Region Midtjylland udbyder i prækvalifikation ny tilbygning til samt ombygning af eksisterende fællesområde til nyt køkken/spisestue på Tangkær, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted.

Udbudsannonce vedrørende prækvalifikation, jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (”Tilbudsloven”), til totalentreprise vedrørende ny tilbygning til afdelingen for borgere med demenssygdommen Huntingtons Chorea og ikke-plejekrævende socialpsykiatriske målgruppe samt ombygning af eksisterende fællesområde til nyt køkken/spisestue, Tangkær Ørsted.

Orientering
Region Midtjylland indbyder herved til prækvalifikation af totalentreprenører med henblik på afholdelse af priskonkurrence, dvs. tildelingskriteriet er laveste pris, på tilbygning til afdelingen for borgere med demenssygdommen Huntingtons Chorea og ikke-plejekrævende socialpsykiatriske målgruppe samt ombygning af eksisterende fællesområde til nyt køkken/spisestue. Beliggende på Tangkær, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted

Projektet
Projektet omfatter tilbygning i 2 etager på ialt ca. 910 m², hvor førstesalen indrettes for borgere med demenssygdommen Huntingtons Chorea med 4 boliger med tilhørende fællesrum, herunder personalefaciliteter, baderum samt udvendigt anlæg. I stueetage indrettes 5 boliger til ikke-plejekrævende socialpsykiatriske målgruppe, samt fælles værksted/aktivitetsrum og teknikrum. Ombygningen består i sammenlægning af 2 mindre boliger fra 1972 til 1 Huntingtons Chorea bolig ca. 55 m², ombygning af eksisterende fællesrum fra 1972 til køkken ca. 55 m², tilbygning til køkken for spiseafdeling på ca. 65 m² og ny hovedindgang i eksisterende køkken fra 2006 ca. 30 m². Bygherrens rådgiver har udarbejdet byggeprogram og udvidet dispositionsforslag, hvorpå byggearbejderne udbydes i totalentreprise.

Prækvalifikationsmateriale
Til brug for bygherrens vurdering af, hvilke virksomheder der skal prækvalificeres skal en anmodning om prækvalifikation indeholde følgende oplysninger:

  • Virksomhedsoplysninger (fuldstændigt firmanavn, firmaets adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR.nr. og kontaktperson med oplysning om telefonnummer og e-mail adresse)
  • Tro og love erklæring i henhold til § 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om at virksomhed ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger 100.000 kr. (Word, 69 kb).
  • Oplysning om økonomiske nøgletal for 2008, 2009 og 2010 vedrørende omsætning, resultat før skat samt egenkapital.
  • Referenceliste for tilsvarende bygge- og anlægsopgaver, som er udført inden for de seneste 5 år, gerne med oplysning om opførelsesår, størrelse/m2, anlægssum og entrepriseform.
  • Oplysning om virksomhedens antal af relevante medarbejdere, gerne med oplysning om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt anciennitet i virksomheden.
  • Virksomheden skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. et eller flere relevante ”faktablade”). Der henvises til bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009. Hvis virksomheden har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal virksomheden tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en ”karakterbog”). Hvis virksomheden ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal virksomheden aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.

Bygherren ønsker at prækvalificere minimum 5 og maksimalt 7 virksomheder.

Udførelsestidsplan
Byggeriet skal opføres efter følgende hovedtidsplan:


Licitation: medio august 2011
Projektering /
myndighedsbehandling medio august 2011-
medio oktober 2011
Byggestart: medio oktober 2011
Aflevering: ultimo august 2012


Frist for modtagelse af anmodning om deltagelse er tirsdag den 14. juni 2011 kl. 12.00.

Anmodning om prækvalifikation sendes med alm. post eller pr. e-mail til:
d.a.i arkitekter ingeniører St. Voldgade 8
8900 Randers C.
E-mail: hej@dai.dk  
Mrk: "Tangkær, prækvalifikationsansøgning".


  • Publiceret: 31.05.2011.
  • Revideret: