Region Midt udbyder et ESCO projekt, der omfatter analyse, projektering og udførelse af energibesparende projekter på Hospitalsenheden Silkeborg (omfattende Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter) (prækvalifikation).

1. Indledning
Region Midt udbyder et ESCO projekt, der omfatter analyse, projektering og udførelse af energibesparende projekter på Hospitalsenheden Silkeborg (omfattende Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter).
 
ESCO-projektet har til formål at reducere hospitalets energiforbrug ved at foretage renoveringer og forbedringer af bygningernes energiforbrugende anlæg og klimaskærm.

1.1 Læsevejledning
Nærværende skrivelse udgør prækvalifikationsmaterialet, der er opbygget på følgende måde:

 • Nedenfor beskrives udbuddet
 • I næste afsnit beskrives opgaven kort og overordnet
 • Herefter beskrives indholdet til ansøgningen om prækvalifikation
 • Til sidst vil der følge en kort og ikke-udtømmende beskrivelse af, hvad de prækvalificerede virksomheder skal levere i tilbudsfasen

1.2 Begrænset udbud
Udbuddet sker i henhold til tilbudsloven. Opgaven udbydes i begrænset licitation efter forudgående annoncering og prækvalifikation.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet med hovedvægten på sidstnævnte.

Region Midtjylland vil således udvælge de 3-5 virksomheder, der i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.
 
Der vil blive lagt vægt på referencer inden for energirenoveringer, energistyring, herunder udvælgelse og identificering af relevante energibesparelser samt adfærdsregulering af brugere.
 
Ansøgning om deltagelse kan dels indsendes af konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder, dels af en hovedentreprenør.

Såfremt kontrakten skal tildeles et konsortium eller en anden sammenslutning, skal deltagerne hæfte solidarisk, ubetinget og direkte for kontraktens opfyldelse over for ordregiver, og der skal udpeges en deltager med fuld prokura for konsortiet.
 
2. Opgaven
2.1 Beskrivelse af opgaven inkl. optioner
ESCO-projektet på Regionshospitalet Silkeborg omfatter tre faser:

 1. Energianalyse med kortlægning af potentiale for energireduktion samt prissætning heraf
 2. Projekterings og udførelse af de energireducerende foranstaltninger
 3. Driftsfasen med verificering af de opnåede besparelser samt uddannelse af driftspersonale forud for overdragelse

Omfanget af ydelser i ESCO projektet vil blive afklaret som en del af tilbuddene. Det forventes at hele ESCO projektet inklusiv optioner vil have en anslået værdi på 20 - 30 mio. kr.

Der skal afleveres pris på en option vedrørende et antal lægeboliger, der ligger i tilknytning til hospitalet.

Da der er tale om udførelse af opgaven på et hospital i fuld drift, er det af afgørende betydning, at leverandør har erfaring med dette, herunder tilrettelæggelse af arbejder under skyldig hensyntagen hertil og i tæt samarbejde med en driftsorganisation. På grund af sygehusvæsnets natur og store behov for fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse må leverandøren være indstillet på, at der vil forekomme løbende projektændringer og -revisioner i hele kontraktperioden.
Regionshospitalet vil selv finansiere energirenoveringerne.

2.2 Varighed af kontrakten
Kontraktens samlede længde vil være på op til 12 år og med mulighed for forlængelse, hvor det anslås, at:

 • Fase 1: analysefasen vil foregå fra august frem til oktober 2011
 • Fase 2: projektering vil foregå fra oktober frem til december 2011
 • Fase 3: udførelsesfasen vil foregå fra januar 2012 frem til januar 2014
 • Fase 4: driftsperiode fra januar 2014 og frem

2.3 Foreløbig tidsplan
Med forbehold for at der under udbudsprocessen optræder forhold, der måtte forsinke processen, kan der regnes med følgende udbudstidsplan:

 • Frist for ansøgning om prækvalifikation er tirsdag den 15. marts 2011, kl. 12.00
 • Afsendelse af opfordringer til at afgive tilbud er den 30. marts 2011
 • Der vil blive afholdt spørgemøde i april 2011. Nærmere vil fremgå af udbudsmaterialet.
 • Frist for aflevering af tilbud onsdag den 20. juli 2011.

3. Prækvalifikationen
Der prækvalificeres 3-5 virksomheder på baggrund af ansøgende virksomhedernes oplysninger om juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger. Såfremt ansøger er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal samtlige oplysninger fremlægges for alle deltagere.

3.1. Kontakt- og selskabsoplysninger
(a) Fuldstændigt firmanavn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail adresse

3.2. Økonomisk og finansiel kapacitet
(b) Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, herunder omsætning, resultat efter skat og egenkapital
(c) Erklæring på tro og love om at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder (Word, 69 kb)

3.3. Teknisk kapacitet
Referencer fra 2007 og tidligere vil ikke indgå i vurderingen.
(d) Ansøger skal aflevere referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 3 år, herunder særligt oplysninger om opgaver omfattende energibesparelser/energirenoveringer relevante. Ansøger anbefales at angive kunde, kontraktperiode, kontraktvolumen, involverede fag og en beskrivelse af opgaven.
(e) Ansøger skal aflevere en kortfattet beskrivelse af teamets medarbejderressourcer og erfaringer, herunder eventuelt samarbejdserfaringer, der sandsynliggør, at teamet magter at opfylde kontrakten. Der lægges vægt på erfaringer med udførelse af arbejder på et hospital i fuld drift, herunder tæt samarbejde med en driftsorganisation på et sygehus.
(f) Ansøger skal aflevere en kortfattet beskrivelse af metoden for tilbagemeldinger og hvordan de vil håndtere budgetopfølgning undervejs i samarbejdet
(g) Ansøger skal aflevere øvrige relevante oplysninger om kompetencer indenfor tømrer-, VVS, ventilation, el og automatikfagene, herunder angivelse af graden af egenproduktion.
 
Udvælgelsen vil ske efter en vurdering af hvilke ansøgere, der ud fra de medsendte oplysninger skønnes bedste kvalificerede til at udføre opgaven.

Ansøgninger om deltagelse inkl. bilag skal sendes til:
COWI A/S
Aaboulevarden 3
8000 Aarhus C
Att. Lars Rahbek

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres i 3 fysiske eksemplarer og i et elektronisk eksemplar på cd-rom.

Frist for ansøgning om prækvalifikation:
Ansøgningen skal være COWI A/S i hænde senest tirsdag den 15. marts 2011, kl. 12.00.

4. Tilbudsfasen
De bydende vil i tilbudsfasen skulle foretage en energianalyse af de udvalgte bygningers energiforbrug. Ud fra denne skal der garanteres en energibesparelse for Regionshospitalet Silkeborg samt opstilles et budget for de energirenoveringer, der skal udføres for at kunne opnå energibesparelserne.

Energianalysen skal indeholde energibesparelser, udgifter til implementering, tilbagebetalingstid, hvordan energibesparelserne dokumenteres og hvilke øvrige effekter energirenoveringerne vil medføre, eksempelvis på indeklima og lign.

Tildeling vil ske til det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvilket vil sige det tilbud, der samlet set og efter en vægtning i forhold til de opstillede kriterier er det bedste.

Tildelingskriterierne vil yderligere blive beskrevet i udbudsmaterialet.


 • Publiceret: 18.02.2011.
 • Revideret: