Region Midtjylland udbyder let modulbyggeri i totalentreprise på Hospitalsenheden Horsens (prækvalifikation).

Beskrivelse af opgaven:
Hospitalsenheden Horsens - udbud af let modulbyggeri i totalentreprise:
Annoncering (prækvalifikation), udbud af totalentreprise i forbindelse med opførelse afca. 1.760 m² let, præfabrikeret montagebyggeri, der skal indeholde fødeafdeling, gynækologisk ambulatorium og senge, fødeafdeling og fertilitetsklinik.

Prækvalifikation:
Opgaven udbydes i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a - 15 d.

1. Ordregiver:
Region Midtjylland
Hospitalsenheden Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens
Telefon: 7842 5980
E-mail: Jorgen.laurs.jensen@horsens.rm.dk 

2. Beskrivelse af opgaven:
Opgaven omfatter udbud i totalentreprise af ca. 1.760 m² let, præfabrikeret montagebyggeri, der skal indeholde fødeafdeling, gynækologiske ambulatorium og senge, fødeafdeling og fertilitetsklinik.

Der tages forbehold for Regionsrådets beslutning om, hvor vidt byggeriet til fertilitetsklinikken godkendes. 

3. Prækvalifikationsansøgning:
De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister:
Dokumentationen, der skal følge med tilbuddet, må ikke indsendes i løse omslag eller lignende.

Dokumentationen skal indsættes i et ringbind eller tilsvarende.

a. Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendgørelse nr. 336 af 13. maj 1997.

b. Serviceattest i forhold til Bygge- og anlægsdirektiv 93/37/EØF som ændret ved Rdir. 97/52/EF og Kdir. 2001/78/E, udstedt inden for de seneste 6 måneder inden ansøgningsfristens udløb, jf. pkt. iV.3.3.


Økonomisk og finansiel kapacitet:

a. Beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold

b. Tilbudsgivers revisorpåtegnede regnskabstal - nettoomsætning, resultat efter skat, samlede aktiver, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste tre regnskabsår, samt budgettal for det igangværende regnskabsår.


Teknisk kapacitet:


a. Referenceliste med byggerier af tilsvarende karakter og kompleksitet som tilbudsgiver har deltaget i inden for de seneste 5 år.

Af referencerne skal fremgå størrelsen af opgaven, bygherrens navn, og tidsinterval for udførelsen af opgaven.

På mindst tre af referencerne skal anføres kontaktinformationer på den ansvarlige hos bygherren.

b. Oplysning om tilbudsgivers gennemsnitlige antal medarbejdere inden for de seneste 3 år, fordelt på personer med entreprenørekspertiser herunder funktionærer og timelønnede, samt øvrige personer.

c. Tilbudsgivere skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste tre år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv.

Hvis tilbudsgiver har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste tre år, skal tilbudsgiver tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal, samt oplysninger om helt eller delvis afbrudte evalueringssager (dvs. en "karakterbog").

Hvis tilbudsgiver ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal tilbudsgiver aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.

Såfremt alle nævnte oplysninger i pkt. 1 fremgår for minimum 3 referencer vil det blive betragtet som tilsvarende oplysninger.

Bemærkninger i forhold til tidligere ansøgning om prækvalifikation:
Ansøgere, der har indsendt prækvalifikationsmateriale i forbindelse med den tidligere aflyste prækvalifikationsrunde i efteråret 2010, kan nøjes med at anmode om at blive prækvalificeret ved at indsende:

  • Anmodning om at blive prækvalificeret.
  • Ny erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendgørelse nr. 336 af 13. maj 1997.
  • Serviceattest i forhold til Bygge- og anlægsdirektiv 93/37/EØF som ændret ved Rdir. 97/52/EF og Kdir. 2001/78/E, udstedt inden for de seneste 6 måneder inden ansøg-ningsfristens udløb, jf. pkt. iV.3.3.
  • Tilbudsgivers revisorpåtegnede regnskabstal - nettoomsætning, resultat efter skat, samlede aktiver, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste tre regnskabsår, samt budgettal for det igangværende regnskabsår.

Alle ansøgere er dog frit stillet med hensyn til at indsende en helt ny og opdateret anmodning om at blive prækvalificeret, såfremt man ønsker det.


4. Tidsplan:
Opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive bud forventes udsendt 20. juli 2011.

Udbudsmaterialet forventes udsendt 22. juli 2011 med tilbudsaflevering 12. august 2011.

Aftalen forventes at strække sig over perioden primo september 2011- medio april 2012.

5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation:
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er 24. juni 2011 kl. 12.00.

6. Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes:
COWI A/S
Thulebakken 34
 9000 Aalborg
Att. Bo Pehrson
Tlf.: 99367700
Mobil: 23847077
E-mail: bope@cowi.dk 
 
7. Spørgsmål:
Evt. spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation kan senest stilles 17. juni 2011 til:
COWI A/S
Thulebakken 34
9000 Aalborg
Att. Bo Pehrson
Tlf.: 99367700
Mobil: 23847077
E-mail: bope@cowi.dk 

8. Tildeling af ordre:
Den endelige ordre tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet.

9. Andre oplysninger:
Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive bud: 3 - 5.

De indkomne tilbud vil blive åbnet uden de bydendes tilstedeværelse.  • Publiceret: 31.05.2011
  • Revideret: