Region Midtjylland udbyder udvidelse af den sikrede institution Grenen (prækvalifikation).

1. Ordregiver:
1.1. Region Midtjylland
Bygningskontoret
Skottenborg 26
8800 Viborg.


2. Beskrivelse af opgaven:
2.1. Region Midtjylland ønsker at udvide den sikrede døgninstitution Grenen, Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa. De ekstra pladser vil kræve en udbygning af såvel undervisningsfaciliteter som parkeringspladser og opholdsarealer både inde og ude.

2.2. Omfang:

 • Ombygning af eksisterende, ca. 380 m²
 • Nybyggeri af afdeling, ca. 400 m²
 • Nybyggeri af undervisningslokaler, ca. 400 m²
 • Aktivitetsgårde, ca. 450 m²
 • Udenomsarealer og p-pladser.

3. Prækvalifikationsansøgning:
3.1. Ansøgning om prækvalifikation skal indgives af totalentreprenør med tilknyttede rådgiverteams, der dækker alle nødvendige fagområder for byggeriets projektering og udførelse. Nedenstående punkter skal som minimum oplyses for totalentreprenør, arkitekt(er), ingeniør(er) og væsentlige underentreprenører.

3.2. Virksomhedens forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister:

 • Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (Word, 69 kb).
 • Forud for indgåelse af kontrakt skal totalentreprenør fremvise serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstedt inden for de seneste 6 måneder.

3.3. Økonomisk og finansiel kapacitet:

 • Beskrivelse af virksomheden, herunder ejerforhold.
 • Virksomhedens revisorpåtegnede regnskabstal - nettoomsætning, resultat efter skat, samlede aktiver, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste tre regnskabsår, samt budgettal for det igangværende regnskabsår. (Se præcisering nederst).

3.4. Teknisk kapacitet:

 • Referenceliste med byggerier af tilsvarende karakter og kompleksitet som virksomheden har deltaget i inden for de seneste 5 år. Af referencerne skal fremgå størrelsen af opgaven, bygherrens navn, og tidsinterval for udførelsen af opgaven. På mindst tre af referencerne skal anføres kontaktinformationer på den ansvarlige hos bygherren.
 • Oplysning om virksomhedens gennemsnitlige antal medarbejdere inden for de seneste 3 år.
 • CV for de medarbejdere, der skal udføre arbejdet.
 • Organisationsplan med angivelse af antal medarbejdere i de forskellige organisatoriske enheder.
 • Virksomheden skal aflevere nøgletal for de betydeligste tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste tre år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv. Hvis tilbudsgiver ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal tilbudsgiver aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Såfremt alle nævnte oplysninger fremgår for minimum 3 referencer, vil det blive betragtet som tilsvarende oplysninger.

4. Tidsplan:
4.1. 7. februar 2011:
Afsendelse af opfordring til de udvalgte ansøgere om at afgive bud og udsendelse af udbudsmaterialet
4.2. 11. marts 2011:
Tilbudsaflevering
4.3. Ultimo marts 2011 - medio februar 2012:
Aftalens forventede udstrækning

5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation:
5.1. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er 28. januar 2011, kl. 12.00.

6. Adresse, hvortil ansøgning om prækvalifikation skal sendes:
6.1. Arkikon Aps
Havneplads 2
8500 Grenaa
Att.:Thomas Enevold
Tlf.: 86327844
Mobil: 40203624
E-mail: thomas@arkikon.dk.

7. Spørgsmål:
7.1. Eventuelle spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation kan senest stilles 19. januar 2011 til ovenstående.
7.2. Spørgsmål og svar vil blive uploadet på www.udbud.rm.dk

8. Tildeling af ordre:
8.1. Den endelige ordre tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af følgende underkriterier. Delkriterierne uddybes i udbudsmaterialet.
Pris - 55%
Funktion, kvalitet og bæredygtighed - 30%
Organisering og tid - 15%

9. Andre oplysninger:
9.1. Antal virksomheder, som den ordregivende myndighed agter at opfordre til at afgive bud: 3-5.
9.2. Anmodningen om at blive prækvalificeret afleveres i 2 eksemplarer, samt et elektronisk eksemplar på CD-rom, usb-stik, e.lign. (i tilfælde af uoverensstemmelse er det papirudgaven der gælder).
9.3. De indkomne tilbud vil blive åbnet uden de bydendes tilstedeværelse.

Supplerende oplysninger pr. 24. januar 2010:
Præcisering af punkt 3.3: For så vidt angår virksomhedens regnskabstal accepteres revisorerklæring for regnskabsåret 2010 som det nyeste regnskabsår. Det vil være ønskværdigt - men ikke nødvendigt - at budgettal for 2011 fremgår.

 


 • Publiceret: 06.01.2011.
 • Revideret: 24.01.2011.