Region Midtjylland udbyder indkøb af trykskadeforebyggende skummadrasser og siddepuder til Region Midtjyllands hospitaler.

Region Midtjylland udbyder indkøb af trykskadeforebyggende skummadrasser og siddepuder til Region Midtjyllands hospitaler.

Betingelser:
Tilbuddet skal som min. indeholde følgende:

 • Besvarelse af Bilag 1 kravspecifikationen
 • Besvarelse af Bilag 2 tilbudslisten
 • Besvarelse af Bilag 3 oplysninger om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet  
 • Besvarelse af Bilag 4 generelle oplysninger
 • Underskrivning af Bilag 5 tro og love erklæring vedr. udbudsdirektivets artikel 45.
 • Tekniske specifikationer, brochure og anden dokumentation (CE-certifikat, miljøskrotordning m.v.).

Kontraktgrundlag:
Vedståelsesfristen fra tilbudsgivers side skal være minimum 6 måneder.

Delaftale 1 vil indgås som en parallel rammeaftale med 3 leverandører og delaftale 2 vil blive indgået som en rammeaftale med 1 leverandør.

Alternativt tilbud accepteres ikke. Dog accepteres det at madrasstørrelsen varierer med +/- 20 % på trykskadeforebyggende skummadrasser til børn positionsnummer 1-6 samt trykskadeforebyggende skummadrasser op til 50 kg positionsnummer 7-8.

Sprogkrav:
Tilbuddet skal være affattet på dansk, tilladt er dog tekniske specifikationer på engelsk. Ligeledes skal al kommunikation være på dansk.

Tildelingskriterier:
Ordregivende myndighed vælger efter samråd med brugergruppen, det økonomisk mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til følgende vægtede kriterier (vægtningen er angivet i % efter de enkelte kriterier).

 • Kvalitet og brugervenlighed 40 %
 • Pris 40 %
 • Service 20 %

Kvalitet og brugervenlighed:
Vurderes på baggrund af produktpræsentationen af produkterne samt besvarelserne af Bør-kravene i Bilag 1.

Pris:
Der skal afgives priser på trykskadeforebyggende skummadrasser og siddepuder.
Priserne vil blive evalueret relativt i forhold til de øvrige tilbud.

Service:
Der vil blive lagt vægt på den hastighed hvormed leverandøren kan levere skummadrasserne og siddepuderne og hvorvidt leverandøren tager produkterne tilbage efter endt levetid. Det ligges endvidere vægt på den undervisning der tilbydes personalet.

Produktpræsentation af den tilbudte leverance:
Produktpræsentation/demonstration:

De tilbudte produkter skal præsenteres for brugergruppen den 29.08.2012 og den 30.08.2012 på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Nærmere tidspunkt og sted vil blive meddelt, når antal tilbudsgivere kendes. (Se ændret dato herfor nedenfor).

Til produktpræsentation ønskes der at ses Trykskadeforebyggende skummadrasser åben kuvøse, Trykskadeforebyggende skummadrasser tremmeseng, Trykskadeforebyggende skummadrasser 200 x 85 op til 130 kg samt Trykskadeforebyggende siddepude 43 x 43 op til 120 kg. Såfremt der vil være ændringer i madrasserne, når der ændres i størrelsesforhold eller belastningsevne skal disse ligeledes fremvises/demonstreres på produktpræsentationen.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at præsentationen af produkterne vil indgå i bedømmelsen af underkriteriet ”Kvalitet og brugervenlighed” i forbindelse med tilbudsevalueringen. Region Midtjylland vil på brugegruppens vegne oplyse tilbudsgiver om en hensigtsmæssig disposition for præsentationen, når tidspunktet aftales.
 
Tilbudsgiver afholder udgifterne til produktpræsentationen af den tilbudte leverance.

Spørgsmål/svar :
Ordregiver opfordrer tilbudsgiver til at stille opklarende spørgsmål, såfremt tilbudsgiver er i tvivl om forståelsen af krav, kontraktvilkår eller øvrigt.
Såfremt tilbudsgiver finder, at der er væsentlige uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, opfordres tilbudsgiver særligt til at gøre ordregiver opmærksom herpå, og ordregiver vil i så fald overveje at ændre det pågældende forhold, såfremt det er muligt inden for de udbudsretlige rammer.

Det vedlagte udkast til kontrakt vil være gældende for de udbudte produkter. Tilbudsgiver opfordres derfor til at gennemlæse kontrakten nøje og til at stille spørgsmål, såfremt tilbudsgiver finder anledning hertil.

Ordregiver ser gerne, at spørgsmål opstilles på listeform med angivelse af det sted i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører.

Spørgsmål sendes til ordregiver pr. e-mail, jf. pkt. 1.3, side 2.

Spørgsmål, der er ordregiver i hænde senest den 08.06.2012 kl. 12.00, vil under alle omstændigheder blive besvaret.

Spørgsmål, der modtages efter dette tidspunkt, vil også blive besvaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele svar senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive besvaret.

Alle spørgsmål vil sammen med svarene på disse, og så vidt muligt løbende og senest 12.06.2012 blive offentliggjort i anonymiseret form på www.udbud.rm.dk. Herefter indgår spørgsmål og svar som en del af udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver opfordres således til at holde sig orienteret om nærværende udbud på www.udbud.rm.dk.

Udbudsmateriale: 

Kontaktoplysninger:
Al henvendelse vedrørende udbuddet (annonceringen) skal rettes skriftligt pr. mail til nedenstående kontaktperson:
Udbudsansvarlig indkøber, Louise Skov
Tlf.: 78 41 45 28
E-mail: Louise.Skov@stab.rm.dk  

Tilbud fremsendes i 2 eksemplarer en original og en kopi, 4 stk. USB samt 8 USB uden udvælgelseskriterierne til:
Region Midtjylland
Indkøb & Medicoteknik
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Att.: Louise Skov
Udbud (annoncering) af trykskadeforebyggende skummadrasser og siddepuder.

Tilbudsfrist:
27.06.2012 kl. 12.00

DER MODTAGES KUN TILBUD UDFÆRDIGET PÅ DANSK, tilladt er tekniske specifikationer på engelsk.

Ændringer til udbudsmaterialet pr. 4. juni 2012:

 • Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet er rykket frem til den 14. juni 2012 kl. 12.00.
 • Offentliggørelse af svar på spørgsmål sker første gang den 12. juni 2012.

Rettelse pr. 11. juni 2012:
Ny dato for produktpræsentation:

 • Grundet Kick-Off møde i Horsens for nøglepersoner indenfor tryksårsforebyggelse den 30. august 2012 i Region Midtjylland, rykkes produktpræsentationen fra den 29. august 2012 og den 30. august 2012
  til den 28. august 2012 og 29. august 2012.

Spørgsmål og svar samt ændringer/tilføjelser til udbudsmaterialet pr. 12. juni 2012:

Spørgsmål og svar pr. 14. juni 2012:

Spørgsmål og svar pr. 18. juni 2012 samt ændringer til udbudsmaterialet:

Spørgsmål og svar pr. 20. juni 2012 samt ændringer til udbudsmaterialet:

 


 • Publiceret: 14.05.2012.
 • Revideret: 20.06.2012.