Region Midtjylland ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende evaluering af Vækstforums fødevaresatsning.

Region Midtjylland ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave:

Midtvejsevaluering Vækstforums fødevaresatsning
Opgaven omfatter analyse, kortlægning og evaluering af de samlede aktiviteter, der er igangsat under og i relation til Vækstforums strategiske indsatsområde fødevarer – ”Klog hverdags-mad” – inden for tre overordnede områder:

 • Innovation
 • Differentiering
 • Kompetence

og dække perioden frem til evalueringstidspunktet (1.3.2012).

Formålet med denne evaluering er at få et uvildigt billede af, hvordan de igangsatte aktiviteter virker med henblik på:

 1. At opsamle læring der kan danne grundlag for korrigerende handlinger og prioritering af den fortsatte indsats
 2. At levere fremdriftsrapportering og videndeling om indsatsens virkemåde
 3. At danne grundlag for planlægning af den fortsatte indsats efter projektperiodens udløb.

Opgaven udbydes i én samlet opgave som beskrevet i vedlagte bilag: 

Svar og frister
Forslag til opgaveløsning skal sendes elektronisk til denne mailadresse (afdelingspostkasse): op@ru.rm.dk, og skal være regionen i hænde senest 27. februar 2012 kl. 9.00, hvorefter indkomne tilbud åbnes fra afdelingspostkassen.

Tidsplanen for opgaveløsningen er: 

 • 7. marts 2012: Valg af leverandør på opgaven
 • 7. marts til 1. juni 2012: Gennemførelse af evalueringsopgaven - regionens projektgruppe er i løbende dialog med evaluator
 • 1. juni 2012: Rapport for evalueringen foreligger
 • 14. juni 2012: Vækstforums fødevareråd behandler midtvejsevalueringen
 • Åben: Workshop med præsentation af resultater

  
Forslag til opgaveløsning skal være mærket med opgavens navn og konsulentfirmaets navn. Region Midtjylland foretager udvælgelsen af tilbud inden 8 arbejdsdage efter svarfristen. Region Midtjylland forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud. Region Midtjylland yder ikke honorar for at afgive tilbud/løsningsforslag. Vedståelsesfristen for forslag til opgaveløsning er 27. august 2012.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Jan Dalskov
Telefon: 7841 1308
E-mail: Jan.Dalskov@ru.rm.dk

I henhold til lovbekendtgørelse om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger kræver Region Midtjylland en erklæring på tro og love (Word, 69 kb) om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld på over  100.000 kr. til det offentlige. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud vedlægge en underskrevet tro og loveerklæring. I modsat fald vil tilbuddet blive afvist.

Aftalen indgås i henhold til Region Midtjyllands standardbetingelser for mindre offentlige indkøb (Pdf, 1.554 kb).

Region Midtjylland forbeholder sig ret til at annullere udbuddet og eventuelt at gennemføre et nyt udbud, såfremt der er en saglig grund.

Disposition for tilbuddet
Svaret skal følge denne disposition:

 • Kontaktperson og kontaktoplysninger vedr. opgaven
 • Forslag til opgaveløsning jf. opgavebeskrivelsen
 • Oplysninger om medarbejdere, ressourcer, tidsplan og metode mv.
 • Oplysninger om pris og kalkulation

Tilbud på opgaven skal indeholde en udspecificeret pris for hvert af de 3 trin:
Trin 1: Kvantitativ kendskabsanalyse
Trin 2: Kvalitativ virksomhedsanalyse
Trin 3: Kvalitativ operatør og aktør analyse
samt præsentationsworkshop, inkl. metodeovervejelser, navngivne medarbejdere/ressourcer, milepæle, tidsplan samt udkast til analysedesign, på ikke over 10 sider. Endeligt analysedesign aftales efterfølgende i samarbejde med Region Midtjylland.

Vurderingskriterier
Tildeling af kontrakten vil ske ved anvendelse af tildelingskriteriet, det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en vurdering af følgende underkriterier:

 • Kompetence og erfaring i evaluering af viden- og netværkssamarbejde (vægter med 30 %)
 • Beherskelse af relevante analyseteknikker og fleksibilitet i opgaveløsningen (vægter med 25 %)
 • Kvalificerede overvejelser angående analysedesign (vægter med 20 %)
 • Pris udspecificeret jf. ovenstående (vægter med 25 %)

 


 • Publiceret: 02.02.2012.
 • Revideret: