Region Midtjylland udbyder herved i offentlig licitation i fagentreprise, arbejder i forbindelse med nyopførelse af 6 boliger samt fællesfaciliteter ved Granbakken, Granbakkevej 22A, 8961 Allingåbro.

Licitation - Granbakken, 6 nye boliger
Region Midtjylland udbyder herved i offentlig licitation i fagentreprise, nedennævnte arbejder i forbindelse med nyopførelse af 6 boliger samt fællesfaciliteter.

Byggeriet omfatter:
Nyopførelse af 6 nye boliger til PWS beboere samt tilhørende service og fællesfaciliteter.

Bygningen vil virke som døgntilbud for mennesker med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau med store adfærdsmæssige vanskeligheder.

Byggeriet indeholder følgende:
Nybygning indeholdende 6 boliger, fællesarealer, administrative faciliteter og storkøkken. Bygningen placeres i nærhed til eksisterende bygningsmasse på den østlige del af området. Til boligerne og fællesarealer udføres åbent gårdhavemiljø, med faste belægninger og beplantning. Der udføres skure i terræn, tilknyttet gårdhaven.

Mellembygning udgør ny hovedindgang imellem eksisterende bygningsmasse og de 6 nye boliger. I mellembygningen optages terrænforskelle bygningerne imellem på ca. 1m via trappeløb og el-lift.

Byggeperiode:
Byggeriet forventes, med forbehold for myndighedernes godkendelse, igangsat primo oktober 2011 og afleveret primo juli 2012.

Tildelingskriterium:
Laveste pris.

Sikkerhedsstillelse:
Der vil blive krævet sikkerhedsstillelse i henhold til AB 92, § 6 for de tilbudsgivere, der indgås kontrakt med.

Den tilbudsgiver, der afgiver den konditionsmæssige laveste pris, vil umiddelbart efter tilbudsåbningen blive anmodet om at fremsende en erklæring fra pengeinstitut eller lignende om, at der kan gives en sikkerhedsstillelse på 15 % af tilbudssummen ekskl. moms.

Paradigma er vedlagt udbudsmaterialet.

Såfremt bygherre ikke har modtaget denne erklæring senest 5 arbejdsdage efter anmodningen, vil tilbuddet blive kasseret.

Beliggenhed:
Granbakkevej 22A
8961 Allingåbro

Entrepriseinddeling:
Arbejdet udbydes i følgende fagentrepriser:

 A  Murerentreprisen
 B  Tømrerentreprisen
 C  VVS-entreprisen
 D  El-entreprisen
 E  Malerentreprisen


Udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet rekvireres digitalt via Byggeweb i PDF-format.
Herved skal fagentreprenører melde deres interesse for udbuddet via e-mail til arkitektrådgiveren med angivelse af aktuel fagentreprise, egen e-mail og firmaets kontaktperson til:

SKALA Arkitekter A/S
Att.: Kenn Sterndorff
E-mail: ks@skala-ark.dk  

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes SKALA Arkitekter A/S senest den 17. august 2011.

Materialet offentliggøres via Byggeweb den 17. august 2011.

Tegningsmateriale i papirformat kan rekvireres via byggeweb for entreprenørens egen regning.

Tilbud:
Tilbud afgives i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentligt og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, samt lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

Tilbuddet afleveres via udfyldte tilbudslister i lukket kuvert mærket: Granbakken – 6 nye boliger, samt entreprisenummer og -navn. I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiveren vedlægge udfyldt tro- og loveerklæring.

Tilbuddet kan enten fremsendes anbefalet til:

SKALA Arkitekter A/S
Rædersgade 3
8700 Horsens
Att.: Emil Simonsen

som skal have det i hænde senest tirsdag den 6. september 2011 eller det kan afleveres på licitationsstedet inden licitationstidspunktet.

Tilbuddet skal udfyldes på aktuelle tilbudslister hvor alle punkter er udfyldt og afleveres i papirformat. Følgende materiale skal, jf. ovenstående, desuden være vedlagt:

Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring.

Arbejdsklausul:

Kontrakten for hver entreprise vil indeholde en klausul om, at de medarbejdere, der udfører den pågældende opgave, skal arbejde under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området.

Licitation:
Licitationen afholdes onsdag den 7. september 2011, kl. 14.00 hos SKALA Arkitekter A/S, Rædersgade 3, 3. sal, 8700 Horsens.

På vegne af Region Midtjylland
SKALA Arkitekter A/S
Rædersgade 3
8700 Horsens


  • Publiceret: 10.08.2011.
  • Revideret: