Region Midtjylland udbyder renovering af tagkonstruktion på eksisterende bygninger 23 og 25, beliggende på Århus Universitetshospital Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov (prækvalifikation).

Udbudsannonce vedrørende prækvalifikation, jf. lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (”Tilbudsloven”), til totalentreprise vedrørende renovering af tagkonstruktion på bygning 23 og 25, Århus Universitetshospital Risskov.

Orientering
Region Midtjylland indbyder herved til prækvalifikation af totalentreprenører med henblik på afholdelse af licitation, med tildelingskriteriet ”laveste pris”, vedrørende renovering af tagkonstruktion på bygning 23 og 25, beliggende på Århus Universitetshospital Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Projektet
Projektet omfatter i hovedtræk:

 • Projektering
 • Udskiftning af tegltage
 • Restaurering/renovering af nedbrudt træ i tagkonstruktion
 • Etablering af nyt fast undertag
 • Udskiftning/restaurering af kviste.
 • Udskiftning/restaurering af vinduer i kviste samt etablering af forsatsrammer
 • Renovering af brandkamme – murværk og inddækninger
 • Udskiftning af tagrender + fodzink + tagnedløbsrør til nye i zink.

Prækvalifikationsmateriale
Til brug for bygherrens vurdering af, hvilke virksomheder der skal prækvalificeres skal en anmodning om prækvalifikation indeholde følgende oplysninger for såvel entreprenør som rådgivere:

 • Virksomhedsoplysninger (fuldstændigt firmanavn, firmaets adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR.nr. og kontaktperson med oplysning om telefonnummer og e-mail adresse)
 • Tro og love erklæring i henhold til § 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om, at virksomhed ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige som overstiger 100.000 kr. (Word, 69 kb)
 • Oplysning om økonomiske nøgletal for 2008, 2009 og 2010 vedrørende omsætning, resultat før skat samt egenkapital.
 • Referenceliste for tilsvarende byggeopgaver, herunder fredede og bevaringsværdige bygninger, som er udført inden for de seneste 5 år, med oplysning om opførelsesår, anlægssum og entrepriseform.
 • Oplysning om virksomhedens antal af relevante medarbejdere, gerne med oplysning om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt anciennitet i virksomheden.
 • CV'er for ledende medarbejdere på projektet.
 • Nøgletal efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. et eller flere relevante ”faktablade”). Der henvises til bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009. Hvis virksomheden ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal virksomheden aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.

Bygherren ønsker at prækvalificere minimum 3 og maksimalt 5 virksomheder.

Udvælgelsen af de prækvalificerede virksomheder, vil ske på grundlag af en vurdering af de indsendte oplysninger om virksomhedernes økonomiske og faglige formåen med hovedvægen på det sidste i form af erfaring med fredet og bevaringsværdigt byggeri.

Udførelsestidsplan
Byggeriet skal opføres efter følgende hovedtidsplan:

Licitation: Medio april 2011
Byggestart: Primo maj 2011
Aflevering: 4. kvartal 2011

Frist for modtagelse af anmodning om deltagelse er mandag den 14. marts 2011 kl. 12.00.

Anmodning om prækvalifikation sendes med alm. post eller pr. e-mail til:

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S
Udbyhøjvej 69
8930 Randers NØ.
E-mail: lv@vognsen-as.dk  

Mrk: "AUH - bygning 23 og 25, prækvalifikationsansøgning".


 • Publiceret: 03.03.2011.
 • Revideret: 08.03.2011.