Region Midtjylland udbyder levering og montering af nye hovedventilationsanlæg på Hospitalsenheden Vest, Regionshospital Holstebro i forbindelse med energioptimering af bygning 14 (prækvalifikation).

1. Udførelsessted og beskrivelse af opgaven
Udbud indenfor Bygge- og Anlægsområdet.

Udbuddet omfatter demontering af eksisterende hovedventilationsanlæg eksisterende rør og el-installationer. Levering og etablering af 1 stk. udsugningsanlæg og 5 stk. nye komfortanlæg for ventilation med tilhørende kanaler og nødvendige bygningsarbejder i teknikrum på Regionshospitalet Holstebro bygning 14. Arbejderne er fortrinsvis teknikrumsarbejde, da anlæg tilkobles kanaler i teknikrum, der betjener eksisterende systemer på etager. Teknikrummet er placeret som et tagteknikrum.

Udskiftning af anlæggene skyldes en optimering på drift og energi.

Udbudsform: Begrænset udbud.

Opgaven vil blive udbudt i en ventilationsentreprise, hvor følgearbejder som nyt køleanlæg, rørarbejder køl, rørarbejder varme, el samt i mindre omfang murerarbejde og tømrerarbejde også skal indeholdes i entreprisen. CTS-arbejder er uden for entreprisen.

Den berørte bygning indeholder blandt andet operationsstuer og kontorer.

Udskiftningen af anlæggene skal ske, mens bygningen er i drift, hvilket betyder, at arbejdet skal udføres med stor hensyntagen til bygningens drift og med midlertidig anlægsopstilling på tag ved teknikrummet. Der må forventes, at en del af arbejdet skal foretages udenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som værende i perioden 06.00 til 18.00 alle ugens 7 dage.

2. Udvælgelseskriterier:
Der vil maks. blive prækvalificeret 5 virksomheder til at afgive bud.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

Økonomisk og finansiel kapacitet:

  1. Firmaets fulde navn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mail adresse
  2. Beskrivelse af ansøgers virksomhed, herunder ejerforhold og kontaktperson.
  3. Tilbudsgivers revisorpåtegnede regnskabstal - nettoomsætning, resultater efter skat, samlede aktiver, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår samt budgettal for det igangværende regnskabsår.

Teknisk kapacitet:

  1. Oplysning om tilbudsgivers gennemsnitlige antal arbejdere inden for de seneste 3 år, fordelt på entreprenørekspertise herunder funktionærer og timelønnede, samt øvrige personer.
  2. Tilbudsgiver skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for det betydeligste tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v.
  3. Referenceliste med byggerier af tilsvarende karakter og kompleksitet som tilbudsgiver har deltaget i inden for de seneste 5 år. Af referencerne skal fremgå størrelsen af opgaven, bygherrens navn og tidsinterval for udførelsen af opgaven. På mindst tre af referencerne skal anføres kontaktinformationer på den ansvarlige hos bygherren.
  4. Dokumentation for kvalitetssikringssystem.

Endelig anmodes ansøger om at vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt ansøger har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997.

Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

3. Tidsplan:
Udbudsmaterialet forventes udsendt med projektmateriale den 25. oktober 2011.

Frist for modtagelse af tilbud er den 15. november 2011.

Aftalen forventes at strække sig over perioden ultimo november 2011 til ultimo marts 2012.

4. Frist for ansøgning om prækvalifikation
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er fredag den 4. oktober 2011 kl. 12.00.

5. Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes:
midtconsult
Viborgvej 1
7400 Herning
Att: Partner Per Overgaard Nielsen/ Projektleder Leif Nyholm


6. Yderligere information
Ordregivende myndighed:
Hospitalsenheden Vest
Teknisk afdeling
Gl. Landevej 61
7400 Herning

Kontaktperson: Teknisk chef, Bjørn B. Pedersen, tlf.: +45 78 43 88 20


7. Tildeling af ordre:
Den endelig ordre tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet.  • Publiceret: 13.09.2011.
  • Revideret: