Region Midtjylland udbyder totalentreprise vedrørende nyt Dagkirurgisk Center (DKC) ved Regionshospitalet Horsens (prækvalifikation).


Udbuddet er ANNULLERET - 19.09.2012.
Ordregiver har besluttet at annullere udbuddet omhandlende Totalentreprise vedrørende nyt Dagkirurgisk Center (DKC) ved Regionshospitalet Horsens grundet fejlagtig information om mulighederne for samtidig deltagelse i parallelt udbud på Totalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC) udbudt i totalentreprise også på Regionshospitalet Horsens. Konsekvensen af den fejlagtige information er, at ligebehandlingsprincippet har været tilsidesat. Udbuddet vedr. Totalentreprise vedrørende nyt Dagkirurgisk Center (DKC) ved Regionshospitalet Horsens genudbydes snarest.Indbydelse
I forbindelse med opførelsen af nyt Dagkirurgisk Center (DKC) på Regionshospitalet Horsens indbydes interesserede totalentreprenører efter forudgående prækvalifikation hermed til at ansøge om deltagelse i indbudt totalentreprisekonkurrence.

Opgavens omfang og udbuddets udformning
Regionshospitalet Horsens er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland. I den forbindelse, og i forlængelse af nedlæggelse af sengekapaciteten på mindre hospitaler, har hospitalet igangsat en stor udvidelse for at imødekomme de pladsbehov, som akuthospitalet forudsætter.
 
Som et led heri ønsker hospitalet at flytte det eksisterende Dagkirurgiske Center til nye lokaler placeret umiddelbart ovenpå de faciliteter, som afdelingen i dag besidder. Denne flytning medfører, at der skabes mere plads til udvidelse af operationsafsnit (OP) og akutafdelingen.

Dette udbud omhandler etableringen af den nye etage på ca. 1.100 m² til DKC. Udbuddet vil blive gennemført som et funktionsudbud i omvendt licitation. Således vil de bydende blive stillet overfor en række kravspecifikationer, rumskemaer, funktionsbeskrivelser og afdelingens tanker omkring procedurer og optimeringer, som skal gøre den nye DKC bedre end den i øvrigt meget velfungerende nuværende afdeling.

I bestræbelserne på at optimere fremtidige hospitalsbyggerier, såvel økonomisk som tidsmæssigt, ønsker bygherren, at det nye DKC, i så stor udstrækning det er muligt, opføres af rumstore præfabrikerede elementer, hvor der efter montagen kun udestår begrænset indvendig aptering. Dette skal tilgodese en begrænset byggetid på hospitalsområdet og dermed mindske generne for det eksisterende DKC, som ligger umiddelbart under byggepladsen og som vil være i drift i hele byggeperioden.
Der lægges op til, at konkurrenceteamet består af kompetente rådgivere, som besidder specifik viden omkring indretning af behandlingsafsnit og medicoteknisk udstyr i samarbejde med en entreprenør, som har kompetencer og erfaringer indenfor præfabrikerede elementer, der kan implementeres indenfor sundhedssektoren.

Beliggenhed
Regionshospitalet Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens.

Udvælgelse
Ud fra en vurdering af de kriterier der er oplistet nedenfor vil der blive udvalgt 5 totalentrepriseteams som opfordres til at afgive tilbud. Der prækvalificeres de 5 entreprenørteams, der under hensyn til oplysningerne der er oplistet nedenfor, forventes at give en optimal konkurrence.

Ansøgningsmaterialet bør begrænses til maksimalt 40 A4-sider og bør omfatte følgende oplysninger, som ønskes organiseret kronologisk jf. nedenstående oplistning:

1.1
Præsentation af totalentreprenør

 • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon, e-mail samt kontaktperson
 • Selskabsoplysninger og ejerforhold
 • Økonomiske nøgletal: Omsætning, egenkapital, resultat og soliditet for de seneste 3 år. Økonomiske nøgletal skal være påtegnet af revisor.
 • Dokumentation for betalt erhvervsansvarsforsikring
 • Serviceattest
 • Medarbejderantal opdelt på fag-/funktionsgrupper for de seneste 3 år

1.2
Totalentreprenørens tro- og loveerklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997.

1.3
Totalentreprenørens udvalgte referencer, som dokumenterer erfaring med tilsvarende projekter gennemført inden for de seneste 5 år.
For hvert referenceprojekt skal som minimum oplyses: Lokation, kunde, emne, aftaleform, år og omfang/anlægssum.

1.4
Kundeudtalelser i forbindelse med 2 udvalgte referencer jf. 1.3. Kundeudtalelsen skal bl.a. omfatte oplysning om kundens oplevelse af totalentreprenørens håndtering af mangler og afleveringsproces.

1.5
Præsentation af rådgiverteam - for hver deltager:

 • Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefon, e-mail samt kontaktperson
 • Selskabsoplysninger og ejerforhold
 • Medarbejderantal opdelt på fag-/funktionsgrupper for de seneste 3 år, inkl. angivelse af antal medarbejdere med lovpligtig sikkerhedskoordinatoruddannelse

1.6
Rådgivernes udvalgte referencer, som dokumenterer erfaring med tilsvarende projekter gennemført inden for de seneste 5 år.

Ved tilsvarende projekter forstås projekterings- og anlægsopgaver i forbindelse med sygehuse, gennemførelse af om- og tilbygningsopgaver på sygehuse i drift, erfaring med præfabrikerede bygningsmoduler samt lavenergibyggeri. For hvert referenceprojekt skal som minimum oplyses: Lokation, kunde, emne, aftaleform, år og omfang/anlægssum.

1.7
Der ønskes fremsendt dokumentation for teamets erfaring med at håndtere KS, bygbarhed, trimmet design og udførelse, brugerinddragelse, styring af risici/økonomi, arbejdsmiljø (PSS) og totaløkonomiske beregninger.

Bygherren har stor fokus på sikkert arbejdsmiljø og at sikkerhedskoordinatoren er en integreret del af planlægning og projektering. Der fremsendes dokumentation for teamets standarter for disse ydelser.

Udbyder ønsker sammensat et varieret ansøgerfelt og vil ved udvælgelsen til dette - i uprioriteret rækkefølge - lægge vægt på ansøgerens økonomiske forhold, relevante erfaringer med tilsvarende opgaver såvel som samarbejdserfaringer indenfor totalentrepriseteamet.

Mangelfulde referencer medfører ikke at ansøgeren kasseres, men vil påvirke bedømmelsen.

Tidsplan

 • Valg af teams: 12. oktober 2012
 • Konkurrenceperiode: 12. oktober 2012 - 14. december 2012
 • Bedømmelse: 14. december 2012 - 28. januar 2013
 • Offentliggørelse af vinder: Ultimo januar 2013
 • Kontrahering: Primo februar 2013
 • Projektering og byggeperiode: Februar 2013 -

Tildelingskriterier
Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud.
Totalentreprisetilbuddet vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

 • Økonomi
 • Bygningsdisponering
 • Organisation
 • Udførelse

Vægtningen af ovenstående kriterier vil fremgå af udbudsmaterialet. Da udbuddet blive gennemført som et funktionsudbud i omvendt licitation vil der i bedømmelsen være fokus på kvaliteten af det tilbudte.

Digitalt udbud
Såvel til afleveringen af ansøgningen om prækvalifikation som til afleveringen af tilbud under udbudsrunden, vil der blive anvendt digitalt udbud.

For begge dele sker dette via Byggeweb.

Ansøgning om prækvalifikation
Anmodning om prækvalifikation kan KUN afleveres digitalt via Byggeweb, med afleveringsfrist senest den 24. september 2012, kl. 12.00.

Ved aflevering af ansøgningen foretages log-in på www.byggeweb.dk med ansøgers alm. brugernavn og password.

Såfremt ansøger i forvejen ikke er i besiddelse af et gyldigt brugernavn og password, skal ansøger selv først oprette sig som ny bruger direkte fra forsiden. Derefter modtager ansøger en personlig mail med et link, hvorfra det nødvendige password kan oprettes.

Efter endt godkendelse, foretages der log-in på byggeweb.dk med ansøgers nye brugernavn og nye password.

Ved godkendt adgang, kan ansøger derefter på hovedsiden se et felt under "Offentlige udbud, søgning" for "Byggeweb udbudsnr." - og her udfylde med: TN306704

Derefter vil der være adgang til ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgning sker ved upload af de opstillede emner, i pdf format, i henhold til standardskabelon tilgængelig på
Byggeweb.

Eventuelle spørgsmål kan pr. mail rettes til:
P+P Arkitekter A/S, att. Erik Rønde Andersen: era@pplusp.dk  


 • Publiceret: 21.08.2012.
 • Revideret: 19.09.2012.