Region Midtjylland udbyder administrationsaftale vedrørende Midtjysk Iværksætterfond.

Vækstforum for Region Midtjylland ønsker at etablere en ny erhvervsdrivende fond "Den Midtjyske Iværksætterfond", der i samarbejde med private investorer, skal stille risikovillig kapital til rådighed for nye videntunge og innovative virksomheder.

Det forventes at investeringer skal foretages sammen med private og andre offentlige investorer via et hertil stiftet fælles investeringsselskab, og der vil være et krav om, at den enkelte investering matches 1:1 med anden medfinansiering.

Den udbudte opgave går på at være managementselskab for fonden og det efterfølgende stiftede investeringsselskab med deltagelse af private investorer. Managementselskabet vil således have ansvar for administration og daglig drift af fonden og det fælles stiftede investeringsselskab.

For yderligere oplysninger henvises til udbudsmaterialet, som kan hentes samlet som ét dokument her (Zip, 524 kb), eller enkeltvis herunder:

EU-udbud nr. 2011/S 208-339082:

Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud vedlægge en underskrevet erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kriterier for tildeling af opgaven
Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud
fra en vurdering af følgende underkriterier:

  • Honorar/tilbudspris 20 %
  • Kompetencer 20 %
  • Metodebeskrivelse 60 %

I forbindelse med vurderingen af tilbuddene i forhold til underkriteriet "Metodebeskrivelse" vil Region Midtjylland særligt lægge vægt på tilbudsgiverens evne til at sikre indskud fra private investorer.

Udformning af tilbud
Tilbuddet skal indeholde samtlige de i udbudsmaterialet angivne ydelser og følge den i udbudsmaterialet angivne disposition. Tilbuddet skal bl.a. omfatte følgende:

  • Tilbudspris for varetagelse af de beskrevne management-/administrationsopgaver
  • En beskrivelse af organiseringen af tilbudsgivers varetagelse af opgaven
  • En beskrivelse af hvorledes tilbudsgiver vil opfylde kravene til opgavens løsning, herunder hvorledes tilbudsgiver vil sikre indskud fra private investorer.

Adresse for modtagelse af tilbud:
Tilbuddet skal afleveres som anbefalet post eller ved personlig aflevering mod kvittering til:

Region Midtjylland
Att.: Ruth Strøm
Skottenborg 26
8800 Viborg

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbud skal være regionen i hænde tirsdag den 6. december 2011 kl. 12.00.

Spørgsmål:
Spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder anmodning om yderligere oplysninger, kan stilles skriftligt via mail senest den 25. november 2011, til Ruth Strøm, Regional Udvikling, Region Midtjylland på mail: ruth.stroem@ru.rm.dk.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort her på siden (www.udbud.rm.dk) senest den 29. november 2011.


  • Publiceret: 26.10.2011.
  • Revideret: 28.10.2011.