Region Midtjylland udbyder transport af organer samt operationspersonale ved Aarhus Universitetshospital.

Beskrivelse af opgaven:
I medfør af Tilbudsloven annoncerer Aarhus Universitetshospital (AUH) herved opgaven med kørsel med organer samt transplantationsteams i et specialopbygget køretøj.

Nyretransplantationsholdet ved AUH har brug for kørsel udgående fra AUH, Brendstrupgårdsvej (det tidligere Skejby Sygehus) i forbindelse med:

 • Afhentning af donornyrer på andre hospitaler i Region Midtjylland og Region Nordjylland og retur til AUH (erfaringsvist 15-20 kørsler årligt), og
 • Afhentning af donornyrer på andre matrikler under AUH (primært Nørrebrogade, ellers Tage-Hansens Gade) og retur til AUH (erfaringsvist 15-25 kørsler årligt).

Derudover forventes tilbudsgiver at medvirke ved afhentning af klinisk personale fra andre af AUH’s transplantationsteams (hjerte, lever, og lunge) ved lufthavnene i Tirstrup, Karup eller Aalborg og retur til AUH Brendstrupgårdsvej (erfaringsvist 15-20 kørsler årligt).

De anførte antal kørsler kan variere en del fra år til år. I de kommende år forventes en stigning i antallet af ture som følge af, at antallet af nyretransplantationer er stigende. Udover transporttiden til og fra destinationen må der påregnes ventetid på destinationen (op til 8 timer) mens klinikerne arbejder på destinationen. Kørslerne sker erfaringsvist ofte udenfor almindelig dagarbejdstid.

De interne ture til andre matrikler under AUH kan foretages uden specialopbygget køretøj, blot der er plads til 2 passagerer.

Kravsspecifikation

Afgivne tilbud skal imødekomme følgende krav:

 • Tilbudsgiver sikrer, at det 24 timer i døgnet og 365 dage om året er muligt for transplantationsteamet ved AUH at rekvirere et køretøj inkl. chauffør, indrettet som beskrevet nedenfor, til transport af organer (nyrer) samt 4 klinikere (ved ture mellem matrikler på AUH kan andet køretøj bruges, som beskrevet ovenfor),
 • Køretøjet skal som minimum være indrettet med:
  • mulighed for siddeplads til 4 passagerer
  • mulighed for liggeplads (inkl. dyner og hovedpuder, samt sikring mod at falde ud) til 4 passagerer
  • bordplads
  • Klimaanlæg
  • kaffemaskine og elkedel
  • plads til 2 kufferter og 2 køletasker med mulighed for fastspænding (dimensioner: højde 64 cm.; bredde 50 cm.; dybde 36 cm.)
  • mulighed for tilkobling af køletasker til strøm (specificeres nærmere efter aftale med nyretransplantationsteamet)
  • mulighed for internetopkobling
  • mulighed for udrykningskørsel
 • Køretøjet skal holde parat til afgang på AUH Brendstrupgårdsvej senest 1½ time efter opkaldet fra nyretransplantationsteamet
 • Al drift af køretøjet herunder betjening, garagering, servicering og vedligeholdelse af bilen, forsikring, brændstof mv. påhviler tilbudsgiver og er således AUH uvedkommende
 • Chauffører er sundhedsfagligt uddannede og har erfaring med udrykningskørsel, ligesom chaufførerne skal kunne forstå og tale dansk. Tilbudsgiver afholder alle udgifter til personalets uddannelse og oplæring mv.
 • Tilbudsgiver giver uden unødig forsinkelse transplantationsteamet besked om perioder, hvor det specialopbyggede køretøj er ude af drift
 • Tilbudsgiver sikrer, at der i forbindelse med reparation mv. af det specialopbyggede køretøj, og hvor det således ikke er disponibelt, stilles et erstatningskøretøj til rådighed. For erstatningskøretøjet gælder, at liggeplads ikke er et krav, men ønskeligt
 • Tilbudsgiver skal halvårligt levere statistik vedr. antal kørsler det seneste halve år, destination, tidsforbrug og kørte kilometer, samt responstid; og i øvrigt indgå i løbende dialog med AUH om samarbejdet

herudover er der følgende ønsker til de tilbud der afgives:

 • Den valgte leverandør forventes at være klar til driftsstart med køretøjer, udstyr og personale i henhold til nærværende udbudsspecifikation d. 1. juli 2012 eller tidligere
 • Ved afgivelse af tilbuddet ønskes oplyst det påtænkte køretøjs mærke, model og årgang, og påtænkt stationering.

Kriterier for tildeling af opgaven
Valg af tilbud baseres på det økonomisk set fordelagtige tilbud, idet væsentligste kriterium for valget er den samlede kvalitet af tilbuddet og vægtes med 60 %, mens økonomien vægtes med 40%

Dokumentation:
Tilbuddet skal vedlægges:

 • Tro og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige (Word, 69 kb),
 • Revisionspåtegnet regnskab vedr. senest afsluttede regnskabsår, og
 • Referenceliste.

Kontraktgrundlag
Antallet af kørsler er de forventede kørsler, det kan være færre eller flere.

Aftalen kan ophæves skriftligt af begge parter med 6 måneders varsel. Herudover henvises der til Region Midtjyllands standardbetingelser for køb og udførelse af tjenesteydelser mv. (Pdf, 1.554 kb).

Yderligere bestemmelser:
Såfremt leverandøren ikke lever op til kravet om: ”Køretøjet skal holde parat til afgang på AUH Brendstrupgårdsvej senest 1½ time efter opkaldet fra nyretransplantationsteamet” vil Leverandøren pr. forsinkelse blive pålagt en bod på 10.000 kr.

Sprogkrav
Tilbud skal affattes på dansk.

Kontaktoplysninger for yderligere oplysninger om opgaven
Spørgsmål vedr. udbuddet kan rettes til:

Hans Christian Mikkelsen
Fuldmægtig, Aarhus Universitetshospital
Tlf. 7846 2385
Mail: hansmikk@rm.dk  

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital henvises til hospitalets hjemmeside www.auh.dk.

Eventuelle spørgsmål og svar på disse vil fremgå af ordregivers hjemmeside: www.udbud.rm.dk  

Adresse for modtagelse af tilbud eller ansøgninger om prækvalifikation
Tilbud kan fremsendes til Hans Christian Mikkelsen på følgende adresse:

Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C.
Att.: Planlægningsafdelingen/AC-fuldmægtig Hans Christian Mikkelsen

Ny frist for modtagelse af tilbud
Torsdag den 19. april 2012

Yderligere oplysninger:
Tilbuddet skal fremsendes i 2 eksemplarer endvidere skal hele tilbuddet vedlægges på et USB-stik.

Spørgsmål og svar pr. 21. marts 2012:

Rettelse pr. 23. marts 2012:
Tilbudsfristen er dags dato ændret til 19. april 2012.

Spørgsmål og svar pr. 28. marts 2012:

Spørgsmål og svar pr. 30. marts 2012:

Spørgsmål og svar pr. 4. april 2012:

Spørgsmål og svar pr. 11. april 2012:

Spørgsmål og svar pr. 12. april 2012:

Rettelse pr. 13. april 2012:

 •  Ny tilbudsfrist: Tilbudsfristen er ændret til 3. maj 2012

Rettelse pr. 27. april 2012:

Spørgsmål:
Med baggrund i Dansk lovgivning har vi følgende problemstilling:

Man må ikke fragte personer/læger rundt i sygetransportkøretøjer eller ambulancer, det er taxa kørsel og er omfattet af denne lovgivning, lige som vagtlæger.

Så det er udelukket at anvende det udbuttet køretøj til taxa kørsel.

Man kan ikke anvende en bus, da man ikke må lave liggepladser i dem mere.

Ambulancer og Redningskøretøjer kan kun anvendes og godkendes såfremt der er tale om en konkret rednings indsats af en syg person (cpr. nummer), hvor transporten har til formål at transportere specifikt udstyr og kompetance og skal ambulancen anvendes skal en den af kroppen (organ) medtages til den person som skal reddes (organ) sådan at køretøj kan ikke anvendes til f.eks. afhentning af personale som har afsluttet en OP og kommer retur uden organ fra en lufthavn, det er ulovligt.

Hvis svaret er nej kan der ikke efter Dansk lov kun anvendes et taxa godkendt køretøj og sådan et køretøj kan ikke indrettes som beskrevet i udbudet.

ekstra spørgsmål:
Er Aarhus Universitetshospital bekendt med at transport af personale uden "organer " er taxa kørsel og er omfattet af denne lovgivning, lige som vagtlæger.

Man kan således ikke anvende et godkendt sygetransport køretøj jf. trafikstyrelsen til den udbudte opgave.

http://www.trafikstyrelsen.dk/da/erhvervstransport/taxikoersel/sygetransport.aspx  

Svar:
”Det er de pågældende tilbudsgiveres ansvar at tilbyde en løsning der overholder pågældende regler for området. Det vil således være tilbudsgivers ansvar at indhente eventuelle nødvendige tilladelser samt have personale ansat der har de rette kompetencer til at bestride de opgaver der er udbudt. Det bemærkes endvidere, at der tale om udbud af kørsel i sygetransportkøretøj eller ambulance jf. det offentliggjorte udbudsmateriale. Der udbydes køb af køretøj med fører,(med den nødvendige sundhedsfaglige baggrund samt gennemført busvognmandskursus) og hvor der er mulighed for at etablere liggepladser
( hotelbuskoncept)”

Spørgsmål og svar af 27. april 2012:
Er det turen til sygehuset der forventes at køres med udrykning (ved bestilling)?
Køres der udrykning til stedet hvor organer udtages?
Køres der udrykning på returvejen?

Svar: Der køres sjældent med udrykning. Udrykning bruges i praksis alene i situationer med tæt trafik, hvis nyretransplantationsholdet af forskellige årsager er kommet sent af sted, el.lign


 • Publiceret: 06.03.2012.
 • Revideret: 27.04.2012.