuddet skal beskrive, hvor uddannelsen af terapeuter og co-terapeuter finder sted. Uddannelsen af Grenens øvrige ca. 130 medarbejdere skal foregå på Grenen.
 
Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af leverandør sker efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Ved evalueringen lægges vægt på følgende underkriterier:

 • Den samlede pris (30%)
 • Kendskab til Aggression Replacement Training (ART) og kognitive adfærdsprogram-mer (15%)
 • Certificering i Aggression Replacement Training (ART) (15%)
 • Kvalitet og relevans af den tilbudte uddannelse af Grenens medarbejdere til terapeu-ter og co-terapeuter i at gennemføre ART november-december i 2010 (20%)
 • Driftsikkerhed i forhold til at en udarbejdet uddannelsesplan kan overholdes (10%) (Vurderes på baggrund af den i tilbuddet beskrevne generelle undervisningserfaring, referencelisten og generelle oplysninger om virksomheden.)
 • Undervisnings- og supervisionserfaring med kognitive adfærdsterapi opgaver, både i indhold og omfang (10%)

Dokumentation
Tilbuddet skal vedlægges:

 • Tro- og loveerklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige,
 • Beskrivelse af erfaring med kognitiv adfærdsterapi
 • Beskrivelse af kendskab til ART
 • Dokumentation for eventuel certificering i ART
 • Beskrivelse af undervisningserfaring i kognitiv adfærdsterapi
 • Referenceliste fra lignende undervisningsopgaver
 • Oplysninger om virksomheden: alder, grundlæggelse samt antal af medarbejdere der kan varetage opgaven.

Kontraktgrundlag
Region Midtjyllands standardbetingelser ved mindre indkøb af varer og tjenesteydelser er gældende.
 
Det er en forudsætning for kontraktindgåelsen, at Regionsrådet godkender den fremsendte ansøgning til servicestyrelsen, samt at Region Midtjylland bliver tildelt de ansøgte satspulje-midler til projektet.

Sprogkrav
Tilbud skal affattes på dansk. Dokumentation og certificering kan vedlægges på engelsk.
 
Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven
Souschef Michael Jesper Aakjær
Den sikrede døgninstitution Grenen,
Hemmedvej 1,
8585 Glesborg
Tlf. 87 59 49 30
Michael.aakjaer@ps.rm.dk
 
Adresse for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om prækvalifikation
Souschef Michael Jesper Aakjær
Den sikrede døgninstitution Grenen,
Hemmedvej 1,
8585 Glesborg
Tlf. 87 59 49 30
Michael.aakjaer@ps.rm.dk
 
Frist for modtagelse af tilbud
Torsdag den 14. oktober 2010, kl. 12.00.


 • Publiceret: 28.09.10.
 • Revideret: