Region Midtjylland udbyder indkøb af rørpostsystem til Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Herning.

1.1. Beskrivelse af opgaven
Regionshospitalet Herning ønsker at indkøbe et rørpostsystem til transport af prøver mellem Fælles Akut Modtagelse (FAM), Akut SengeAfsnit (ASA) samt Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA).

Systemet skal kunne sende følgende prøver: Ateriesprøjter, bloddyrkningskolber, spidsglas, 3 og 6 mL EDTA-rør, Koagulationsrør, serum rør, Lithium-haparinrør, Glucoserør.

Det samlede rørpostsystem forventes klar til drift i medio 2011.

1.2. Opgaven omfatter
Levering og montering af et samlet rørpostsystem indeholdende:

 • 3 stk. modtage- og afsendestationer (FAM, ASA, KBA)
 • Komplet kanalsystem inkl. alle nødvendige komponenter for et fuldt funktionsdygtigt anlæg (kompressorenhed, skifteunits, styring mv.)
 • Tilhørende kanistre
 • Alle nødvendige ydelser til de- og genmontering af lofter for montagearbejdets udførelse.

1.3. Udenfor opgaven
Nedenstående ydelser er specifikt udenfor opgaven, og udføres på bygherres foranledning efter nærmere aftale.

 • boring i konstruktioner for rørføring
 • fremføring af elforsyning til teknikrum
 • fremføring af elforsyning til modtage- og sendestationer
 • brandsikring
 • tilpasning af eksisterende inventar ved modtage- og sendestationer

1.4. Kriterier for tildeling af opgaven
Det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af nedenstående underkriterier:

 • Pris: 40 %
 • Funktionalitet: 40 % 
 • Betjening: 20 %

Ved pris vægtes den samlede tilbudspris.

Ved betjening og funktionalitet vægtes nem betjening, robusthed, driftssikkerhed og sikkerhed for brugerne.
 
Ved arbejdsmiljø vægtes ergonomien i forbindelse med betjening af modtage- og sendestationernes indretning og indstillingsmuligheder samt dennes påvirkning i forhold til brugernes arbejdsstilling, arbejdsgange og arbejdsopgaver, der er i forbindelse med håndtering af kanistrene.

Der vil blive lagt vægt, på at tilbuddet sikrer et minimum af manuel håndtering, tunge løft, foroverbøjninger af og vrid i krop, rækkeafstande samt træk og skub.

Der vil også blive lagt vægt på, at tilbuddet minimerer følgende forhold: fastlåste og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, arbejder over skulderhøjde og under midtlårshøjde samt stor kraftanvendelse, samt at betjeningsgreb, tastatur og håndtag er af en beskaffenhed, der sikrer gode arbejdsstillinger. Ved arbejdsmiljø vægtes også de støjmæssige konsekvenser ved modtage- og sendestationerne.

1.5. Bilag

Hent udbudsmateriale samlet her (Zip, 4.583 kb) eller enkeltvis herunder:

1.6. Kontaktoplysninger
Besigtigelse af lokaliteter
Der vil være mulighed for besigtigelse:

Onsdag den 19. januar 2011 kl. 10.00

Evt. manglende fremmøde ved besigtigelse vil ikke kunne finde anvendelse i forbindelse med argumentation omkring manglende kendskab til de lokale forhold.

Mødested: Regionshospitalet Herning, Teknisk Afdeling, Indkørsel N2, bygning 28.

Kontaktoplysninger for rådgiver på opgaven
COWI A/S
Att.: Svend Gram
Hospitaler og Sundhed
Åboulevarden 3
8000 Århus C
E-mail: sgch@cowi.dk  

Der kan ikke rekvireres yderligere materiale ud over det, som er tilgængeligt via denne portal.

Spørgsmål
Spørgsmål skal stilles skriftligt til ovenstående senest:

Mandag den 24. januar 2011 kl. 10.00

Eventuelle spørgsmål og svar offentliggøres på www.udbud.rm.dk  senest 26. januar 2011.
 
Adresse for modtagelse af tilbud
COWI A/S
Att.: Svend Gram
Hospitaler og Sundhed
Åboulevarden 3
8000 Århus C.

1.7. Frist for modtagelse af tilbud
Indkomne tilbud skal være rådgiver i hænde senest:
Mandag den 31. januar 2011 kl. 14.00.

1.8. Udformning af tilbuddet:
Tilbuddet skal minimum indeholde:

 • tilbudsbrev indeholdende redegørelse for det tilbudte sy-stem til brug for vurdering af underkriterierne "funktionalitet og betjening" og "arbejdsmiljø".
 • udfyldt tilbudsliste (bilag 8)
 • dokumentation for overholdelse af minimumskrav jf. punkt 1.9
 • udfyldt og underskrevet tro og love erklæring (bilag 9)

Tilbuddet skal sendes i 2 papirversioner og 1 elektronisk version.

Datablade for de tilbudte produkter bedes vedlagt.

Sprogkrav:
Tilbud skal være på dansk, undtaget herfor datablade der gerne må være på engelsk.
 
Kontraktgrundlag:
Region Midtjyllands standardbetingelser vil finde anvendelse på kontrakten.

1.9 Minimumskrav
Referencer
Tilbudsgiver skal vedlægge referenceblade for lignende rørpostsystemer udført inden for de seneste år. Minimum 3 stk. referencer skal vedlægges.

Service
Det er et krav, at der kan stilles med relevant service- og reparationspersonale indenfor 12 timer efter rekvirering heraf.
 
Leverandørens serviceorganisation beskrives kort.

Dokumentation fra leverandør
I tilbuddet skal leverandøren angive krav til strømforsyningens størrelse (forsikring). Herudover krav til afslutning af strømforsyning.
 
I tilbuddet skal leverandøren angive type og antal af tilbudte kanistre inkl. eventuelle indsatser. Det er leverandørens ansvar, at det tilbudte antal kanistre og indsatse passer til anlæggets anvendelse.

Det er et krav at det tilbudte rørpostsystem ikke beskadiger prøver ved transporten.
 
1.10 Kravspecifikation for rørpostsystem
Der ønskes et rørpostsystem der bør:

 • Kunne håndtere alle anførte prøvetyper
 • Kunne afsende minimum 5 blodprøver pr. kanister
 • Kunne transportere varer over en distance på mini-mum 300 m
 • Være baseret på trykluft og/eller vakuum

Kravspecifikation til sende- og modtagestationer i FAM og ASA:
Afsendelsen af prøverne sker fra det Akutte Sengeafsnit (ASA) i bygning 30 S, etage 2, rum 2079 (rørpostrum 2m2) samt

Fælles Akutmodtagelse (FAM) i bygning 40, etage 2, rum 2426 (rørpostrum 3m2), hvor der etableres modtage- og afsendestation.

Ved modtagestationerne i ASA og FAM ønskes en løsning, hvor kanistrene lander i en kurv samt at der er mulighed for opbevaring af ekstra kanistre.

Kravspecifikation til modtage- sendestation i KBA:
Prøverne ankommer i kanistrene og lander på en sliske eller lignende, der kan betjenes fra rum 2645.

Afsendelse af kanistre fra KBA skal foregå fra rum 2645.

Kravspecifikation til Kanistre:
Kanistrene bør kunne indeholde prøvetyper af:

 • Ateriesprøjter
 • Bloddyrkningskolber
 • Spidsglas
 • 3 og 6 mL EDTA-rør
 • Koagulationsrør
 • Serum rør
 • Lithium-haparinrør
 • Glucoserør

Kanistrene leveres med indsatser til håndtering af ovennævnte emner.

Der ønskes minimalt håndtering ved åbning og lukning af kanistrene.

Kravspecifikation til software
Der ønskes en løsning, hvor det er muligt at levere signal til ekstern enhed ved prøvemodtagelse.

Spørgsmål og svar pr. 12. januar 2011:

Supplerende oplysninger pr. 24. januar 2011:


 • Publiceret: 07.01.2011.
 • Revideret: 24.01.2011.