Region Midtjylland udbyder udarbejdelse af klima- og energiregnskaber for de 19 kommuner i Region Midtjylland og et samlet klima- og energiregnskab for regionen som helhed.

Der skal udarbejdes klima- og energiregnskaber for de 19 kommuner i Region Midtjylland og et samlet klima- og energiregnskab for regionen som helhed. For kommunerne skal regnskaberne udarbejdes på baggrund af 2011-tal og for regionen som helhed på såvel 2010- som 2011-tal. Regnskaberne skal være geografisk baserede og skal følge samme principper og metode som for de tilsvarende regnskaber, der blev udarbejdet for regionen og kommunerne i 2010 (på 2009-tal). Energi- og klimaregnskaberne skal ligeledes i videst muligt omfang konstrueres efter Energistyrelsens energistatistik. Vedlagte bilag viser regnskabsopbygningen og datagrundlaget, som blev anvendt i 2010, og som skal videreføres for at sikre direkte sammenlignelighed og kontinuitet i kommunernes og regionens arbejde med energi- og klimahandlingsplaner.

Opgaven omfatter alle de delelementer, der er beskrevet i vedhæftede Bilag 1. Det vil sige en mødedag med kommunerne nævnt under bilagets punkt 1, indholdet af energi- og klimaregnskaberne (herunder baggrundsnotat, power point præsentation og filer med bagvedliggende data) under bilagets punkt 2 – 8, samt leveringen af regnskaberne jf. bilagets punkt 9. Tilbudsgiveren skal give et samlet bud på hele opgaven. Den samlede opgave skal holdes inden for en budgetteret ramme på 700.000 kr.

Tidsplan
Udfærdigelsen af energi- og klimaregnskaberne ønskes udført i efteråret 2012 med afleveringsfrist for regnskaberne med tilhørende bilagsmateriale senest den 10. december 2012.

Kriterier for tildeling af opgaven
Tilbudsgiver vil blive udvalgt efter en vurdering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud for Region Midtjylland. Kriterier for denne vurdering og deres indbyrdes vægt fremgår således: 

  1. Pris (vægtning 30 %) 
  2. Energi- og klimaregnskabernes grad af kontinuitet og sammenlignelighed i forhold til de energi- og klimaregnskaber, der tidligere er udarbejdet for regionens kommuner (på 2007- og 2009-tal) – jf. de i udbuddet omtalte bilag (vægtning 40 %)
  3. Leverandørens og leverandørens medarbejderes erfaringer med udarbejdelse af energi- og klimaregnskaber fra lignende opgaver (vægtning 30 %)

Region Midtjylland forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. Tilbudsgiver skal ligeledes afholde udgifterne i forbindelse med afgivelse af tilbud.

Yderligere oplysninger om opgaven
Jørgen Krarup
Skottenborg 26, 8800 Viborg.
7841 1807
Joergen.krarup@ru.rm.dk  

I henhold til lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger kræver Region Midtjylland en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld på over kr. 100.000 til det offentlige. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud vedlægge en underskrevet tro- og loveerklæring. Hvis denne ikke er vedlagt tilbuddet, vil tilbuddet blive afvist. Tro- og loveerklæringen er vedlagt som bilag 4.

Aftalen indgås i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser for mindre offentlige indkøb, som er vedlagt som bilag 5.

Frist for modtagelse af tilbud
Tilbud skal være regionen i hænde senest torsdag den 9. august 2012 kl. 12.00.

Tilbud sendes til:

Region Midtjylland
Regional Udvikling
Skottenborg 26
8800 Viborg
Att.: Jørgen Krarup

Mrk.: ”Må ikke åbnes af poståbningen”


Bilag
1. Beskrivelse af opgaven (Pdf, 51 kb)
2. Regnskab 2009 (Region Midtjylland som eksempel) (Excel, 289 kb)
3. Uddybende bilag (baggrundsmateriale med videre) (Pdf, 949 kb)
4. Tro- og loveerklæring (Pdf, 67 kb)
5. Region Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1.540 kb)  • Publiceret: 19.06.2012
  • Revideret: