Region Midtjylland udbyder totalrådgivning i forbindelse med energirenovering og ombygning af bygning 14J, Århus Universitetshospital, Risskov (prækvalifikation).

Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, lov nr. 338 af den 18. maj 2005, med de ændringer der følger af lov nr. 572 af den 6. juni 2007.

1. Ordregiver
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg 

2. Beskrivelse af opgaven
Opgaven omfatter energirenovering af Bygning 14J samt ombygning /istandsættelse af høj kælder og stueetage i samme bygning på AUH Risskov.

Energirenoveringen forventes at bestå af vurdering af ventilationsbehov og renovering af ventilationsanlæg, renovering af vinduer, renovering eller udskiftning af belysningsanlæg.

Ombygningen i den høje kælderetage omfatter primært udvidelse og tilpasning af eksisterende dyrestalde og servicearealer for disse, mens stueetagen indrettes med la-boratoriearbejdsrum og kontorer.

Bygningens areal er på ca. 1800 m², hvoraf ombygningen / istandsættelsen af kælder og stueetage udgør ca. 1.200 m².

Det samlede budget udgøres af  4.000.000 kr. til energirenovering og 4.000.000 kr. til ombygning / istandsættelse, i alt 8.000.000 kr. ekskl. moms. Budgettet indeholder alle ydelser, herunder rådgivning m.v. 

3. Prækvalifikationsansøgning 
Ansøgning om prækvalifikation skal indgives af totalrådgiverteams, der dækker alle nødvendige fagområder for byggeriets projektering og udførelse (fagtilsyn og byggeledelse), idet det ligeledes forventes, at totalrådgiveren bistår bygherren i afklaring af behov og muligheder indenfor den økonomiske ramme.

Nedenstående punkter a - e skal oplyses for såvel arkitekt(er) som ingeniør(er), der deltager i totalrådgivningsteamet.

a) Fuldstændig firmanavn, adresse, selskabsform, ejerforhold, CVR-nummer, telefonnummer samt e-mail adresse.

b) Tro og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige iht. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 (Word, 69 kb)

c) Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår.

d) Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år.

e) Øvrige relevante oplysninger om kompetencer indenfor energirenovering samt tilsvarende byggeri til forsøgs-/forskningsformål.


4. Tidsplan
Udbudsmaterialet forventes udsendt 26. april 2011 med tilbudsaflevering 10. maj 2011.

Tilbuddet skal omfatte pris (afgives på tilbudsliste) samt kortfattet forslag til opgaveløsning og organisation samt CV’er på nøglepersoner. Tilbudsgivningen vil ikke omfatte udarbejdelse af tegningsmateriale.

Kontraktens startdato forventes ca. medio 2011, med forventet afholdelse af licitation i august 2011. Byggeriet forventes påbegyndt primo september 2011 til aflevering ultimo december 2011 og ibrugtagning ultimo januar 2012.
 
5. Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation
Sidste frist for ansøgning om prækvalifikation er 19. april 2011 kl. 12.00. 

6. Adresse, hvortil ansøgning skal sendes
Bascon A/S
Att.: Lars Holst Hansen
Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Århus C
Tlf. 8731 4489
E-mail: lhh@bascon.dk   

7. Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende opgaven og prækvalifikation kan rettes til:
Bascon A/S
Att.: Lars Holst Hansen
Åboulevarden 21
Postboks 510
8100 Århus C
Tlf. 8731 4489
E-mail: lhh@bascon.dk 
 
8. Tildeling af ordre
Ordren tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på grundlag af de underkriterier, der fastlægges i udbudsmaterialet. 

9. Andre oplysninger
3-5 totalrådgiverteams vil blive opfordret til at afgive bud.

Der betales ikke tilbudsvederlag.


  • Publiceret: 25.03.2011.
  • Revideret: