Region Midtjylland udbyder (prækvalifikation), udførelse af nye generatoranlæg og hovedtavler på Århus Universitetshospital Århus Sygehus, Nørrebrogade, 2. etape.

Beskrivelse af opgaven:
Udbud indenfor bygge- og anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter levering og installation af nye dieselgeneratoranlæg i størrelserne ca. 800 til 1000 kVA samt levering og installation af tilhørende hoved- og fordelingstavler.

Opgaven udbydes i 2 etaper med levering og installation af i alt 9 nye generatoranlæg. Udbud af 1. etape er afsluttet. Nærværende udbud omhandler 2. etape, hvor 4 anlæg placeres i containere.

Udbudsform:
Begrænset udbud.

Region Midtjylland ønsker at renovere nødforsyningen på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade.

Opgaven omfatter levering af 4 stk. nye generatoranlæg som monteres i containere, inkl. delvis udskiftning af tilhørende hoved- og fordelingstavler.

Endvidere omfatter opgaven alle omkoblinger mellem eksisterende og nye el-anlæg.

2. etape forventes påbegyndt medio 2011 og afsluttet ultimo 2011.

Udvælgelseskriterier:
Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgninger vil Region Midtjylland udvælge minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet, og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, med hovedvægten på sidstnævnte.

Region Midtjylland vil således udvælge de 3-5 virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse og kontaktperson
  • Referenceliste for levering af nøddieselgeneratoranlæg på sygehuse i Danmark/tilsvarende projekter, ikke ældre end 5 år.
  • Referenceliste for udførelse af tilsvarende el-arbejder på sygehuse i Danmark, ikke ældre end 3 år.
  • Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år.
  • Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
  • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Word, 69 kb)
  • Firmapræsentation.

Anmodningen afleveres i 2 trykte eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Tildelingskriterier:
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Kriteriet for tildeling er ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

Frist for aflevering:
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er fredag d. 3. september 2010 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
Anmodning om prækvalifikation sendes til:

ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Att.: Birgitte Møller Jokinen
Tlf. 6155 7233
E-mail: bmjo@alectia.com  

Yderligere information:
Ordregivende myndighed:

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade
Nørrebrogade 44
8000 Århus C
Att.: Teknisk souschef Ole Bjerregaard Jacobsen

Udførelsessted:
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Nørrebrogade.


  • Publiceret: 10.08.2010.
  • Revideret: