Region Midtjylland annoncerer efter samarbejdspartner til udvikling af tværsektoriel telemedicinsk løsning - Frist: 14.01.2013 kl. 12.00.

Hvad handler projektet om
Det er afgørende for aktørerne i sundhedsvæsenet at være på forkant med omkostningsstigninger og det øgede ressourceforbrug til borgere med kronisk sygdom. Dette kan blandt andet understøttes ved at øge borgernes egenmestring. Horsens Kommune og Hospitalsenheden Horsens har derfor indgået en samarbejdsaftale om at gennemføre det ambitiøse projekt ”Horsens på forkant med sundhed ”.

Projektets formål er at sætte borgeren i centrum for ydelser fra hospital, kommune og praktiserende læger ved at skabe nye tiltag, ansvarsdeling og processer, som gør det lettere for borgeren at leve med en kronisk lidelse. Telemedicin skal være midlet til forandringen, hvor forskellen fra de nuværende løsninger til fremtidens telemedicinske løsning er en platform, som kobler borger og de sundhedsprofessionelle på tværs af sektorerne sammen både kommunikativt og datamæssigt.

Resultatet af udviklingen af næste generations telemedicin kalder vi et ”SundhedsHotspot”. Visionerne for hotspottet er, at det

 • understøtter et tværsektorielt samarbejde og opdaterer data i realtid, så hospital, kommune og praktiserende læger bedre kan samarbejde og dele viden
 • stiller nye værktøjer til rådighed for borgere, så de får bedre indsigt i egen sygdom og behandlingsforløb
 • stiller nye værktøjer til rådighed for de sundhedsprofessionelle, så de hurtigt og let får et overblik over borgerens situation, sygdom og behandling
 • stiller værktøjer til rådighed, som giver de sundhedsprofessionelle mulighed for, i tæt samspil med hinanden, at vejlede, rådgive og coache borgeren uafhængigt af geografi
 • giver borgeren mulighed for let at få adgang til information om egen sundhed, genoptræningsprogrammer, vejledninger og aftaler

I projektet er der indgået aftaler med forskere på Syddansk Universitet og på Aarhus Universitet om at forske i henholdsvis et sundhedsøkonomisk, politologisk og klinisk spor.

Projektet er igangsat, og projektorganisationen er etableret med programgruppe, styregruppe og projektgrupper. En kommende samarbejdspartner vil blive inviteret ind i styregruppe og relevante projektgrupper. Sundhedsprofessionelle på tværs af sektorerne har været indkaldt til indledende workshops for at identificere muligheder for forandring ved hjælp af det kommende ”SundhedsHotspot”. Projektet skal løbende igennem hele projektperioden afprøve og anvende teknologien, så de sundhedsprofessionelle og borgerne kan give konkret input til teknologiudvikling i en iterativ proces, som tager højde for nye erfaringer og læring.

Samarbejdspartner/udviklingspartner
Vi søger en udviklingspartner, som vil stå for udvikling af ”SundhedsHotspot”. Levering af hardware til brug i projektperioden er i denne sammenhæng ikke afgørende for valg af partner, da vi er indstillet på at skulle anvende anden leverandør(er), hvis nødvendigt.

Projektperioden forventes at være fra februar 2013 til medio 2015.

Aftalen vil være en forsknings- og udviklingsaftale (OPI Lab aftale 5).

Efter projektperioden vil ”SundhedsHotspot” blive konkurrenceudsat.

Oplysninger i ansøgning
Såfremt man er interesseret i at være del af dette forsknings- og udviklingsprojekt skal følgende oplyses og indsendes til projektleder Wenche Svenning / wenche.svenning@rm.dk  (er også kontaktperson ved evt. spørgsmål):

Innovation på konceptniveau:

 • Erfaring med innovationsprojekter (minimumskrav: Erfaring fra samarbejde med offentlige institutioner/virksomheder) – vedlæg beskrivelse og gerne referencer
 • Velafprøvede innovationsmetoder
 • Referencer på andre projekter
 • Erfaring i integration med gængse standarder og platforme

Software (applikation/integration):

 • National lovgivning/åben API og kunne indgå i løst koblet system
 • Anvender metoder for løbende udvikling og implementering (agil iterativ proces)

Devices (kan evt. købes særskilt): 

 • En kommunikationsplatform, der understøtter telemedicinske løsninger, som hurtigt kan implementeres hos sundhedsprofessionelle og borgeren for at få afprøvet proces og dermed finde frem til software behov (120 stk. implementeret i løbet af kvartal 2)
 • Driftssikkerhed på eksisterende netværksløsninger
 • Udbyder har en aktiv omsætning på telemedicin eller indgår i et konsortium der har

Økonomi:

 • Senest årsregnskab skal være tilgængeligt
 • Oplysning om andel af omsætning vedrørende innovationsprojekter
 • Baserer virksomheden sig på andre virksomheders økonomiske formåen?
 • Oplysning om evt. anvendelse af underleverandører

Materiale fra projektet:

 • Resultater og materiale bliver løbende offentliggjort efter fastsat tidsplan med udvikler (for at sikre habilitetsspørgsmålet ved efterfølgende udbud)

Deadline for ansøgning er mandag den 14. januar 2013 kl. 12.00


Efterfølgende proces
Efterfølgende vil 3-4 virksomheder blive udvalgt til uddybende dialog før endelig valg af 1 virksomhed. Afgørelse om udvalgte virksomheder vil ske torsdag den 17. januar 2013 og besked vil blive sendt pr. mail til alle ansøgere.

Fredag den 18. januar 2013 vil de udvalgte virksomheder blive inviteret til et uddybende informationsmøde om projektet. Der vil på mødet blive mulighed for, at hver virksomhed kan stille individuelle spørgsmål (maks. 15 min).
Onsdag den 30. januar og torsdag den 31. januar 2013 vil de udvalgte virksomheder blive inviteret til individuelle dialogmøder, hvor virksomheden giver sit bud på en løsning til et ”SundhedsHotspot”.

Endelig udvælgelse vil ske fredag den 1. februar 2013.


 • Publiceret: 20.12.2012.
 • Revideret: