Region Midtjylland udbyder fagentrepriser i forbindelse med nyopførelse af 3 boliger til beboere samt tilhørende service- og fællesfaciliteter ved det Socialpsykiatrisk Bosted Blåkærgård, Viborg, i offentlig licitation.

Licitation
Socialpsykiatrisk Bosted, Blåkærgård, Viborg - 3 boliger og dertilhørende fællesfaciliteter.

Region Midtjylland udbyder herved i offentlig licitation i fagentreprise, nedennævnte arbejder i forbindelse med nyopførelse af 3 boliger og dertilhørende fællesfaciliteter.

Byggeriet omfatter:
Nyopførelse af 3 nye boliger til beboere og tilhørende service- og fællesfaciliteter.

Byggeriet indeholder følgende:
Ombygningen består i nedbrydnings- og opbygningsarbejder som angivet i projektmaterialet, således at fløjen efter ombygningen består af et bosted med 3 boliger og dertilhørende fællesfaciliteter.
 
Ombygningen består i hovedtræk af følgende:

 • Nødvendige nedbrydningsarbejder for alle fag, jfr. projektmaterialet.
 • Opbygning af nye vægkonstruktioner, både af tegl og gips system skillevægge.
 • Etablering af nye faste gipslofter og nedhængte gips akustik systemlofter.
 • Pålimning af nye gulvbelægninger.
 • Etablering af nye boliger bestående af, forrum, badeværelse, soveværelse og opholdsstue.
 • Etablering af fællesfaciliteter bestående af, trappeopgange, Opholdsstue, musikrum, Gangarealer, Personalerum, Personaletoilet & rengøringsrum samt køkken og spisestue.
 • Komplet malerarbejde.
 • Etablering af tekniske installationer som angivet i ingeniørprojektet.
 • Etablering af bærende konstruktioner som angivet i ingeniørprojektet.

Byggeperiode:
Byggeriet forventes, med forbehold af myndighedernes godkendelse, igangsat primo april 2012 og afleveret medio september 2012.

Tildelingskriterium:
Laveste pris.

Sikkerhedsstillelse:
Der vil blive krævet sikkerhedsstillelse i henhold til AB 92, § 6 for de tilbudsgivere, der indgås kontrakt med.

Beliggenhed:
Røddingvej 11A
8800 Viborg.
Matr.nr. 230 F, Viborg Markjorde.

Entrepriseinddeling:
Arbejdet udbydes i følgende fagentrepriser:
A – Murerentreprisen
B – Tømrerentreprisen, inkl. vindues- og dørleverance.
C – Gulventreprisen.
D – Malerentreprisen.
E – EL Entreprisen
F – VVS Entreprisen, inkl. VENT entreprisen.

Udbudsmateriale:
Adgang til udbudsmaterialet opnås på www.byggeweb.dk/udbud, via udbudsnummer TN 763748.

 • Udbudsmaterialet kan rekvireres digitalt via Byggeweb i PDF format.
 • Herefter vælges fagentreprise.
 • Materialet offentliggøres via Byggeweb mandag den 20. februar 2012
 • Er der problemer med hjemmesiden, kontakt da byggeweb på tlf. 35 24 52 50 (NB. telefonnummeret er ændret 8. marts 2012)

Tilbud:
Tilbud afgives i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentligt og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven), Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, samt lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

Tilbuddet afleveres via udfyldte tilbudslister, som uploades på byggeweb.
I forbindelse med afgivelse af tilbud skal tilbudsgiveren vedlægge udfyldt tro- og love-erklæring.

Arbejdsklausul:
Kontrakten for hver entreprise vil indeholde en klausul om, at de medarbejdere, der udfører den pågældende opgave, skal arbejde under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området.

Licitation:
Licitationen afholdes onsdag den 14. marts 2012, kl. 10.00, via byggeweb.

På vegne af Region Midtjylland
Arkitektfirmaet Gunner Kristensen ApS
Skaldehøjvej 58, 8800 Viborg.
Tlf.: 8667 6174.
E-mail.: gk@gunnerkristensen.dk 


 • Publiceret: 15.02.2012.
 • Revideret: 08.03.2012.