Region Midtjylland indbyder herved til prækvalifikation af fagentreprenører med henblik på afholdelse af priskonkurrence, dvs. tildelingskriteriet er laveste pris, på ombygning af eksisterende kontorbygning til retspsykiatrisk sengeafsnit, bygning 14H, beliggende på Århus Universitetshospital Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Udbudsannonce vedrørende prækvalifikation, jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (”Tilbudsloven”), til fagentrepriser vedrørende ombygning af eksisterende kontorbygning til retspsykiatrisk sengeafsnit, Århus Universitetshospital Risskov.

Orientering
Region Midtjylland indbyder herved til prækvalifikation af fagentreprenører med henblik på afholdelse af priskonkurrence, dvs. tildelingskriteriet er laveste pris, på ombygning af eksisterende kontorbygning til retspsykiatrisk sengeafsnit, bygning 14H, beliggende på Århus Universitetshospital Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Projektet
Projektet omfatter ombygning af eksisterende kontorbygning til fremtidigt at rumme et retspsykiatrisk sengeafsnit med 16 sengepladser samt tilhørende fællesrum, herunder køkkener, personalefaciliteter samt haveanlæg. Bygning 14H er opført i 1968 og det samlede areal, der skal ombygges, andrager ca. 1.500 m2, heraf ca. 300 m2 kælder og det øvrige areal fordelt på 2 etager. Bygherrens totalrådgiver har udarbejdet hovedprojekt, hvorpå byggearbejderne udbydes.

Byggeriet udbydes i følgende fagentrepriser:

A. Råhusentreprisen (murer, beton, nedrivning)
B. Tømrerentreprisen (tømrer, snedker, blikkenslager)
C. Malerentreprisen (maler, bygningsrengøring)
D. Gulventreprisen (banevare, spartlede gulve)
E. VVS-entreprisen ((vand, varme, teknisk isolering)
F. Ventilationsentreprisen (ventilation, teknisk isolering)
G. El-entreprisen (el, belysninger, ABA, ABDL, sikringsarbejder)
H. Gartnerentreprisen (haveanlæg, belægninger, beplantninger)
I. Inventarentreprisen (køkkener, medicinrum, vaske/skyllerum, opbevaring)


En virksomhed kan anmode om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på én eller flere fagentrepriser.

Prækvalifikationsmateriale
Til brug for bygherrens vurdering af, hvilke virksomheder der skal prækvalificeres skal en anmodning om prækvalifikation indeholde følgende oplysninger:

  • Oplysning om hvilken fagentreprise der anmodes om prækvalifikation til – krav gælder for samtlige fagentrepriser.
  • Virksomhedsoplysninger (fuldstændigt firmanavn, firmaets adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR.nr. og kontaktperson med oplysning om telefonnummer og e-mail adresse) – krav gælder for samtlige fagentrepriser.
  • Tro og love erklæring i henhold til § 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om at virksomhed ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger 100.000 kr. – krav gælder for samtlige fagentrepriser (Word, 69 kb).
  • Oplysning om økonomiske nøgletal for 2008, 2009 og 2010 vedrørende omsætning, resultat før skat samt egenkapital. Krav gælder alene ved anmodning om prækvalifikation til følgende fagentrepriser: Råhusentreprisen (A), Tømrerentreprisen (B), VVS-entreprisen (E) samt El-entreprisen (G).
  • Referenceliste for tilsvarende bygge- og anlægsopgaver, som er udført inden for de seneste 5 år, gerne med oplysning om opførelsesår, størrelse/m2, anlægssum og entrepriseform. Krav gælder for samtlige fagentrepriser. Hvis virksomheden anmoder om prækvalifikation til flere fagentrepriser, skal referencelisten være tydeligt opdelt på de forskellige fagentrepriser.
  • Oplysning om virksomhedens antal af relevante medarbejdere, gerne med oplysning om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt anciennitet i virksomheden. Krav gælder for samtlige fagentrepriser. Hvis virksomheden anmoder om prækvalifikation til flere fagentrepriser, skal oplysninger være tydeligt opdelt på de forskellige fagentrepriser.
  • Virksomheden skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. et eller flere relevante ”faktablade”). Der henvises til bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009. Hvis virksomheden har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal virksomheden tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en ”karakterbog”). Hvis virksomheden ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal virksomheden aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Krav gælder alene ved anmodning om prækvalifikation til følgende fagentrepriser: Råhusentreprisen (A), Tømrerentreprisen (B), VVS-entreprisen (E) samt El-entreprisen (G).

Bygherren ønsker at prækvalificere minimum 5 og maksimalt 7 virksomheder indenfor hver fagentreprise.

Bygherren ser gerne, at anmodning om prækvalifikation og afgivelse af ovenstående oplysninger sker ved udfyldelse af et prækvalifikationsskema, som er udarbejdet af bygherren.

Virksomheden kan få prækvalifikationsskemaet tilsendt ved at sende en mail til ark@h-e.dk.

Udførelsestidsplan
Byggeriet skal opføres efter følgende hovedtidsplan:

Licitation: medio april 2011
Byggestart: ultimo april 2011
Aflevering: 4. kvartal 2011


Frist for modtagelse af anmodning om deltagelse er tirsdag den 1. marts 2011 kl. 12.00.

Anmodning om prækvalifikation sendes med alm. post eller pr. e-mail til:
Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær
Dr. Margrethes Vej 71
8200 Århus N.
E-mail: ark@h-e.dk  

Mrk: "AUH - bygning 14H, prækvalifikationsansøgning"


  • Publiceret: 07.02.2011.
  • Revideret: