Region Midtjylland udbyder serviceydelse: Daglig mediemonitorering i Region Midtjylland.

Beskrivelse:
Region Midtjylland ønsker en toårig aftale vedr. mediemonitorering, dækkende fra 1. januar 2013 – 31. december 2014. Der er tale om et almindeligt offentligt udbud efter gældende regler.

Forventningen er, at der leveres maksimalt 17.500 presseklip på årsbasis. Vi ønsker levering to gange dagligt: Kl. 7.00 og kl. 14.30. I weekenden dog kun en gang kl. 8.00.

Vi ønsker monitorering af følgende danske nyhedsmedier:

  • Landsdækkende medier (aviser, radio og tv samt disses websider). Med hensyn til TV2 News ønsker vi i tilbuddet en særlig redegørelse for, hvordan dette medie overvåges.
  • Regionale medier (aviser, radio og tv samt disses websider)
  • Fagmedier: Bl.a. Ugeskrift for læger, Dagens Medicin, Sygeplejersken og Mandag Morgen.
  • Ugeaviser, der udkommer i regionen.
  • Sociale medier: Her ønsker vi en mulighed for at etablere hurtige, fleksible overvågninger af de sociale medier i forbindelse med særlige satsninger, kriser mv. Tilbuddet skal derfor redegøre for, hvordan og med hvilken tidshorisont en overvågning kan sættes op.

Endelige lister over medier sammensættes i et samarbejde mellem Region Midtjylland og leverandøren.

Der skal indsendes maks.3 sider med en beskrivelse af løsningen. Denne skal indeholde priser og specifikationer på løsning samt beskrive i hvilket omfang, I kan leve op til de bør-krav, som Region Midtjylland har opstillet i kravspecifikationen. Der ønskes også en beskrivelse af, hvis I ikke kan leve op til bør-kravene.

I bedes venligst udfylde kravspecifikationsskemaet som en del af jeres løsningsbeskrivelse.
 
Der skal angives en samlet pris pr. år samt specificering af de udvalgte delydelser. Derudover skal eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med opstart og løbende drift tydeligt fremgå af tilbuddet.

Pristilbud og skærmdump af løsning m.v. kan vedhæftes som bilag.

For yderligere krav om levering, distribution, leveringsform, arkiv m.v. henvises til kravspecifikationsskema, der vedlægges som bilag (Word, 97 kb).

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ud fra de indkomne tilbud vil tilbudsgiverne blive indbudt til et møde, hvor I får mulighed for at præsentere løsningen og uddybe tilbuddet.

Tildeling af opgaven vil ske ud fra tildelingskriteriet ”Det økonomisk mest fordelagtige tilbud” ud fra nedenstående underkriterier:

  • Pris (40 %)
  • Kvalitet, herunder kvalitetssikring af presseklip (40 %)
  • Funktionalitet og brugervenlighed (20 %)

Dokumentation:
Tilbuddet skal vedlægges:

  • Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige (Word, 69 kb).
  • Dokumentation for løsning af lignende opgaver (referenceliste)

Kontraktgrundlag:
Se venligst Region Midtjyllands standardbetingelser (Pdf, 1.554 kb)

Sprogkrav
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven:
Vicekontorchef Kasper Kolind,
Koncern Kommunikation
Skottenborg 26
8800 Viborg
kasper.kolind@stab.rm.dk  

Bemærk, at eventuelle spørgsmål samt svar herpå vil blive offentliggjort i anonymiseret form på www.udbud.rm.dk. (her på siden). Tilbudsgiverne opfordres derfor til at holde sig orienteret på hjemmesiden.

Frist for modtagelse af tilbud:
Tilbudsfrist 1. november 2012 kl. 12.00.

Tilbuddet fremsendes pr. mail til ovenstående e-mail-adresse.
 
Spørgsmål og svar pr. 26. oktober 2012:

 


• Publiceret: 11.10.2012.
• Revideret: 26.10.2012.