Region Midtjylland indbyder i forbindelse med opførelse af ny behandlingsbygning og ombygning af eksisterende forhold på Regionshospitalet Horsens interesserede entreprenører til at ansøge om deltagelse ved tilbudsgivningen (prækvalifikation).

ANSØGSNINGSFRISTEN ER FORLÆNGET TIL 02.03.2011, KL. 14.30

Indbydelse
I forbindelse med opførelse af ny behandlingsbygning og ombygning af eksisterende forhold på Regionshospitalet Horsens, skal vi hermed på vegne af bygherre indbyde interesserede entreprenører til at ansøge om deltagelse ved tilbudsgivningen.

Byggeopgaven
Opgaven omfatter tilbygning af ny 3 etagers bygning ved behandlingsbygning Syd (bygning 6).

Nybygningen består af 3 selvstændige afsnit, med et nyt centralkøkken, et kirurgisk ambulatorium og en akut sengeafdeling i alt 1.450 m². Dertil kommer ombygning af eksisterende personalekantine på i alt 625 m².

Bygningen opføres som en tung bygning i betonkonstruktioner med udvendige facader i facadepudssystem. Indvendige skillevægge er lette.

Beliggenhed
Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens.

Entrepriseforhold
Arbejdet udbydes i 3 storentrepriser efter proceduren ”Offentlig begrænset licitation” efter nationale regler i følgende storentrepriser:

1.0 Råhusentreprisen (nedbrydning, asbestsanering, jord, beton, betonelementer, facade, murer, belægninger)
2.0 Installationsentreprisen (vvs, ventilation, køling, sprinkling, el)
3.0 Apteringsentreprisen (tømrer, gulve, døre og vinduer, fast inventar, maler)


Udvælgelsesproces
På baggrund af nedenstående kriterier vil der blive udpeget entreprenørvirksomheder i hver storentreprise med henblik på tilbudsgivning på baggrund af et hovedprojekt.

Betingelser for udvælgelse
Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet.

Vurderingen af den økonomiske og finansielle kapacitet vil være koncentreret om status og udvikling i omsætningen og egenkapital/soliditetsgrad i virksomheden i forhold til den aktuelle anlægsstørrelse. Det vil primært blive kontrolleret, at virksomhederne har tilstrækkelig kapacitet til opgaven, hvorfor dette hovedkriterium vægtes lavt i forhold til den tekniske og faglige kapacitet.

Vurderingen af den tekniske og faglige kapacitet vil være koncentreret om følgende:

 • Firmaorganisation og den tilbudte projektorganisation for opgaven, idet der lægges vægt på klare kompetence- og ansvarsforhold.
 • Kvalifikationer hos de tilbudte ansvarlige personer på opgaven, idet der lægges vægt på dokumenteret erfaring fra lignende bygge- eller installationsopgaver.
 • Antal referencer med relevans for projektet samt nutidighed og entreprisestørrelse i forhold til den aktuelle opgave.
 • Virksomhedens kvalitetssikrings- og miljøledelsessystem med hensyn til detaljebeskrivelse, certificeringer, systematik og standarder m.v.

Region Midtjylland/ Regionshospitalet Horsens vil således udvælge de virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste kompetencer indenfor arbejdsområder tilsvarende den aktuelle entreprise og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Byggeperiode
Byggeriet forventes, med forbehold for myndighedernes godkendelse, igangsat medio maj 2011 og afleveret medio februar 2012.

Ansøgning om prækvalifikation
Anmodning om prækvalifikation og med angivelse af hvilken storentreprise, man ønsker at byde på, skal fremsendes senest den 23. februar 2011 kl. 14.30 til

Arkitema Architects
Frederiksgade 32
8000 Århus C.
Att: Jørn Juul Sørensen

Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumentation i 1 trykt eksemplar samt som samlet pdf-fil på CD-rom eller USB-stik. Ved uoverensstemmelse er det trykte eksemplar gældende:

 1. Firmapræsentation med angivelse af adresse, telefonnummer og kontaktperson.
 2. Erklæring om, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr., jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse. nr. 336 af 13. maj 1997 (Word, 69 kb). Erklæringen skal være underskrevet.
 3. De seneste 3 års reviderede regnskaber som skal fremvise udviklingen i omsætning, resultat og egenkapital.
 4. Oplysning om virksomhedens organisation samt antal medarbejdere inden for de seneste 3 år.
 5. Oplysning om virksomhedens kvalitetssikringssystem og miljøledelsessystem.
 6. Angivelse af den tilbudte projektorganisation for opgaven samt dokumentation for uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer for ansvarlige personer i entreprenørens projektorganisation, som vil blive tilknyttet entreprisen. Som minimum i form af CV for entrepriseleder, formand, sikkerhedsleder.
 7. Referenceliste over tilsvarende bygge- eller installationsarbejder, som virksomheden har udført i løbet af de seneste 5 år med angivelse af entreprisebeløb og udførelsesår.
 8. Underentreprenører, som skal udføre bygge- eller installationsarbejder eller andre arbejder i et omfang større end 25 % af det samlede arbejde, skal indsende tilsvarende oplysninger og dokumentation som under pkt. 1-7.

Region Midtjylland forbeholder sig ret til senere i processen at kræve serviceattest udleveret af de prækvalificerede.

I forbindelse med udbuddet vil der blive stillet krav om entreprenørens og dennes underentreprenørers accept af arbejdsklausuler i medfør af ILO-konvention nr. 94 om løn, arbejdstid og arbejdsvilkår.

Udvælgelse af de bydende samt udbud og udførelse
Der udvælges min. 5 og maks. 7 bydende i hver storentreprise på grundlag af den fremsendte dokumentation.

Ansøgerne vil blive underrettet herom senest den 15. marts 2011.

Tildelingskriterier
Tildelingskriteriet for vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede virksomheder er laveste bud.

Projektet gennemføres med forbehold for bevilling fra Region Midtjylland.

Bygherre
Region Midtjylland / Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
8700 Horsens

Totalrådgiver
Arkitema Architects
Frederiksgade 32
8000 Århus C
Tlf. + 45 70 11 70 11

Ingeniør
Grontmij | Carl Bro
Skolegade 17, 1
6700 Esbjerg
Tlf. + 45 76 10 96 00


 • Publiceret: 01.02.2011.
 • Revideret: 21.02.2011.