Region Midtjylland udbyder udskiftning af nødstrømsanlæg på Aarhus Universitetshospital Risskov.

Beskrivelse af opgaven:
Udbud indenfor Bygge- og Anlægsområdet i henhold til tilbudsloven. Udbuddet omfatter levering og installation af nødstrømsanlæg; 1 stk. nyt generatoranlæg G1 på 800 kVA samt et nyt generatoranlæg G2 på 350 kVA.

Udbudsform:
Begrænset udbud.

Aarhus Universitetshospital, Risskov ønsker at udskifte og supplere eksisterende nødstømsanlæg.
Udbuddet omfatter levering og installation af nødstrømsanlæg; 1 stk. nyt generatoranlæg G1 på 800 kVA placeret i container i terræn og et nyt generatoranlæg G2 på 350 kVA placeret i container i terræn samt levering og installation af tilhørende generatorstyretavler.

Arbejdet forventes afsluttet maj 2012.

Udvælgelseskriterier:
Der vil blive prækvalificeret maks. 5 virksomheder til at afgive bud.

Blandt de egnede og konditionsmæssige ansøgninger vil Region Midtjylland udvælge maksimalt 5 virksomheder til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet, og virksomhedernes tekniske og faglige kapacitet, med hovedvægten på sidstnævnte.

Region Midtjylland vil således udvælge de maks. 5 virksomheder, der - i lyset af den udbudte opgave og ønsket om den bedst mulige konkurrence - har de bedste og bredeste kompetencer og samtidig en tilstrækkelig økonomisk kapacitet til at løfte den udbudte opgave.

Anmodning om deltagelse i udbuddet skal fremsendes på dansk, og der skal vedlægges følgende oplysninger:

  • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon- og faxnumre, e-mailadresse og kontaktperson
  • Referenceliste for levering af nøddieselgeneratoranlæg på sygehuse i Danmark/tilsvarende projekter, ikke ældre end 5 år
  • Referenceliste for udførelse af tilsvarende el-arbejder på sygehuse i Danmark, ikke ældre end 3 år.
  • Regnskabsoplysninger for de seneste 3 år
  • Dokumentation for kvalitetssikringssystem og tilsvarende
  • Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Word, 69kb)
  • Firmapræsentation
  • Oplysning om hvilke underleverandører, der anvendes af tilbudsgiver.


Anmodningen afleveres i 2 eksemplarer samt et elektronisk eksemplar som pdf-fil på CD-ROM eller USB.

Firmaer, der bliver opfordret til at afgive tilbud, vil få tilsendt uddybende oplysninger om opgaven.

Udgifter til udarbejdelse af anmodningen og tilbuddet honoreres ikke.

Tildelingskriterier:
Følgende tildelingskriterier vil blive vurderet i forbindelse med vurdering af indkomne tilbud fra de prækvalificerede firmaer:

Kriteriet for tildeling er ”laveste pris”.

Frist for aflevering:
Sidste frist for aflevering af anmodning om prækvalifikation er den 24. oktober 2011 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse:
Anmodning om prækvalifikation sendes til:

ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
8260 Viby J
Att.: Ingeniør Erik Jensen
Tlf. 2761 8580
E-mail: erje@alectia.com  

Yderligere information:
Ordregivende myndighed:

Aarhus Universitetshospital Risskov
Teknisk Afsnit
Skovagervej 2
8240 Risskov
Att. Sektionsleder Jørn Nielsen

Udførelsessted:
Aarhus Universitetshospital, Risskov.


  • Publiceret: 30.09.2011.
  • Revideret: