Region Midtjylland udbyder opførelse af nye bygninger til institutionen ”Gården”, beliggende på Nedergaardsvej i 8960 Randers SØ (prækvalifikation).

Udbudsannonce vedrørende prækvalifikation, jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (”Tilbudsloven”), vedrørende opførelse af nybyggeri på Nedergaardsvej i Randers i fagentrepriser. Annonceringen udbydes som begrænset licitation.

Orientering
Region Midtjylland indbyder herved til prækvalifikation af fagentreprenører med henblik på afholdelse af licitation, med tildelingskriteriet ”laveste pris”, vedrørende opførelse af nye bygninger til institutionen ”Gården” i Randers. Ansøgere der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven samt et endelig tidspunkt for afgivelse af tilbud.

Projektet
Projektet omfatter i hovedtræk:

 • Opførelse af ny aktivitetsbygning på 400 m².
  Bygningen, der er i 1 plan med udnyttelig tagetage, opføres i helvægselementer af beton som skal mures. Etagedæk mod tagrum i betonelementer og tagkonstruktion i hanebåndsspær tækket med tagpap. Bygningen opvarmes med fjernvarme og ventileres med mekanisk ventilation.
 • Endvidere opførelse af 400 m² uopvarmet ”ladebygning”.
  Denne bygning opføres med rammer af træ, tagkonstruktion er åse med x-finérplader tækket med pap. Vægkonstruktion er bræddebeklædning, dels i 1 på 2 og dels på klink. Ca. 80 m² af ladebygningen udføres isoleret og beklædt indvendigt med x-finér + fibergips.

Projektet udbydes i følgende entrepriser:

 1. Jord-, kloak-, terræn-, belægnings-, beton- og murerarbejdet
 2. Betonelementarbejdet
 3. Tømrer-, snedker-, inventar-, facadeelement-, tagdæknings- og blikkenslagerarbejdet
 4. VVS-arbejdet
 5. Ventilationsarbejdet
 6. El-arbejdet
 7. Gulvbelægningsarbejdet
 8. Malerarbejdet

Prækvalifikationsmateriale
Til brug for bygherrens vurdering af, hvilke virksomheder der skal prækvalificeres, skal en anmodning om prækvalifikation fremsendes på dansk og indeholde følgende oplysninger for såvel entreprenør som rådgivere:

 • Virksomhedsoplysninger (fuldstændigt firmanavn, firmaets adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR.nr. og kontaktperson med oplysning om telefonnummer og e-mail adresse)
 • Tro og love erklæring i henhold til § 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om at virksomhed ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger 100.000 kr. (Word, 69 kb)
 • Oplysning om økonomiske nøgletal for 2008, 2009 og 2010 vedrørende omsætning, resultat før skat samt egenkapital.
 • Referenceliste for tilsvarende byggeopgaver, som er udført inden for de seneste 5 år, med oplysning om opførelsesår, anlægssum og entrepriseform.
 • Oplysning om virksomhedens antal af relevante medarbejdere.
 • Oplysning om, hvilke entrepriser der ønskes at afgive tilbud på.
 • Nøgletal efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. et eller flere relevante ”faktablade”). Der henvises til bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009. Hvis virksomheden ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal virksomheden aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.

Bygherren ønsker at prækvalificere minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder.

Udførelsestidsplan
Byggeriet skal opføres efter følgende hovedtidsplan:

Licitation: Medio januar 2012
Byggestart: Primo februar 2012
Aflevering: Ultimo august 2012


Frist for aflevering af anmodning om deltagelse er onsdag den 30. november 2011 kl. 12.00.

Anmodningen om deltagelse afleveres i 1 underskrevet originaleksemplar samt på USB.

Anmodning om prækvalifikation sendes med alm. post.
VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S
Udbyhøjvej 69
8930 Randers NØ.
Att: Lars Martin Vognsen
Tlf.nr. 8642 2688
E-mail: lv@vognsen-as.dk  
Mrk: "GÅRDEN"
 
For yderligere information omkring licitationen bedes henvendelse rettes til ovenstående kontakt.
 
Det bemærkes, at udgifter til udarbejdelse af anmodning om prækvalifikation henholdsvis tilbud ikke honoreres.


 • Publiceret: 04.11.2011.
 • Revideret: