Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling ønsker at effektivisere manuelle arbejdsprocesser i forbindelse med fragmentering af DNA, opmærkning af DNA, oprensning af opmærket DNA og pre-hybridisering og udbyder hermed 1 stk. automatiseret pippetteringsrobot.

Aarhus Universitetshospital, Klinisk Genetisk Afdeling ønsker at effektivisere manuelle arbejdsprocesser i forbindelse med fragmentering af DNA, opmærkning af DNA, oprensning af opmærket DNA og pre-hybridisering og udbyder hermed 1 stk. automatiseret pippetteringsrobot.
Der skal afgives tilbud på følgende udstyrsløsning:

 1. 1 stk. automatiseret pippetteringsrobot
 2. Tilbuddet skal om muligt/nødvendigt inkludere passende afskærmning ift. øget sikkerhed og støjreduktion
 3. Tilbuddet skal indeholde 1 stk. PC med skærm og 2 ekstra softwarelicenser
 4. Tilbuddet skal indeholde alt nødvendigt, tilstrækkeligt og relevant hardware og software
 5. Tilbuddet skal indeholde opdatering og opgradering af software i forhold til State of the art ved levering
 6. Tilbuddet skal indeholde oplæring af 6 personer i brug og programmering af pippetteringsrobot hos Klinisk Genetisk Afdeling. Vedlæg tilbuddet en beskrivelse af indhold
 7. Den tilbudte udstyrsløsning skal opfylder gældende europæiske og nationale lovgivning samt standarder
 8. Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af den tilbudte løsning med priser samt en besvarelse af kravspecifikationen (A- og B-krav)
 9. Tilbuddet skal indeholde tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotordning m.v.)
 10. Tilbuddet skal indeholde oplysninger om evt. referencesteder i Danmark med samme system
 11. Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af serviceorganisationen med uddannelse/kompetence på rådgiver og tekniker, samt hvor stort et geografisk område teknikerne dækker samt deres udgangspunkt
 12. Tilbuddet skal indeholde installation af udstyret og bortskaffelse af emballage
 13. Med leverancen skal leveres fuld dokumentation (installationsrapport, dansk brugsvejledning, service/teknisk manual(evt. uden diagrammer) samt softwaremanual)
 14. Klinisk idriftsættelse ønskes snarest muligt. Tilbuddet skal indeholde en mulig leveringsdato 

Krav til udstyret:

Kravspecifikation:

Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning

A-krav (besvares med ”Opfyldt” eller ”Ikke opfyldt”):

A.1: Funktionalitet:

A.1.1: Udstyret skal kunne håndtere både 96 hulsbakker, PCR-strips og mikrocentrifugerør 1,5ml med låg (Eppendorfrør eller lign.). Hvis instrumentet ikke i basiskonfiguration kan håndtere disse rørtyper, skal der medfølge adaptorer, så håndtering muliggøres

A.1.2: Udstyret skal mindst have 9 placeringer/positioner

A.1.3: Udstyret skal have magnetbakke til oprensning af DNA vha. magnetiske partikler


A.2: Kvalitet og kapacitet:

A.2.1: Robotten skal kunne afpipettere i området 2-250µL


A.3: Arbejdsmiljø, miljø m.m.:

A.3.1:Robotten skal have en funktionalitet til nødstop, fx en nødstopknap eller lignende

 

A.4 Drift og vedligeholdelse:

A.4.1: Der skal være hotline-support til rådighed for både hardware og software


Forhold, der vurderes positivt i forhold til undertildelingskriterierne (konkurrence-parametre) B-krav:

 Vægter i forhold til undertildelingskriteriet funktionalitet

B.1: Funktionalitet:

B.1.1: Robotten bør indeholde en position med shaker. Beskriv løsning

B.1.2: Robotten bør kunne køle og varme med samme hurtighed som en PCR-maskine (dvs. vha. Peltier blok, alternativt 2 blokke ). Beskriv løsning

B.1.3: Robotten bør have vakuumfiltrering. Beskriv løsning


B.1.4: Robotten bør have gripper-funktion, dvs. det skal være muligt at flytte en 96-hulsbakke. Beskriv løsning

B.1.5: Alle tilgængelige softwareopdateringer og -opgraderinger indenfor garantiperioden ønskes inkluderet. Beskriv politik for softwareopdateringer og -opgraderinger på alt software i hele udstyrsløsningen

B.1.6 Programmering af robotten bør ikke forstyrre robottens drift. Beskriv mulighederne

B.1.7: Softwaren bør være brugervenlig og intuitiv. Beskriv kort overordnede principper og/eller vedlæg eksempler på skærmbilleder


Vægter i forhold til undertildelingskriteriet kvalitet og kapacitet


B.2: Kvalitet og kapacitet:

B.2.1: Robotten bør have dokumenteret anvendelse til prøveforberedelse før array Comparative Genome Hybridization (arrayCGH). Vedlæg tilstrækkelig dokumentation.

B.2.2: Robotten bør kunne afpipettere i området 0,5-1000µL.

Beskriv den aktuelle nøjagtighed og præcision for afpipettering i området 2-250µL.

Beskriv den aktuelle nøjagtighed og præcision for afpipettering i området 0,5-1000 µL.


Vægter i forhold til undertildelingskriteriet arbejdsmiljø, miljøhensyn

B.3: Arbejdsmiljø, miljøhensyn:

B.3.1: Robotten bør være afskærmet hensigtsmæssig af hensyn til sikkerhed/støjreduktion. Beskriv evt. eksisterende tiltag til eller muligheder for en sådan afskærmning.

B.3.2: Robotten bør have automatisk stop, hvis bruger rører robotten under kørsel, fx i form af et lysgardin. Beskriv løsning

B.3.3: Robotten bør ikke støje (ønskes < 50 dB i drift). Oplys det aktuelle støjniveau uden og med evt. afskærmning.

B.3.4: Beskriv øvrige installationskrav/-anbefalinger, fx til el (220V/380v), vandtilførsel, afløb, krav til rumtemperatur, ventilation m.m.

B.3.5: De fysiske dimensioner på robotten bør ikke overskride H: 120 cm; B: 130 cm; D: 85 cm samt en vægt 90 kg. Beskriv udstyrets dimensioner og vægt herunder evt. særlige krav til bord.


Vægter i forhold til undertildelingskriteriet Service og driftseffektivitet

B.4: Service & driftseffektivitet:

B.4.1: Der bør være adgang til hotline-support for både hardware og software alle hverdage kl. 8-18. Beskriv muligheder for hotline-support

B.4.2: Udstyret bør have en minimal nedetid (dvs. hvor drift ikke er mulig) på max 2 timer pr. uge. Beskriv procedure for den vedligeholdelse, som KGA forventes at varetage og oplys tidsforbrug for henholdsvis daglig, ugentlig samt evt. anden periodisk vedligehold

 

Optioner (Indgår i Ordregivers evaluering af totaløkonomien):

Serviceoption: 
PM servicekontrakt (udkast skal vedlægges samt tilhørende pris) -
skal kunne tilkøbes i op til 1 år fra godkendt afleveringsforretning

Betingelse for Afleveringsforretning:
I forbindelse med at tilbudsgiver overdrager udstyret til køber, starter købers valideringsperioden, som forventes at tage ca. 8 uger. Efter godkendt validering sættes udstyret i klinisk drift, og dermed kan der indkaldes til en afleveringsforretning med deltagelse af tilbudsgiver, Indkøb & Medicoteknik og Klinisk Genetisk Afdeling.

Alternativt tilbud accepteres ikke.

Kriterier for tildeling af opgaven:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med Klinisk Genetisk afdeling det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 •  Funktionalitet 45 %
 •  Økonomi 30 %
 •  Service og driftseffektivitet 20 %
 •  Arbejdsmiljø og miljøhensyn 5 %

Der indkøbes iht. Region Midtjyllands Standardbetingelser.

Sammen med tilbuddet skal der afleveres:
- Underskrevet Tro og loveerklæring
- Skema med oplysninger om Tilbudsgiver

SPØRGSMÅL OG SVAR


Tilbuddet skal være gyldigt i 6 måneder.

Kontaktoplysninger:
Henvendelse vedr. udbuddet bedes rettet til begge nedenstående kontaktpersoner:

Medicoteknisk rådgiver Susanne Beck
mail: susabeck@rm.dk

og

Projektsekretær Helle Slotsdal
mail: helle.slotsdal@stab.rm.dk

Tilbuddet fremsendes i 2 papireksemplarer samt i elektronisk form som 6 stk. (USB/CD-ROM) til:

Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N
Mrk: projektnr. 12 792 automatiseret pippetteringsrobot


Tilbudsfrist:
27. august 2012, kl. 14.00


 • Publiceret: 06.08.2012
 • Revideret: 16.08.2012